งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Table of specification

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Table of specification"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Table of specification
ผศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย

2 Table of specification / Test outline (ตารางจำแนกเนื้อหาและพฤติกรรม)
เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

3 วิธีการสร้างตารางจำแนกเนื้อหาและพฤติกรรม
วิเคราะห์ว่าหลักสูตรมุ่งสอนให้เกิดพฤติกรรมใดบ้าง เช่น ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้แก้ปัญหา ทักษะ เจตคติ ฯลฯ แล้วตัดสินใจว่าวิชาที่ตนสอนจะวัดพฤติกรรมใดบ้าง พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร แยกเป็นเรื่องๆ แล้วดูว่าเนื้อหาใดจะใช้เครื่องมือชนิดใด เนื้อหาที่ไม่สำคัญอาจตัดทิ้งไป เนื้อหาที่รวมกันได้ก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

4 ตัวอย่าง วิชาโรคระบบโลหิตวิทยา
พฤติกรรมที่ต้องการวัด : ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆทางโลหิตวิทยา การเจาะเลือด การใช้กล้องจุลทรรศน์ การดูเม็ดเลือด เจตคติต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เนื้อหา : ความรู้เรื่องโรคต่างๆ : MCQ, MEQ การเจาะเลือด การใช้กล้อง การดูเม็ดเลือด : OSCE เจตคติต่อผู้ป่วย : สังเกตการปฏิบัติงานโดย Rubrics

5 Table of specification / Test outline ใน MCQ
System / Content ที่ต้องการวัด ระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ knowledge / recall comprehension / interpretation application / problem solving

6 Table of specification / Test outline ใน MCQ
System / Content ที่ต้องการวัด ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Basic science Health and Health maintenance Mechanism of disease Diagnosis Management แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application

7 Table of specification / Test outline ใน MCQ
System / Content ที่ต้องการวัด ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Etiology Pathophysiology Clinical manifestation Management Prevention แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application

8 รายวิชา Anatomy 100 ข้อ Brain 20 ข้อ Heart 15 ข้อ Lung 15 ข้อ
GI ข้อ KUB ข้อ Reproductive ข้อ

9 ระดับความรู้ความสามารถ
Recall / knowledge ข้อ Interpretation / comprehension 20 ข้อ Problem solving / application 10 ข้อ

10 TABLE OF SPECIFICATION
System recall interpretation problem solving จำนวน brain heart lung GI KUB reproductive รวม

11 วิชา Muscle and joint Component of muscle 1 ข้อ Anatomy of joint 1 ข้อ
Function of joint ข้อ Low back pain ข้อ Frozen shoulder ข้อ รวม ข้อ

12 Recall 5 ข้อ Interpretation 3 ข้อ Problem solving 2 ข้อ

13 TABLE OF SPECIFICATION
Content Recall Interpretation Problem solving จำนวน Component of muscle Anatomy of joint Function of joint Low back pain Frozen shoulder Total

14 ประโยชน์ของ Table of specification
ช่วยทำให้เกิดการกระจายของเนื้อหาในการออกข้อสอบ กำกับเนื้อหาและระดับพฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt Table of specification

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google