งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
อธิการบดี คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะกรรมการให้การรับรอง ด้านเทคนิค ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

2 บุคลากร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
นายศุภกิจ สอนประจักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์/โทรสาร มือถือ

3 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
นายอรรถพล วัฒนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์/โทรสาร มือถือ

4 นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์/โทรสาร มือถือ

5 นางสาวสุพชยาฌ์ นามสาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์/โทรสาร มือถือ

6 มาตรฐานและขอบข่ายที่ให้การรับรอง
มาตรฐานที่ให้การรับรอง 1. ไม้ผล เช่น ลำไย ลี้จี่ มะม่วง พุทรา ส้มเขียวหวาน เป็นต้น 2. พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา เป็นต้น 3. พืชสวน เช่น พริก กะหล่ำ ถั่วฝักยาว ผักสลัด เป็นต้น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(มกษ.) พืช มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม ) 1. ไม้ผล เช่น ลำไย ลี้จี่ มะม่วง พุทรา ส้มเขียวหวาน เป็นต้น สัตว์น้ำ 1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ปศุสัตว์ 1. สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร 3. สัตว์ปีก อื่นๆ การแปรรูปและการแสดงฉลาก

7 กระบวนการดำเนินงานให้การรับรอง
ผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิต ยื่นคำขอรับการรับรอง รับคำขอและตรวจสอบคำขอ คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวางแผนการตรวจประเมิน เตรียมการตรวจประเมิน ดำเนินการตรวจประเมิน การแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิต(ถ้ามี) การจัดทำรายงานตรวจประเมิน การแจ้งรายงานผล การตรวจประเมิน การตรวจติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง(ถ้ามี) เสนอผู้ตัดสิน ให้การรับรองพิจารณา การแจ้งผลการให้การรับรอง การจัดทำและแจ้งผลรายงาน การตรวจประเมินติดตาม (ถ้ามี) จัดทำทำใบรับรองและทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง การมอบใบรับรองและเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรอง การตรวจติดตามผล การตรวจต่ออายุการรับรอง

8 อายุใบรับรอง เครื่องหมายการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 2ปี มาตรฐานทางการเกษตรที่ดี มกษ. 2ปี เครื่องหมายการรับรอง รับรองมาตรฐานGAP รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google