งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

2 ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

3 นโยบาย ในการบริหารและพัฒนาสำนักวิทยบริการ
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร นโยบาย ในการบริหารและพัฒนาสำนักวิทยบริการ “ เป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีบทบาทในการอนุรักษ์ ปกป้อง จัดระบบ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของอีสานและของไทย มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ”

4 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
แผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ

5 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
นโยบายของศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร 1. เป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดำรงรักษาเรื่องราวและ วัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 2. จัดสถานที่ มวลทรัพยากร และบรรยากาศการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสารสนเทศและชุดองค์ความรู้ ท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศ 4. ส่งเสริม เผยแพร่การใช้สารสนเทศอีสาน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน

6 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
จุดอ่อน ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นเชิงลึก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ตอบสนองการดำเนินงานของศูนย์ฯ

7 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นแห่งอาเซียน
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร เป้าหมายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นแห่งอาเซียน

8 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
ศูนย์กลางการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นแห่งอาเซียน การพัฒนาโปรแกรม เฉพาะด้าน IT ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สารนิเทศ อีสานสิรินธร ทุนภายใน ทุนภายนอก ภาษา ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ วิจัย งบประมาณ บุคลากร เครือข่าย ความร่วมมือ (ยั่งยืน) ภายใน ภายนอก

9 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
โครงการ/กิจกรรม โครงการเรียนรู้ประเพณีอีสานด้วยภาษาอาเซียน โครงการสารสนเทศอีสานอิเล็กทรอนิกส์ การสังเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่นอีสานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อบริการแก่ผู้ใช้ ศึกษา รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บและให้บริการในฐานข้อมูลท้องถิ่น

10 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google