งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

2 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย ทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

3 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร นโยบาย ในการบริหารและพัฒนาสำนักวิทย บริการ “ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาและให้บริการ สารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีบทบาท ในการอนุรักษ์ ปกป้อง จัดระบบ และเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของอีสานและของไทย มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจของ มหาวิทยาลัย ”

4 แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร

5 นโยบายของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 1. เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำรงรักษาเรื่องราวและ วัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 2. จัดสถานที่ มวลทรัพยากร และบรรยากาศการเรียนรู้ที่บ่ง บอกถึงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ สารสนเทศและชุดองค์ความรู้ ท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศ 4. ส่งเสริม เผยแพร่การใช้สารสนเทศอีสาน และอนุรักษ์มรดก ทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร

6 - ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดการ ข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเชิงลึก - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ตอบสนองการดำเนินงานของศูนย์ฯ จุดอ่อน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร

7 เป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้สารสนเทศ ท้องถิ่นแห่งอาเซียน เป้าหมายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร

8 ศูนย์สารนิเทศ อีสานสิรินธร ศูนย์กลางการเรียนรู้สารสนเทศ ท้องถิ่นแห่งอาเซียน ศูนย์กลางการเรียนรู้สารสนเทศ ท้องถิ่นแห่งอาเซียน IT ผู้เชี่ยวชา ญ บุคลากร เครือข่าย ความ ร่วมมือ ( ยั่งยืน ) งบประมา ณ - ภาษา - ความสามารถ ด้าน คอมพิวเตอร์ - วิจัย เฉพาะ ด้าน - ภายใน - ภายนอก - ทุน ภายใน - ทุน ภายนอก การพัฒนา โปรแกรม การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร

9 โครงการ / กิจกรรม - โครงการเรียนรู้ประเพณีอีสานด้วยภาษาอาเซียน - โครงการสารสนเทศอีสานอิเล็กทรอนิกส์ - การสังเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่นอีสานด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อบริการแก่ผู้ใช้ - ศึกษา รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บและให้บริการในฐานข้อมูลท้องถิ่น - โครงการเรียนรู้ประเพณีอีสานด้วยภาษาอาเซียน - โครงการสารสนเทศอีสานอิเล็กทรอนิกส์ - การสังเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่นอีสานด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อบริการแก่ผู้ใช้ - ศึกษา รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บและให้บริการในฐานข้อมูลท้องถิ่น การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร

10 ขอบคุณค่ะ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ สารนิเทศอีสานสิรินธร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google