งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Local  Regional  National  International (ASEAN) Local 2507 Regional 2545 National 2549 International 2553 การนำเสนอวิสัยทัศน์ และ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Local  Regional  National  International (ASEAN) Local 2507 Regional 2545 National 2549 International 2553 การนำเสนอวิสัยทัศน์ และ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Local  Regional  National  International (ASEAN) Local 2507 Regional 2545 National 2549 International 2553 การนำเสนอวิสัยทัศน์ และ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปีข้างหน้า สุมนต์ สกลไชย พฤศจิกายน 2549 สุมนต์ สกลไชย พฤศจิกายน 2549 KKU Running Up

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีที่ 42 มหาวิทยาลัยแห่งแรกของอีสาน มหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

3 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2549) คณะวิชา/หน่วยงาน ผลิตบัณฑิต 20 หน่วยงาน หลักสูตร 303 หลักสูตร เป็นบัณฑิตศึกษา 207 หลักสูตร บุคลากร 8,575 คน อาจารย์ 1,904 คน มีวุฒิปริญญาเอก 720 คน (38%)

4 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปัจจุบัน(พ.ศ. 2549) งบประมาณ 5,455 ล้านบาท โดยเป็น งบประมาณแผ่นดิน 52% และเงินรายได้ 48% นักศึกษาใหม่ 8,200 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 2,000 คน (24%) นักศึกษาทั้งหมด 27,449 คนเป็นนักศึกษา บัณฑิตศึกษาประมาณ 7,000 คน (25%)

5 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยปี 2548 โดย ส.ก.อ. ด้านการเรียนการสอน (100 คะแนน) (100 คะแนน) มม จฬ มข มข : ดีเลิศ ด้านการเรียนการสอน : ดีเยี่ยม ด้านการวิจัย มช มกมทส มจธ มอ ม. มก ม. อบ ม. มส มศว 70756555 60 65 70 75 ด้านการวิจัย สถานภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ

6 Harvard (USA) Oxford (UK) Tokyo (Japan) Aus Un (Australia) Beijing (China) NUS, (Singapore) ผลการจัดกลุ่มอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times 1 st – 50 th 101 st – 200 th KKU 51 st – 100 th Japan China USA UK Australia China EU World Class Malaysia (2) Belgium Germany Denmark France Netherland ASEAN (3) สถานภาพของมหาวิทยาลัยไทยในระดับนานาชาติ

7 มข. 2549 มข. ใน 4 ปี ข้างหน้า แนวโน้ม ในอนาคต นโยบาย / พันธกิจ ของสภามหาวิทยาลัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันอุดมศึกษา สถานภาพ มข. ปัจจุบัน สถานภาพของ อุดมศึกษาใน ระดับนานาชาติ ความคาดหวัง ของบุคลากร การกำหนดเป้าหมายใน 4 ปีข้างหน้า

8 เป้าหมายใน 4 ปีข้างหน้า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง การวิจัยในกลุ่มดีเลิศของประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียน (1 ใน 50 อันดับของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน)

9 จุดอ่อนและปัญหาสำคัญ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร กระบวนทัศน์และค่านิยมบุคลากร การบูรณาการ 4 ภารกิจยังไม่ชัดเจน กระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ระบบบริหารจัดการอิงกับระบบราชการ ความจำกัดของทรัพยากร

10 มหาวิทยาลัย ชั้นนำ ในอาเซียน มหาวิทยาลัย แห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยของ ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย แห่งการวิจัย การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การบริหาร จัดการที่ดี การบริหาร จัดการที่ดี การวิจัย เป้าประสงค์องค์กร KKU ’ s Corporate Goals

11 มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของ มข. ตรงกับความต้องการของสังคม (Graduate’s identity) มีหลักสูตรที่ส่งเสริมการวิจัยระดับปริญญาเอก และความ เป็นนานาชาติ (Study Programs enhancing research and international) มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ และมีศักยภาพสูงด้านการสอนและวิจัย (High competencies & qualified faculty staff) การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย (Education for all) เป้าหมาย หลักด้าน การผลิต บัณฑิต โดยผ่าน 56 ตัวชี้วัด 50 กลยุทธ์ 60 โครงการ

