งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับการ เรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับการ เรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับการ เรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถ เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตได้  นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงและมีทักษะ ICT เพื่อ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนด เป้าหมาย / วัตถุประสงค์

4  มีสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง  ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้และ ทักษะการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการ เรียนการสอน และบริหารจัดการได้

5 รายละเอียดทางเทคนิคระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องให้บริการอินเตอร์เน็ต

6 อุปกรณ์ประกอบด้วย รายการจำนวน NTU 1 ตัว Router 1 ตัว Proxy Server 1 เครื่อง Switching 24 Port 3 ตัว PC 80 เครื่อง โต๊ะคอมพิวเตอร์ + เก้าอี้ 80 ชุด เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว

7 ระบบการเชื่อมต่อ  การเชื่อมต่อกับภายนอก ใช้การ เชื่อมต่อวงจรเช่า (Leadline) ของ บริษัท ท. ศ. ท ได้ สัญญาณมาจาก สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  การเชื่อมต่อภายในใช้ Topology แบบ Star ระบบปฏิบัติการ  Server ใช้ Linux  ลูกข่ายใช้ Windows XP

8  ยังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย การใช้งาน อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ล่าช้า  ขาดการใช้ทรัพยากรด้าน ICT ร่วมกัน การลงทุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้อง ใช้งบประมาณสูง ควรที่จะมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุน การศึกษา

9

10

11 เป้าหมาย / วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างบริการ University Enrollment.. ให้สมบูรณ์แบบ  เพื่อเสริมสร้างสังคม E- University, E-College  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

12  บริการลงทะเบียน  บริการประชาสัมพันธ์  บริการแจ้งตารางสอน  บริการแจ้งห้องสอบ  บริการแจ้งผลสอบผ่าน ทาง SMS

13 ประโยชน์ที่ สถานศึกษาได้รับ  เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สถาบัน กับนักเรียนนักศึกษา  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับให้เป็นสถาบันชั้น นำ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาให้บริการทางการ ศึกษา  ลดงานบางประเภทของเจ้าหน้าที่ลงได้  สามารถตรวจสอบการรับรู้ข่าวสาร บันทัก สถิติและ ความสนใจของนักเรียนนักศึกษาได้ เพื่อ นำข้อมูลไป ใช้สำหรับการทำระบบ CRM (Customer Relationship Management)

14  การจัดส่งข่าว (Content) บริษัทฯ จะจัดเตรียม Web Application สำหรับ เจ้าหน้าที่สถานศึกษาจัดส่ง Content ไปยังกลุ่ม นักเรียนนักศึกษาสมาชิกตามที่ต้องการ  รูปแบบการส่งข้อมูลเกรด และตารางสอบมี 2 รูปแบบ แบบ Manual เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมข้อมูลตาม Format ที่ระบบต้องการและจัดส่ง File ผ่านทาง Website ที่บริษัทเตรียมไว้ และ Update ข้อมูล ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง แบบ Auto เป็นการใช้โปรแกรมมาช่วย เจ้าหน้าที่ในการจัดส่งหลังจากติดตั้งระบบเมื่อมี ข้อมูลใหม่ ระบบจะไปดึงข้อมูลมาส่งให้แทน เจ้าหน้าที่ รูปแบบนี้สถานศึกษาต้องเตรียมเครื่อง เพื่อติดตั้งระบบ Automatic Sys


ดาวน์โหลด ppt  มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับการ เรียนการสอน  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google