งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ
โดย คนกันเอง (ทั้งน้าน)

2 หัวข้อวิจัยเรื่อง เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ
หัวข้อวิจัยเรื่อง เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ Fa ประธาน - อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ Note เลขาฯ – อาจารย์กิตติมา บุญยศ สมาชิก อาจารย์บุญประคอง ไม้เขียว ผศ. ศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์ ผศ. สุรเดช ชูพินิจรอบคอบ ผศ. สุชาดา งามประภาวัฒน์ ผศ. อภิญญา พุกสุขสกุล อาจารย์เฉลียว หมัดอิ๊ว ผศ. เสริมศรี สงเนียม อาจารย์ประดิษฐา ภาษาประเทศ อาจารย์รัตนาภรณ์ มะโนกิจ อาจารย์อรวรรณ พึ่งคำ อาจารย์อรอุมา คำแดง อาจารย์ชมุค พรรณดวงเนตร

3 หัวข้อที่แสดงความคิดเห็น
เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ ผู้ลงคะแนน 9 คน ทำอย่างไรให้งานวิจัยเสร็จตามเวลา ผู้ลงคะแนน 3 คน แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย ผู้ลงคะแนน 1 คน สรุป : เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ

4 เคล็ดไม่ลับ กับการเขียนของบประมาณงานวิจัยสายคหกรรมศาสตร์
หลายๆ คน คงประสบปัญหาการเขียนขอโครงการวิจัย แล้วผิดหวัง !!!!! เรา...อยากเชิญชวนให้ท่านลองใช้เทคนิคดีๆ ที่เราเคยใช้แล้วได้งบประมาณ อย่างไม่คาดฝัน...ฝัน.... ฝันนนนน.....

5 สรุปการแสดงการคิดเห็นของกลุ่ม
เขียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน คำนึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณฯ เป็นชุดโครงการวิจัย สร้างเครือข่ายงานวิจัย นักวิจัยหน้าใหม่ควรมีที่ปรึกษา หรือมีผู้ร่วมวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยควรเป็นที่ยอมรับ ประสบการณ์ของผู้วิจัย งานวิจัยต้องเป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ ความเหมาะสมของงบประมาณ

6 How to : เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ
การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย เขียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน เป็นชุดโครงการวิจัย คำนึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณฯ สร้างเครือข่ายงานวิจัย

7 งบประมาณ ของบประมาณทั้งชุดโครงการวิจัย คำนึงถึงความเหมาะสมของงบประมาณ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ ระยะเวลาในการทำวิจัย (1 ปี หรือ 6 เดือน) -- จำนวนคนในการดำเนินการวิจัย

8 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
3.1 สร้างเครือข่ายนักวิจัย 3.2 ความพร้อมของผู้วิจัย 3.3 ความมีชื่อเสียงของผู้วิจัย 3.4 ประสบการณ์ของผู้วิจัย 3.5 นักวิจัยหน้าใหม่ควรมีที่ปรึกษา หรือมีผู้ร่วมวิจัย 3.6 หัวหน้าโครงการวิจัยควรเป็นที่ยอมรับ

9 ความพร้อม 4.1 ด้านบุคลากร 4.2 เครื่องจักร อุปกรณ์ 4.3 ด้านองค์ความรู้ 4.4 หน่วยงานสนับสนุน

10 กระบวนการเขียนงานวิจัย
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5.2 ขอบเขตของงานวิจัยสอดคล้องกับหัวข้อ 5.3 แผนการวิจัยสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยและวัตถุประสงค์ 5.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนงานวิจัย 5.5 การทบทวนวรรณกรรม

11 ช่องทางการเผยแพร่งานวิจัย
6.1 สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร นิทรรศการ 6.2 การอบรมระยะสั้น

12 ประโยชน์ที่ได้รับ 7.1 กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย เช่น ชุมชน

13 How to : ชุดโครงการวิจัย
การตั้งชื่อชุดโครงการวิจัย ชื่อเรื่องควรน่าสนใจ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย และตามกระแสนิยม ชื่อเรื่องต้องครอบคลุมชุดโครงการวิจัยย่อย เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ชัดเจน แสดงขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เช่น แผนภูมิ แสดงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เขียนประวัติ และประสบการณ์ผู้วิจัยโดยละเอียด

14 How to : กระบวนการเขียนงานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่ชัดเจน เขียน Key word ใช้คำที่หลากหลาย และคำใกล้เคียง กลั่นกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล สืบค้นงานวิจัยที่ทันสมัย และหลายแหล่งที่มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมวิจัย

15 ความคิดเห็นเพิ่มเติม กลับมาที่กลุ่มคนกันเอง
แบ่งปัน ความคิดเห็นเพิ่มเติม กลับมาที่กลุ่มคนกันเอง นะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้งบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google