งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย. Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย. Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย

2 Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

3 วิธีการสร้างตารางจำแนก เนื้อหาและพฤติกรรม 1. วิเคราะห์ว่าหลักสูตรมุ่งสอนให้เกิด พฤติกรรมใดบ้าง เช่น ความจำ ความ เข้าใจ การนำไปใช้แก้ปัญหา ทักษะ เจตคติ ฯลฯ แล้วตัดสินใจว่าวิชาที่ตน สอนจะวัดพฤติกรรมใดบ้าง 2. พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร แยกเป็น เรื่องๆ แล้วดูว่าเนื้อหาใดจะใช้เครื่องมือ ชนิดใด เนื้อหาที่ไม่สำคัญอาจตัดทิ้งไป เนื้อหาที่รวมกันได้ก็จัดอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน

4 ตัวอย่าง วิชาโรคระบบโลหิต วิทยา 1. พฤติกรรมที่ต้องการวัด : ความรู้ เกี่ยวกับโรคต่างๆทางโลหิตวิทยา การ เจาะเลือด การใช้กล้องจุลทรรศน์ การดู เม็ดเลือด เจตคติต่อผู้ป่วยที่เป็นโรค เรื้อรัง 2. เนื้อหา : ความรู้เรื่องโรคต่างๆ : MCQ, MEQ การเจาะเลือด การใช้กล้อง การดูเม็ด เลือด : OSCE เจตคติต่อผู้ป่วย : สังเกตการปฏิบัติงาน โดย R ubrics

5 Table of specification / Test outline ใน MCQ 1.System / Content ที่ต้องการ วัด 2. ระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการ knowledge / recall comprehension / interpretation application / problem solving 1.System / Content ที่ต้องการ วัด 2. ระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการ knowledge / recall comprehension / interpretation application / problem solving

6 Table of specification / Test outline ใน MCQ 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Basic science Health and Health maintenance Mechanism of disease Diagnosis Management แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Basic science Health and Health maintenance Mechanism of disease Diagnosis Management แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application

7 Table of specification / Test outline ใน MCQ 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Etiology Pathophysiology Clinical manifestation Management Prevention แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Etiology Pathophysiology Clinical manifestation Management Prevention แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application

8 รายวิชา Anatomy 100 ข้อ Brain20 ข้อ Heart15 ข้อ Lung15 ข้อ GI20 ข้อ KUB15 ข้อ Reproductive15 ข้อ

9 ระดับความรู้ความสามารถ Recall / knowledge 70 ข้อ Interpretation / comprehension20 ข้อ Problem solving / application10 ข้อ

10 TABLE OF SPECIFICATION System recall interpretation problem solving จำนวน brain heart lung GI KUB reproductive รวม

11 วิชา Muscle and joint 1.Component of muscle1 ข้อ 2.Anatomy of joint1 ข้อ 3.Function of joint2 ข้อ 4.Low back pain4 ข้อ 5.Frozen shoulder 2 ข้อ รวม 10 ข้อ

12 Recall5 ข้อ Interpretation3 ข้อ Problem solving2 ข้อ

13 TABLE OF SPECIFICATION Content Recall Interpretation Problem solving จำนวน Component of muscle Anatomy of joint Function of joint Low back pain Frozen shoulder Total

14 ประโยชน์ของ Table of specification ช่วยทำให้เกิดการกระจายของ เนื้อหาในการออกข้อสอบ กำกับเนื้อหาและระดับ พฤติกรรมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย. Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google