งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556 1. สถานการณ์ทั่วไปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556 1. สถานการณ์ทั่วไปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556 1. สถานการณ์ทั่วไปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 3. กระบวนงานการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรและผลสำเร็จ 4. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายปี 2556

2 ที่รายการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรหมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 จำนวนทั้งหมด ตั้งไม่ครบสองปี หยุดดำเนินการ ระหว่างชำระบัญชี ดำเนินธุรกิจปกติ เป้าหมายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รักษามาตรฐาน ต้องผลักดันเพิ่ม แผนผลักดันที่กำหนด 74 4 6 11 53 76% 40 34 6 2 20 - 2 4 14 85% 12 9 3 นำมาจัดมาตรฐาน ของที่นำมาจัด 1. สถานการณ์ทั่วไป

3 ที่ประเภท จำนวนมาตรฐานปี 55 ไม่นำมาจัดปี 2556 ทั้งหมด จัดปี 56 รวม ABC ตั้ง ใหม่หยุด ชำระ บัญชี 1 การเกษตร 412820107313148 2 ประมง 2211000000 3 ออมทรัพย์ 12875204202 4 ร้านค้า 4211002011 5 บริการ 151352032110 6 กลุ่มเกษตรกร 20149 6 24 ตารางจำแนกประเภทสถาบัน ณ 1 ตุลาคม 2555

4 ที่อำเภอ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านมาตรฐานปี 2555 ไม่นำมาจัด ทั้งหมดจัดปี 56 สหกรณ์กลุ่ม สหกร ณ์กลุ่ม ส.ส. ก.ก. ส.ส. ก.ก. รวม ABC 1 เมือง 24218012912062 2 หนองจิก 63514130112 3 ยะหริ่ง 21211001000 4 โคกโพธิ์ 74634211211 5 แม่ลาน 40202011020 6 ยะรัง 95652200330 7 กะพ้อ 50101100040 8 มายอ 30301100000 9 ทุ่งยางแดง 40200000020 10 สายบุรี 63424211221 11 ปะนาเระ 32323120100 12 ไม้แก่น 10100000000 รวม 742053143419969216 ตารางจำแนกสถาบันเป็นรายอำเภอ

5 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ที่ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่าน มาตรฐาน สาเหตุโดยย่อ 1234512345 สกย. ห้วยเงาะ จำกัด สกก. ทุ่งน้ำดำ จำกัด ก. เลี้ยงสัตว์กะดุนง ก. ทำนาเขาตูม ก. ทำสวนส้มโอเมาะมาวี ข้อ 4 ข้อ 4,5,6 ข้อ 5 ธุรกิจด้านเดียว ธุรกิจน้อย ปริมาณธุรกิจน้อย ตั้งใหม่ 2.1 เป้าหมายปี 2556

6 ที่ชื่อสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ไม่ผ่าน มาตรฐาน สาเหตุโดยย่อ 1234512345 ชสก. ปัตตานี จำกัด สกต. ธกส. ปัตตานี จำกัด สกก. กูแบสีราพัฒนา จำกัด ก. ทำนากระโด ก. ผลิตน้ำบูดูบ้านน้ำบ่อ ข้อ 1,5,6 ข้อ 4,5,6 ข้อ 5 จัดตั้งใหม่ กำไรหนึ่งปี ไม่จัดจ้าง ไม่ได้ จัดสาธารณะประโยชน์ ประเภทธุรกิจน้อยทำให้การ มีส่วนร่วมต่ำ หยุดดำเนินงานไม่นำมาจัด ปริมาณธุรกิจน้อย 2.2 เป้าหมาย ปี 2557

7 2.3 เป้าหมายปี 2558 ที่ชื่อสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรไม่ผ่าน มาตรฐาน สาเหตุโดยย่อ 123456789123456789 สอ. กองพลทหารราบที่ 15 สอ. กรมทหารราบที่ 152 สกก. ปิยาราตา - นทพ. ส. บ้านมั่นคงปาตาบารู ส. ผู้เลี้ยงโคปัตตานี สกก. กำปงบารู สกก. ไม้แก่น ก. ทำนาปิยามุมัง ก. เลี้ยงสัตว์มะกรูด ข้อ 4,6 ข้อ 1,4,6 ข้อ 5 ตั้งใหม่ไม่นำมาจัด ธุรกิจน้อย, การมีส่วนร่วมต่ำ กำไรหนึ่งปี, ข้อมูลการมีส่วน ร่วมไม่สมบูรณ์ ปริมาณธุรกิจน้อย สุกรเสียชีวิตจำนวนมาก

8 3. กระบวนงานหรือวิธีการ ส่งเสริมและผลสำเร็จ - จัดหนึ่งอำเภอต่อหนึ่งกลุ่มส่งเสริม รับผิดชอบทุก ภารกิจในอำเภอ มี 12 กลุ่มส่งเสริม - มีคณะทำงานระดับจังหวัดโดยสหกรณ์จังหวัดเป็น ประธาน ผอ. กลุ่มงานทั้งสามกลุ่ม ผอ. กลุ่มส่งเสริมทุกกลุ่ม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นคณะทำงาน - มีการประชุมร่วมกันของกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและ พนักงานราชการ ในการร่วมศึกษา และวิเคราะห์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร กำหนด เป้าหมายการส่งเสริมให้ผ่านมาตรฐาน ในระยะ 5 ปี พร้อมแนวทางการส่งเสริม - มีการประชุมร่วมกันกับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ ผ่านมาตรฐาน เพื่อรับทราบผลการ ประเมิน และกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน - กลุ่มส่งเสริมกำหนดเข้าส่งเสริมแนะนำอย่างน้อย 6 ครั้ง / ปี ( จังหวัดกำหนดการเข้า ส่งเสริมตามระบบ CPS แห่งละ 2 ครั้งต่อเดือน )

9 ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน 1. การส่งประเมินมาตรฐานสหกรณ์ใน PDA 75 สหกรณ์ ครบ 100 % ทุกเดือน 2. ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ถึงเดือนมีนาคม 2556 มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ระดับ A : B : C จำนวน 19 : 3 : 2 รวม 24 สหกรณ์ คิดเป็นร้อย ละ 45.28 ของจำนวนที่นำมาจัดมาตรฐานทั้งหมด 53 สหกรณ์ 3. มีกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวน ที่นำมาจัดมาตรฐานทั้งหมด 14 กลุ่ม 4. คาดหมายถึงสิ้นปีงบประมาณ มีสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 36 สหกรณ์ คิดเป็น ร้อยละ 67.92 ( ตัวชี้วัดกำหนดร้อยละ 76 = 40 สหกรณ์ ) กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 71.43 ( ตัวชี้วัด กำหนดร้อยละ 85 = 12 กลุ่ม ) 5. เป้าหมายของปี 2556 - สหกรณ์ 2 แห่ง ผ่านแล้ว 1 แห่ง คาดว่าได้ครบ - กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ผ่านแล้ว 3 แห่ง

10 4. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายปี 2556 - สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยเงาะ จำกัดอ. โคกโพธิ์ตกข้อ 4 - สหกรณ์การเกษตรทุ่งน้ำดำ จำกัดอ. ทุ่ง ยางแดงตกข้อ 4,5,6 - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กะดุนงอ. สายบุรีตกข้อ 5 - กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาตูมอ. ยะรัง ตกข้อ 5 - กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มโอเมาะมาวีอ. ยะรังตั้งใหม่

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556 1. สถานการณ์ทั่วไปของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google