12 ค่าเป้าหมายของแผนใน 4 ปีข้างหน้า ด้านการผลิตบัณฑิต นศ. ปริญญาตรี นศ. บัณฑิตศึกษา 20,000 22,000 10 % 7,000 9,000 30 % นักศึกษาต่างชาติ 128 250 หลักสูตรนานาชาติ 35 70 100 % 2549 2553

13 ค่าเป้าหมายของแผนใน 4 ปีข้างหน้า ด้านการผลิตบัณฑิต คณาจารย์วุฒิปริญญาเอก คณาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ คณาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ 720 1,000 (37 %) (50 %) 1,130 1,500 (60 %) (75 %) 2549 2553

14 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปัญหาของชุมชน สังคม และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Research impact) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่มี impact สูงและได้รับการอ้างอิง (Research publications & citations) ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตในเชิงพาณิชย์ (Innovations, intellectual property & commercialization) โดยผ่าน 15 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธ์ 30 โครงการ

15 ค่าเป้าหมายของแผนใน 4 ปีข้างหน้า ด้านการวิจัย งบประมาณและทุนสนับสนุนการวิจัย 100 % จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ต่อจำนวนอาจารย์ จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ต่อจำนวนอาจารย์ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา การจดลิขสิทธิ์ ผลงานสร้างสรรค์และการผลิตเชิงพาณิชย์ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา การจดลิขสิทธิ์ ผลงานสร้างสรรค์และการผลิตเชิงพาณิชย์ 100 % 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2549

16 เป้าหมายหลัก ด้านการบริการ วิชาการ ทำนุ บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม โดยผ่าน 16 ตัวชี้วัด 23 กลยุทธ์ 9 โครงการ ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Impact on community) ชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและ หลักเศรษฐกิจพอเพียง (Community model) ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน (Community participation) ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจาก การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration)

17 ค่าเป้าหมายของแผนใน 4 ปีข้างหน้า มีชุมชนต้นแบบของการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การ ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนบน พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมและ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ชุมชน ด้านการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18 เป้าหมายหลัก ด้านการ บริหารจัดการ องค์กรที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (Energizing environments) เป็นองค์กรที่บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good governance) มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง (Flexible & adaptive structure & systems to change) มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใช้ในการตัดสินใจและประเมิน สถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Information for decision support and forecasting) มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุ้มกันโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy-based immunity) มีการบริหารทรัพย์สินและรายได้เพื่อการพึ่งตนเอง (Self reliance) มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับ การเปลี่ยนแปลง (Human capital competency) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลง (Learning organization) มีภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Image & reputation) ได้รับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับ ในระดับชาติ และระดับสากล (Accreditation & ranking) โดยผ่าน 25 ตัวชี้วัด 48 กลยุทธ์ 31 โครงการ

19 การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การบริหารจัดการองค์กรที่ดี เป้าหมายองค์กร 138 กลยุทธ์ 130 โครงการ 112 ตัวชี้วัด 8 ยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยวิจัย ระดับดีเลิศ ของประเทศ มหาวิทยาลัยวิจัย ระดับดีเลิศ ของประเทศ จะทำอะไรและอย่างไร

20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและ ประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550-2553)

21 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับทุนมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้กับทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการ สอนที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ตอบสนองต่อความ ต้องการของตลาด เป็นแหล่งรวมผลงาน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยที่เป็นเลิศ Mission Perspective Customer Perspective ผลงานวิจัยและวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับและ นำไปใช้ประโยชน์ได้ บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความ ต้องการของตลาด ชุมชนได้รับการพัฒนา บนพื้นฐานองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันและการพึ่งตนเอง Internal Perspective บัณฑิตที่จบการศึกษา มีงานที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับทุนองค์กร พัฒนาระบบ การบริหาร งานวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ระบบบริการ วิชาการที่ ตอบสนองความ ต้องการของ สังคมบนหลักการ ของการมีส่วนร่วม มิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มอาเซียน มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยของชุมชน มหาวิทยาลัยคุณภาพ รับรองคุณภาพโดย สมศ./สกอ. รับรองคุณภาพโดย สมศ. รับรองคุณภาพโดย สมศ./PMQA ผลงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ประจักษ์ มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงใน ระดับชั้นนำของประเทศ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตที่ดี มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของชุมชน พัฒนา ระบบสื่อสาร การตลาด และ การบริหาร จัดการลูกค้า ปรับปรุง กฎระเบียบให้เอื้อ ต่อการบริหาร จัดการบน พื้นฐานของการ เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหาร สินทรัพย์และ องค์ความรู้เชิง พาณิชย์เพื่อ นำไปสู่การ พึ่งตนเอง การพัฒนาระบบ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ สารสนเทศ การพัฒนาระบบการ ประกันและประเมิน คุณภาพ Learning and Growth Perspective การสร้างวัฒนธรรมการ เรียนรู้และการทำงานแบบ มีส่วนร่วม การพัฒนากลยุทธ์และ กระบวนการจัดการ ความรู้ขององค์กร การพัฒนาระบบการ บริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยง

