งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเขียนงานวิจัย ให้ได้งบประมาณ โดย คนกันเอง ( ทั้งน้าน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเขียนงานวิจัย ให้ได้งบประมาณ โดย คนกันเอง ( ทั้งน้าน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเขียนงานวิจัย ให้ได้งบประมาณ โดย คนกันเอง ( ทั้งน้าน )

2 หัวข้อวิจัยเรื่อง เทคนิคการเขียน งานวิจัยให้ได้งบประมาณ Fa ประธาน - อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ Note เลขาฯ – อาจารย์กิตติมา บุญยศ สมาชิก อาจารย์บุญประคอง ไม้เขียว ผศ. ศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์ ผศ. สุรเดช ชูพินิจรอบคอบ ผศ. สุชาดา งามประภาวัฒน์ ผศ. อภิญญา พุกสุขสกุล อาจารย์เฉลียว หมัดอิ๊ว ผศ. เสริมศรี สงเนียม อาจารย์ประดิษฐา ภาษาประเทศ อาจารย์รัตนาภรณ์ มะโนกิจ อาจารย์อรวรรณ พึ่งคำ อาจารย์อรอุมา คำแดง อาจารย์ชมุค พรรณดวงเนตร

3 หัวข้อที่แสดงความคิดเห็น เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้ งบประมาณ ผู้ลงคะแนน 9 คน ทำอย่างไรให้งานวิจัยเสร็จตาม เวลา ผู้ลงคะแนน 3 คน แนวทางการเผยแพร่งานวิจัย ผู้ลงคะแนน 1 คน สรุป : เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้ งบประมาณ

4 เคล็ดไม่ลับ กับการเขียนของบประมาณ งานวิจัยสายคหกรรมศาสตร์ หลายๆ คน คงประสบปัญหาการ เขียนขอโครงการวิจัย แล้วผิดหวัง !!!!! เรา... อยากเชิญชวนให้ท่าน ลองใช้เทคนิคดีๆ ที่เราเคยใช้แล้วได้งบประมาณ อย่างไม่คาดฝัน... ฝัน.... ฝันนนนน.....

5 สรุปการแสดงการคิดเห็นของ กลุ่ม เขียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ของชาติ สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน คำนึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณฯ เป็นชุดโครงการวิจัย สร้างเครือข่ายงานวิจัย นักวิจัยหน้าใหม่ควรมีที่ปรึกษา หรือมีผู้ร่วม วิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยควรเป็นที่ยอมรับ ประสบการณ์ของผู้วิจัย งานวิจัยต้องเป็นรูปธรรม และสร้างสรรค์ ความเหมาะสมของงบประมาณ

6 How to : เทคนิคการเขียนงานวิจัย ให้ได้งบประมาณ การเขียนหัวข้อโครงการวิจัย – เขียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจของชาติ – สอดคล้องตามความต้องการของ ชุมชน – เป็นชุดโครงการวิจัย – คำนึงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ฯ – สร้างเครือข่ายงานวิจัย

7 งบประมาณ – ของบประมาณทั้งชุด โครงการวิจัย – คำนึงถึงความเหมาะสมของ งบประมาณ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ – ระยะเวลาในการทำวิจัย (1 ปี หรือ 6 เดือน ) -- จำนวนคนในการ ดำเนินการวิจัย

8 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 3.1 สร้างเครือข่ายนักวิจัย 3.2 ความพร้อมของผู้วิจัย 3.3 ความมีชื่อเสียงของผู้วิจัย 3.4 ประสบการณ์ของผู้วิจัย 3.5 นักวิจัยหน้าใหม่ควรมีที่ปรึกษา หรือมีผู้ร่วมวิจัย 3.6 หัวหน้าโครงการวิจัยควรเป็นที่ ยอมรับ

9 ความพร้อม 4.1 ด้านบุคลากร 4.2 เครื่องจักร อุปกรณ์ 4.3 ด้านองค์ความรู้ 4.4 หน่วยงานสนับสนุน

10 กระบวนการเขียนงานวิจัย 5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5.2 ขอบเขตของงานวิจัยสอดคล้องกับ หัวข้อ 5.3 แผนการวิจัยสอดคล้องกับหัวข้อ วิจัยและวัตถุประสงค์ 5.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนงานวิจัย 5.5 การทบทวนวรรณกรรม

11 ช่องทางการเผยแพร่ งานวิจัย 6.1 สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร นิทรรศการ 6.2 การอบรมระยะสั้น

12 ประโยชน์ที่ได้รับ 7.1 กลุ่มเป้าหมาย ของงานวิจัย เช่น ชุมชน

13 How to : ชุดโครงการวิจัย การตั้งชื่อชุดโครงการวิจัย ชื่อ เรื่องควรน่าสนใจ กระชับ ชัดเจน ทันสมัย และตามกระแส นิยม ชื่อเรื่องต้องครอบคลุมชุด โครงการวิจัยย่อย เขียนกรอบแนวคิดการวิจัยที่ ชัดเจน แสดงขั้นตอนการดำเนินงานที่ ชัดเจน เช่น แผนภูมิ แสดงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เขียนประวัติ และประสบการณ์ ผู้วิจัยโดยละเอียด

14 How to : กระบวนการเขียน งานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ที่ชัดเจน เขียน Key word ใช้คำที่ หลากหลาย และคำ ใกล้เคียง กลั่นกรองความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล สืบค้นงานวิจัยที่ทันสมัย และหลายแหล่งที่มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ร่วมวิจัย

15


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเขียนงานวิจัย ให้ได้งบประมาณ โดย คนกันเอง ( ทั้งน้าน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google