งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย วิชาการ หัวหน้าฝ่าย วิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร หัวหน้าฝ่าย บริหาร คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าหน้าที่ฝ่าย วิชาการ หัวหน้าฝ่าย วิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร หัวหน้าฝ่าย บริหาร คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าหน้าที่ฝ่าย วิชาการ หัวหน้าฝ่าย วิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร หัวหน้าฝ่าย บริหาร คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค รอง ผู้อำนวยกา ร ผู้อำนวยกา ร คณะกรรมการบริหาร สถาบันฯ โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันรับรองระบบการ ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร อธิการบ ดี

2 นายศุภกิจ สอนประจักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 081- 9262285 E-mail : sornprajak_s@hotmail.com นายศุภกิจ สอนประจักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 081- 9262285 E-mail : sornprajak_s@hotmail.com บุคลากร สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร บุคลากร สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร

3 นายอรรถพล วัฒนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 086- 6571845 E-mail : attaporn-wat@hotmail.com นายอรรถพล วัฒนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 086- 6571845 E-mail : attaporn-wat@hotmail.com

4 นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 087- 1876615 E-mail : somchai1501@hotmail.com นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 087- 1876615 E-mail : somchai1501@hotmail.com

5 นางสาวสุพชยาฌ์ นามสาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 089- 4297743 E-mail : fha_iqs2010@hotmail.com นางสาวสุพชยาฌ์ นามสาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-873820 มือถือ 089- 4297743 E-mail : fha_iqs2010@hotmail.com

6 มาตรฐานและขอบข่ายที่ ให้การรับรอง ขอบข่ายที่ให้การรับรองมาตรฐานที่ให้การรับรอง 1. ไม้ผล เช่น ลำไย ลี้จี่ มะม่วง พุทรา ส้มเขียวหวาน เป็น ต้น 2. พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา เป็นต้น 3. พืชสวน เช่น พริก กะหล่ำ ถั่วฝักยาว ผักสลัด เป็นต้น การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( มกษ.) พืช มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ( มกษ.9000 เล่ม 1-2552) 1. ไม้ผล เช่น ลำไย ลี้จี่ มะม่วง พุทรา ส้มเขียวหวาน เป็นต้น 2. พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา เป็นต้น 3. พืชสวน เช่น พริก กะหล่ำ ถั่วฝักยาว ผักสลัด เป็นต้น สัตว์น้ำ 1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ปศุสัตว์ 1. สัตว์เคี้ยวเอื้อง 2. สุกร 3. สัตว์ปีก 4. อื่นๆ การแปรรูปและการแสดงฉลาก

7 กระบวนการดำเนินงาน ให้การรับรอง ผู้ผลิต / กลุ่มผู้ผลิต ยื่นคำ ขอรับการรับรอง รับคำขอและ ตรวจสอบคำขอ คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวาง แผนการตรวจประเมิน เตรียมการตรวจ ประเมิน ดำเนินการตรวจ ประเมิน การแก้ไขข้อบกพร่อง ของผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิต ( ถ้ามี ) การแก้ไขข้อบกพร่อง ของผู้ผลิต กลุ่มผู้ผลิต ( ถ้ามี ) การตรวจติดตามแก้ไข ข้อบกพร่อง ( ถ้ามี ) การจัดทำและแจ้งผล รายงาน การตรวจประเมิน ติดตาม ( ถ้ามี ) การจัดทำและแจ้งผล รายงาน การตรวจประเมิน ติดตาม ( ถ้ามี ) การจัดทำรายงาน ตรวจประเมิน เสนอผู้ตัดสิน ให้การรับรอง พิจารณา เสนอผู้ตัดสิน ให้การรับรอง พิจารณา จัดทำทำใบรับรอง และทะเบียนรายชื่อผู้ ที่ได้รับการรับรอง การตรวจ ติดตามผล การตรวจต่ออายุ การรับรอง การแจ้งรายงานผล การตรวจประเมิน การแจ้งรายงานผล การตรวจประเมิน การแจ้งผลการให้ การรับรอง การมอบใบรับรอง และเผยแพร่รายชื่อผู้ ที่ได้รับการรับรอง

8 อายุใบรับรอง เครื่องหมายการ รับรอง มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ มกษ. 2 ปี มาตรฐานทางการ เกษตรที่ดี มกษ.2 ปี รับรองมาตรฐาน GAP รับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์


ดาวน์โหลด ppt เจ้าหน้าที่ฝ่าย วิชาการ หัวหน้าฝ่าย วิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร หัวหน้าฝ่าย บริหาร คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค คณะกรรมการให้การ รับรอง ด้านเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google