22 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 7. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

23 Quality Change Community Learning Strategic Frameworks กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ FlexibilitySharing Participation Excellence Sustainability Competitiveness

24 CUSTOMER & MARKET FOCUS PERFORMANCE & RESULTS STRATEGIC MANAGEMENT HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LEADERSHIP KNOWLEDGE & INFORMATION PROCESS MANAGEMENT KKU MANAGEMENT MODEL

25 Aligning Empowering สภา มหาวิทย าลัย อธิการ บดี Performance Management Participating Team Working Culture of Learning Culture of Reserch Culture of Innovation การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสู่ความยั่งยืน (Driving with Clear Targets towards Sustainability) Communicating

26 Local 2507 Regional 2545 National 2549 International 2553 จากประสบการณ์การบริหาร 23 ปี ได้นำ มข. สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เส้นทางข้างหน้าจะเป็นเส้นทางที่ยากและท้าทายกว่า ด้วยผลงาน ประสบการณ์ และความต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและพลังศรัทธาต่อองค์กรของเรา จากประสบการณ์การบริหาร 23 ปี ได้นำ มข. สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เส้นทางข้างหน้าจะเป็นเส้นทางที่ยากและท้าทายกว่า ด้วยผลงาน ประสบการณ์ และความต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพและพลังศรัทธาต่อองค์กรของเรา เชื่อมั่นว่า.. จะนำ มข.สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เชื่อมั่นว่า.. จะนำ มข.สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

27

28 1. การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การผลิตบัณฑิต ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 3. การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 4. การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขัน 5. การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ด้าน

29 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

30 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

31 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 1.จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ ระดับคณะ/หน่วยงาน 2.ติดตามและประเมินผลจัดทำระบบรายงานและนำผลไปปรับปรุง 3.ระบบบริหารงานโดยนำหลักธรรมาภิบาล/หลักประสิทธิภาพ/ หลักการพึ่งตนเอง การจัดการความรู้/การป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 4.ปรับปรุงและจัดโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 5.การจัดการความรู้และการประกันคุณภาพ 6.ปรับปรุงให้ระบบข้อมูล 7.งบประมาณที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 8.แผนแม่บทการใช้พื้นที่

32 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 9.ระบบการจราจรที่จอดรถเพิ่ม/จัดระบบขนส่งมวลชน/การใช้ จักรยานและทางเท้า 10.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐาน 11.คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12.หอพัก/ที่พัก 13.แผนประหยัดพลังงาน 14.ระบบจูงใจ 15.ความก้าวหน้าของบุคลากร 16.ระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 17.แผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน 18.ระบบการฝึกอบรมเฉพาะด้าน 19.ระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา

33 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพื่อนำไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม (สภา 1.1) 2.โครงการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยทุกด้านให้มีความ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (สภา 1.4, 7.3, 7.4) 3.ปรับปรุงกระบวนงาน และระบบบริหาร เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาใน การปฏิบัติราชการ 4.โครงการปรับโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารเพื่อรองรับการเป็น มหาวิทยาลัยแห่ง การวิจัย 5.โครงการราชการใสสะอาดและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

34 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 6.พัฒนากระบวนการจัดการที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความ เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน และหน่วยปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม และมี การใช้ทรัพยากรจากทุกส่วนของ มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สภา 1.2) 7.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพ (สภา 1.6, 1.7) 8.พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information - and Telecommunication Network)

