งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศวชต. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้ อาคาร 51B ชั้น 3 ห้อง 310 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศวชต. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้ อาคาร 51B ชั้น 3 ห้อง 310 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศวชต. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้ อาคาร 51B ชั้น 3 ห้อง 310 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี http://medipe2.psu.ac.th/~dscc/ http://www.deepsouthrelief.org/ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ( วพส )

2 เยี่ยมครอบครัวของ นางคอรีเยาะ โวะ ( ลงพื้นที่คัด กรอง ) ที่อยู่ปัจจุบัน 9/10 ม.3 ต. รูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี เป็นสตรีผู้ยากไร้ที่ได้มีการขอทุนอาชีพเพื่อต่อ ยอดปลาชิงชัง ปัจจุบันครอบครัวไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากลูกๆแยกย้ายทำมาหากินเป็นของ ตนเอง หนี้สินที่ต้องผ่อนจำนวน 5,000 กว่าบาท มีบ้านเป็นของตนเอง

3 การคัดกรองสตรีผู้ได้รับผลกระทบ และ หญิงยากไร้ ระยะเวลาตั้งแต่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2554 คัดกรองสตรีผู้ได้รับผลกระทบและ หญิงยากไร้ทั้งหมด 7 คน อำเภอเมือง 3 คน อำเภอปะนาเระ 2 คน อำเภอยะหริ่ง 1 คน อำเภอมายอ 1 คน

4 ติดตามและประเมินผล ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ พ. ศ 2554 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลทั้งหมด 15 คน อำเภอเมือง 10 คน อำเภอปะนาเระ 3 คน อำเภอยะหริ่ง 1 คน อำเภอมายอ 1 คน

5 เยี่ยมครอบครัวของ นางณรินทร์ สินทรัพย์ ( ติดตาม และประเมินผล ) ที่อยู่ปัจจุบัน 21 หมู่ที่ 5 ต. รูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี เป็นสตรีผู้ยากไร้ที่ได้มีการขอทุนอาชีพขายขนม กะหรี่ปั๊บ เดิมประกอบอาชีพขายลูกชิ้น หน้าปากซอยทางเข้า ชุมชนสะบารัง ภาระที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกซึ่งอยู่ในวัย เจริญเติบโต ทั้ง 3 คน รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอน

6 เยี่ยมครอบครัวของ นายแวสะมาแอ แวเด็ง ( ติดตามและประเมินผล ) ที่อยู่ปัจจุบัน 95 ต. สะบารัง อ. เมือง จ. ปัตตานี บุคคลทั่วไปที่ได้ขอทุนอาชีพให้แก่ภรรยาที่ไม่สามารถ ทำนอกบ้านได้ เดิมประกอบอาชีพรับจ้างทาสีบ้าน และกรีดยาง ขอทุนอาชีพเพื่อทำขนมสอดไส้ วางขายร้านค้าใกล้ บ้าน ภาระที่ต้องรับผิดชอบส่งเสียลูกเรียนหนังสือ และ ค่าใช้จ่ายในบ้าน

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ ลงพื้นที่ ได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้รับทุนว่าทุกคน ต่างก็ทำงานเพื่อให้มีรายได้เข้าสู่ครอบครัว มี ความพยายามสร้างอาชีพที่มั่งคง ตลอดจน เสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้ รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบ อาชีพ รับรู้ว่าบางครอบครัวก็จะมีปัญหา หรือความ ขัดแย้งทางด้านความคิดกับเพื่อนบ้านระแวก เดียวกัน

8 แผนงานก้าวต่อไป ลงพื้นที่คัดกรอง ติดตามและประเมินผล จำนวน 25 รายต่อเดือน ประสานงานกับผู้รับทุนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม เตรียมงานจัดเวทีพบปะชาวอำเภอระแงะที่ได้ยืน ประวัติขอรับทุนอาชีพ เพื่อทำการคัดกรอง ประเมินผู้รับทุนรอบ 2 ปี 53 เป็นการประเมินครั้ง ที่ 1

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศวชต. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ จังหวัดชายแดนใต้ อาคาร 51B ชั้น 3 ห้อง 310 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google