งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ถาม - ตอบ อัจฉริยะ E – Question Idea. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ การบริการให้คำปรึกษาเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ของสำนักตรวจสอบ ซึ่งเดิมที่การให้คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ถาม - ตอบ อัจฉริยะ E – Question Idea. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ การบริการให้คำปรึกษาเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ของสำนักตรวจสอบ ซึ่งเดิมที่การให้คำปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ถาม - ตอบ อัจฉริยะ E – Question Idea

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ การบริการให้คำปรึกษาเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ของสำนักตรวจสอบ ซึ่งเดิมที่การให้คำปรึกษา จะอยู่ในรูปแบบฟอร์ม FM-IA-26 ซึ่งเป็นการ กรอกข้อมูลลงฟอร์ม โดยมีช่องทางการ ให้บริการคือ เข้ามาสอบถามด้วยตนเอง ทาง โทรศัพท์ เป็นต้น ในบางครั้งจะพบปัญหา เนื่องจากการขอรับ บริการคำปรึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การบริการ ไม่ทั่วถึง ไม่สะดวกที่จะเดินมาสอบถามที่สำนัก ตรวจสอบเอง สายโทรศัพท์ไม่ว่าง ผู้ตรวจสอบ ออกตรวจภาคสนาม เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นที่มีของโครงการนี้ พัฒนาระบบ การให้คำปรึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการบริการและพัฒนาระบบ การให้คำปรึกษาผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือ Electronic Question Idea (E-QI)

3 วิวัฒนาการ ของ E-QI FM-IA-26 E-QI ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ

4 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ( ต่อ ) ระบบงานเดิมปัญหาที่เกิดขึ้น บันทึกการให้คำปรึกษาในฟอร์ม FM-IA-26- ไม่สะดวก ใช้เวลานาน - ใช้พื้นที่มากในการจัดเก็บ - การสื่อสารไม่ตรงกัน ระบบงานใหม่ประโยชน์ที่ได้รับ ระบบ E-Question Idea หรือระบบ E-QI - เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ คำปรึกษา และพัฒนาขึ้นสู่ระบบ Online - ฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง - สื่อสารเข้าใจตรงกัน - ประหยัดทรัพยากรและพื้นที่จัดเก็บ Back

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. การให้บริการคำปรึกษารวดเร็วมากขึ้น 2. สามารถลดวัสดุ สิ้นเปลืองของ สำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์

6 แผนภูมิก้างปลา

7 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา 1. การให้คำปรึกษาใช้เวลานาน - ไม่มีการรวบรวมระเบียบต่างๆ อย่างเป็นระบบ ไม่ เป็นปัจจุบัน - ความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา ที่ต้อง อาศัยประสบการณ์ 2. ข้อจำกัดของช่องทางการให้คำปรึกษา - ผู้ตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งคำขอรับบริการ เนื่องจากออกไปทำงานนอกสถานที่ - การสื่อสารด้วยวาจาอาจทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อน 3. ระบบการให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่เป็นระบบ - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน - ไม่มีระบบฐานข้อมูล - ข้อจำกัดพื้นที่ในสำนักงาน - ผู้ตรวจสอบไม่บันทึกประวัติการให้คำปรึกษา

8 ระบบเดิม

9 ระบบใหม่

10 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ ระบบ E-QI ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเว็บเพจที่ สามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ ( ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลัง การปรับปรุง ) ตัวชี้วัด หน่วย นับ ก่อนใช้หลังใช้ ลดลง ร้อยละ ระยะเวลาในการตอบ คำถาม นาที 1.460.6654.79 พื้นที่ในการจัดเก็บ แฟ้ม 1.850.6266.67 ระยะเวลาในการสรุป รวบรวมผล วัน 3.420.8176.31 จำนวนกระดาษที่ใช้ แผ่น 4.001.0873.08

12 สาธิตการใช้งานระบบ

13 ผู้รับผิดชอบโครงการ รายชื่อบุคลากร สำนักตรวจสอบ 1. รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล …………………… ที่ ปรึกษากลุ่ม 2. นายแวสมาแอ สะอะ …………………………………. ประธาน กลุ่ม 3. นางสาวณัฐถภรณ์ สุวีราภรณ์ ……………………….. เลขานุการ 4. นางสาวจริยา ลาภวรกิจชัย …………………………… สมาชิก 5. นางสาวอมรรัตน์ โพธิสิทธิ์ ……………………………. สมาชิก 6. นางประภาภรณ์ อัครจินดานนท์ ……………………... สมาชิก 7. นางสาวสุจิตรา มังกโรทัย ……………………………... สมาชิก 8. นางสาวดวงดาว ต่อทรัพย์สิน …………………………. สมาชิก 9. นางสาวสมจินตนา สุวรรณสิงห์ ………………………… สมาชิก

14 สวัสดี

15 การเรียกใช้งานระบบ

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ถาม - ตอบ อัจฉริยะ E – Question Idea. ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ การบริการให้คำปรึกษาเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ของสำนักตรวจสอบ ซึ่งเดิมที่การให้คำปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google