35 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

36 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 17 กลยุทธ์ ปริญญา ตรี 1. แผนผลิตบัณฑิต/ประเมินผลการจัดการหลักสูตร 2. หลักสูตรสองปริญญา/หลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ 3. Cyber College 4.International college 5. ระบบรับเข้าศึกษาให้มีความหลากหลาย 6. ความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล 7. ทักษะภาษาต่างประเทศ 8. ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9. วิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนักศึกษา 10. ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

37 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 17 กลยุทธ์ ปริญญา ตรี 11.ระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 12.ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 13. ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 14. จัดระบบการบริหารโครงสร้างและสิ่งสนับสนุน 15. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต 16. ตำราที่มีคุณภาพ 17. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 17 กลยุทธ์ บัณฑิตศึ กษา 1. แผนผลิตบัณฑิต 2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก/หลักสูตรนานาชาติ/สาขาวิชาร่วม/ ความร่วมมือกับต่างประเทศ 3. Positioning บัณฑิต 4. คุณลักษณะบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค์ 5. กลไกการรับนักศึกษาต่างชาติ 6. บัณฑิตศึกษาที่เชื่อมโยงกับทิศทางการวิจัย 7. คุณภาพของบัณฑิตด้านการเรียนรู้/คุณธรรม/จริยธรรม 8. คุณสมบัติและศักยภาพและให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 9. อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศร่วมในการเรียนการสอน

39 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 17 กลยุทธ์ 10.งบประมาณในการพัฒนาบัณฑิตศึกษา 11. ระบบการให้บริการนักศึกษาครบวงจร 12. จัดเวทีแลกเปลี่ยน/เผยแพร่/ประกวดผลงานวิจัย 13. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปสู่ระดับสากล 14. เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 15. ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภาครัฐ 16. ความร่วมมือกับภาคเอกชน 17. ระบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร บัณฑิตศึ กษา

40 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก ปริญญา ตรี 1.โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร โดย มุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 2.โครงการให้ทุนสนับสนุนการเปิดหลักสูตรตามนโยบายและ แผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 3.โครงการส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ 4.โครงการหลักสูตร Advanced Placement Program และ Honor Program

41 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตบัณฑิตที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก บัณฑิตศึ กษา 1.โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จัดสัมมนาและระดม สมองเพื่อจัดทำแผนการผลิตบัณฑิต และแผนการเปิด หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 2.โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการเปิดหลักสูตรระดับ ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสาขาวิชาร่วม และหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 3.โครงการพัฒนาระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษาและ Post Doc Training ที่เอื้อต่อการสร้างผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ 4.โครงการส่งเสริมผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย และทุนวิจัยของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

42 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

43 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 15 กลยุทธ์ 1.แผนพัฒนานักศึกษาที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2.ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 3.พัฒนาให้นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ์ 4.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม 5.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนภาคอีสานโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 6.ระบบการให้คำแนะนำและปรึกษา 7.การสร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆของนักศึกษา

44 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 15 กลยุทธ์ 8.กิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประกวดผลงานของนักศึกษา 9.ทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ 10.โอกาสและประสบการณ์ในเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ 11.ระบบการจัดหางาน 12.ให้สมาคมศิษย์เก่ามีส่วนร่วม 13.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา 14.ความเข้มแข็งของหน่วยงานพัฒนานักศึกษา 15.ปรับปรุงและเพิ่มหอพัก

45 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1.โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาและ กิจกรรมเสริมหลักสูตร (สภา 3.1, 3.6, 3.8) 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และศูนย์จัดหางาน และ การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพและการหางานทำ 3.โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย 4.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านต่างๆ ตามคุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (อาทิ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยและจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม ฯลฯ)

46 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 5.โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ ชุมชน (สภา 2.5) 6.โครงการพัฒนาชมรมและกิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ นักศึกษา (สภา 3.3) 7.โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ นักศึกษาที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส 8.โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรมและประสบการณ์ใน การร่วมกิจกรรมนานาชาติ

