งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย. Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย. Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย

2 Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

3 วิธีการสร้างตารางจำแนก เนื้อหาและพฤติกรรม 1. วิเคราะห์ว่าหลักสูตรมุ่งสอนให้เกิด พฤติกรรมใดบ้าง เช่น ความจำ ความ เข้าใจ การนำไปใช้แก้ปัญหา ทักษะ เจตคติ ฯลฯ แล้วตัดสินใจว่าวิชาที่ตน สอนจะวัดพฤติกรรมใดบ้าง 2. พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร แยกเป็น เรื่องๆ แล้วดูว่าเนื้อหาใดจะใช้เครื่องมือ ชนิดใด เนื้อหาที่ไม่สำคัญอาจตัดทิ้งไป เนื้อหาที่รวมกันได้ก็จัดอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน

4 ตัวอย่าง วิชาโรคระบบโลหิต วิทยา 1. พฤติกรรมที่ต้องการวัด : ความรู้ เกี่ยวกับโรคต่างๆทางโลหิตวิทยา การ เจาะเลือด การใช้กล้องจุลทรรศน์ การดู เม็ดเลือด เจตคติต่อผู้ป่วยที่เป็นโรค เรื้อรัง 2. เนื้อหา : ความรู้เรื่องโรคต่างๆ : MCQ, MEQ การเจาะเลือด การใช้กล้อง การดูเม็ด เลือด : OSCE เจตคติต่อผู้ป่วย : สังเกตการปฏิบัติงาน โดย R ubrics

5 Table of specification / Test outline ใน MCQ 1.System / Content ที่ต้องการ วัด 2. ระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการ knowledge / recall comprehension / interpretation application / problem solving 1.System / Content ที่ต้องการ วัด 2. ระดับความรู้ความสามารถที่ ต้องการ knowledge / recall comprehension / interpretation application / problem solving

6 Table of specification / Test outline ใน MCQ 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Basic science Health and Health maintenance Mechanism of disease Diagnosis Management แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Basic science Health and Health maintenance Mechanism of disease Diagnosis Management แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application

7 Table of specification / Test outline ใน MCQ 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Etiology Pathophysiology Clinical manifestation Management Prevention แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application 1.System / Content ที่ต้องการวัด 2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ Etiology Pathophysiology Clinical manifestation Management Prevention แต่ละหัวข้อแบ่งระดับเป็น Recall และ Application

8 รายวิชา Anatomy 100 ข้อ Brain20 ข้อ Heart15 ข้อ Lung15 ข้อ GI20 ข้อ KUB15 ข้อ Reproductive15 ข้อ

9 ระดับความรู้ความสามารถ Recall / knowledge 70 ข้อ Interpretation / comprehension20 ข้อ Problem solving / application10 ข้อ

10 TABLE OF SPECIFICATION System recall interpretation problem solving จำนวน brain 14 4 2 20 heart 10 3 2 15 lung 10 3 2 15 GI 14 4 2 20 KUB 10 3 2 15 reproductive 11 3 1 15 รวม 70 20 10 100

11 วิชา Muscle and joint 1.Component of muscle1 ข้อ 2.Anatomy of joint1 ข้อ 3.Function of joint2 ข้อ 4.Low back pain4 ข้อ 5.Frozen shoulder 2 ข้อ รวม 10 ข้อ

12 Recall5 ข้อ Interpretation3 ข้อ Problem solving2 ข้อ

13 TABLE OF SPECIFICATION Content Recall Interpretation Problem solving จำนวน Component of muscle 1 - - 1 Anatomy of joint 1 - - 1 Function of joint 1 1 - 2 Low back pain 1 2 1 4 Frozen shoulder 1 1 2 Total 5 3 2 10

14 ประโยชน์ของ Table of specification ช่วยทำให้เกิดการกระจายของ เนื้อหาในการออกข้อสอบ กำกับเนื้อหาและระดับ พฤติกรรมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt Table of specification ผศ. พญ. วัลลี สัต ยาศัย. Table of specification / Test outline ( ตารางจำแนกเนื้อหาและ พฤติกรรม ) 1. เนื้อหาและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google