47 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

48 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน 17 กลยุทธ์ 1.แผนแม่บทด้านการวิจัย 2.ศักยภาพนักวิจัย/พี่เลี้ยงนักวิจัย/เกณฑ์ภาระงาน/แรงจูงใจ 3.การทำวิจัยของอาจารย์ในต่างประเทศ 4.แสวงหาแหล่งทุน/จัดทำข้อเสนอโครงการ 5.ส่งเสริมให้มีการทำวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย/การสร้างนวัตกรรม 6.การใช้ผลงานวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาภาคอีสาน 7.กำกับดูแลด้านจรรยาบรรณ 8.ปัจจัยเกื้อหนุน/สถานที่และเครื่องมือบรรยากาศ 9.ห้องสมุด/ทรัพยากรสารสนเทศ

49 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถในการแข่งขัน 17 กลยุทธ์ 10. ฐานข้อมูลการวิจัย 11. ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 12. การบริหารจัดการงานวิจัย 13. วารสารวิจัย 14. การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติ 15. พัฒนางานวิจัยบัณฑิตศึกษา 16. เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 17. ส่งเสริมการตีพิมพ์

50 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1.โครงการสรรหานักวิจัยศักยภาพสูง โดย แสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จากต่างประเทศมาร่วมดำเนินการวิจัย 2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยพี่เลี้ยง ให้สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีคุณภาพ (สภา 4.5) : จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่น ใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นอาวุโส 3.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการวิจัย : จัดกิจกรรมยกย่อง และเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี (สภา 4.1.1) 4.โครงการบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการ

51 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาที่สร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 5.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้มี คุณภาพระดับนานาชาติและหรือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ6.โครงการส่งเสริมการผลิต บัณฑิตระดับปริญญาเอกของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 6.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการวิจัยและกองทุนวิจัยให้มี ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเอื้อต่อการสร้างผลงานที่มี คุณภาพ (สภา 4.1, 4.4, 4.6) 7.โครงการพัฒนาระบบพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัย 8.โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลไกเพื่อเพิ่มแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก

52 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

53 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 กลยุทธ์ 1.แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 2.หน่วยงานกลางให้มีภารกิจครอบคลุม 3.จัดระเบียบการรับงานบริการวิชาการ 4.พัฒนาบุคลากรหรือระบบงาเชื่อมโยงการบริการนของส่วนราชการต่างๆ 5.เครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 6.มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือกิจกรรมของจังหวัด 7.กรรมการองค์กรภายนอก

54 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 14 กลยุทธ์ 8.บทบาทของสถาบันยุทธศาสตร์ 9.โครงการนำร่องชุมชนต้นแบบในภาคอีสาน 10.ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน 11.สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานบริการวิชาการ 12.เชื่อมโยงการบริการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 13.การถ่ายทอดเทคโนโลยี 14.ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ

55 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1.โครงการปรับปรุงแผนแม่บทการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้าง ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 2.โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 3.โครงการส่งเสริมให้คณาจารย์บริการวิชาการและวิชาชีพที่ ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ

56 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

57 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กลยุทธ์ 1.แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ 2.ความเข้มแข็งของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 3.สร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักวัฒนธรรม 4.ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง/ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสาน 5.กิจกรรมด้านประเพณี/ศาสนา/วัฒนธรรม 6.สร้างเครือข่ายกับศิลปินพื้นบ้าน 7.การพัฒนาและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นและระดับสากลได้ 8.พิพิธภัณฑ์/หอจดหมายเหตุ/หอประวัติ 9.ค่านิยมความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

58 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1. โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็ง สำนักวัฒนธรรม (สภา 6.1) 2. โครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภา 6.2) 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน

59 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

60 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 13 กลยุทธ์ 1.กลุ่มคลังสมองมข. 2.ผู้รับผิดชอบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3.แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผนการเฝ้าระวัง 4.โครงสร้างและระบบงาน 5.ตัวชี้วัด 6.ค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง 7.รายวิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 8.ค่านิยมในการดำรงชีวิตตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง 9.กิจกรรมนักศึกษา 10.งบประมาณ 11.เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 12.เครือข่ายกับหน่วยงานของรัฐ 13.เวทีสาธารณะ

61 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1. โครงการคลังสมองมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. โครงการจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 3. โึครงการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง 4. โครงการปรับปรุงการประเมินหัวหน้าหน่วยงานให้มีองค์ประกอบ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 5. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

62 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 1.การบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ 19 กลยุทธ์ 2.การผลิตบัณฑิต 17 กลยุทธ์ 3. การพัฒนา นักศึกษา 15 กลยุทธ์ 4. การวิจัย และพัฒนา 17 กลยุทธ์ 5. การบริการ วิชาการ 6. การอนุรักษ์พัฒนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 7. การบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลง 8. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 14 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

63 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 6 กลยุทธ์ 1.ระบบประกันคุณภาพ 2.มาตรฐานของระบบงานหลัก 3.ติดตามและประเมินผล 4.นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพระบบงาน 5.Best Practiceและจัดทำฐานข้อมูล 6.รางวัลหรือผลตอบแทน

64 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการหลัก 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็น เป้าหมายเชิงคุณภาพและพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (KKU MQA/TQA-PMQA) (สภา 1.3, 8.1, 8.2) 2.พัฒนามาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต 3.พัฒนามาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.พัฒนามาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 5.พัฒนามาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6.พัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

65 เปรียบเทียบประกาศกระทรวงศึกษาธิการเดิมและ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหม่ การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

66 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชากีฏวิทยา* (๓) ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและ สิ่งแวดล้อม* (๔) ภาควิชาประมง (๕) ภาควิชาพืชไร่* (๖) ภาควิชาพืชสวน* (๗) ภาควิชาโรคพืชวิทยา* (๘) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (๙) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร (๑๐) ภาควิชาสัตวศาสตร์ ข้อ ๔ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชาพืชศาสตร์และ ทรัพยากรการเกษตร* (๓) ภาควิชาสัตวศาสตร์ (๔) ภาควิชาประมง (๕) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร (๖) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร

67 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชากายภาพบำบัด* (๓) ภาควิชาเคมีคลินิก** (๔) ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก** (๕) ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก** (๖) ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก** ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สายวิชากายภาพบำบัด* (๓) สายวิชาเทคนิคการแพทย์**

68 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๑๐ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม* (๓) ภาควิชาพิษวิทยา* (๔) ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก* (๕) ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและ การบริหาร* (๖) ภาควิชาเภสัชเคมี* (๗) ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ เภสัชวินิจฉัย* ข้อ ๑๐ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สำนักงานวิชาการ*

69 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๑๑ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์* (๓) ภาควิชาประวัติศาสตร์และ โบราณคดี* (๔) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา* (๕) ภาควิชาพัฒนาสังคม* (๖) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ* (๗) ภาควิชาภาษาไทย* (๘) ภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา* (๙) ภาควิชาสังคมศาสตร์* ข้อ ๑๑ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สายวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ *

70 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๑๒ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชาการเงินและบัญชี* (๓) ภาควิชาการบริหารธุรกิจ* (๔) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์* ข้อ ๑๒ ให้มีสำนักงานคณบดีใน คณะวิทยาการจัดการ*

71 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๑๖ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชาการบริหารการศึกษา* (๓) ภาควิชาการประถมศึกษา* (๔) ภาควิชาการมัธยมศึกษา* (๕) ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา* (๖) ภาควิชาเทคโนโลยีทาง การศึกษา* (๗) ภาควิชาประเมินผลและวิจัย การศึกษา* (๘) ภาควิชาพลศึกษา* (๙) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา* (๑๐) โรงเรียนสาธิต ข้อ ๑๖ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สำนักงานวิชาการ * (๓) โรงเรียนสาธิต

72 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เดิม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหม่ ข้อ ๑๗ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) ภาควิชาพื้นฐานสถาปัตยกรรม* (๓) ภาควิชาผังเมือง* (๔) ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม* (๕) ภาควิชาสถาปัตยกรรม* ข้อ ๑๗ ให้แบ่งส่วนราชการใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังนี้ (๑) สำนักงานคณบดี (๒) สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ *

73 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt Local  Regional  National  International (ASEAN) Local 2507 Regional 2545 National 2549 International 2553 การนำเสนอวิสัยทัศน์ และ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google