งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดเกรด โดย อาจารย์ ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดเกรด โดย อาจารย์ ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดเกรด โดย อาจารย์ ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น jketchatturat@hotmail.com

2 1. นักศึกษาสอบได้คะแนนต่ำ แสดงว่า ข้อสอบมี คุณภาพดี 2. นักศึกษาสอบได้คะแนนสูง แสดงว่าอาจารย์มี คุณภาพในการสอน 3. นักศึกษาที่สอบได้ 0 คะแนน แสดงว่าไม่มี ความรู้เลย 4. นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเต็ม แสดงว่ามีความรู้ ทั้งหมดทุกเรื่อง 5. การรวมคะแนนจากงานแต่ละส่วนย่อยแล้วเทียบ เป็นเปอร์เซ็นต์จะทำให้ตัดเกรดมีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้น 6. อาจารย์ควรแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนมาตรฐาน ก่อนนำไปตัดเกรดทุกครั้ง 7. นักศึกษาที่ได้ A ยกชั้น แสดงว่า อาจารย์สอนใน วิชานั้นจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน 8. การประเมินอิงกลุ่มในวิชาหนึ่ง นักศึกษาได้ A ใน ปีการศึกษา 2553 กับ นักศึกษาได้ A ในปี การศึกษา 2554 มีคุณภาพระดับเดียวกัน 9. การประเมินอิงเกณฑ์ในวิชาหนึ่ง นักศึกษาได้ A ในปีการศึกษา 2553 กับ นักศึกษาได้ A ในปี การศึกษา 2554 มีคุณภาพระดับเดียวกัน 10. การตัดเกรดควรอิงเกณฑ์ มากกว่า อิงกลุ่ม ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเกรด  ข้อ ความถูก  ข้อความผิด

3 ชวนคิดชวนคุย ท่านคิดว่า 1 คะแนนจาก Task A เท่ากับ 1 คะแนนจาก Task B หรือไม่

4 กรณีศึกษาที่ 1 ในรายวิชาหนึ่งของคณะ พยาบาลศาสตร์อาจารย์ญาญ่าตัดเกรดโดยรวม คะแนนจากการสอบ multiple-choice questions, Objective Structured Clinical Examination (OSCE), และคะแนนรายงานผู้ป่วย หากมีนักศึกษา ทำคะแนนสอบ multiple-choice questions และ OSCE ได้ดี แต่ไม่ส่งรายงานผู้ป่วยเลย เมื่อเอา คะแนนมารวมกันจะส่งผลต่อการตัดเกรดของ นักศึกษาอย่างไร ………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………

5 กรณีศึกษาที่ 2 ในรายวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์อาจารย์เคน เก็บคะแนนสองส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผล การทดสอบพบว่า คะแนนสอบภาคทฤษฎีของ นักศึกษามีคะแนนต่างกันมาก ( มีค่า standard deviation (SD) สูง ) ในขณะที่คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ใกล้เคียงกันมาก หากอาจารย์เคนกำหนดให้คะแนน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีน้ำหนักเท่ากัน โดยทำคะแนน สอบทฤษฎีให้เต็ม ๕๐ คะแนน และทำคะแนนปฏิบัติให้ เต็ม ๕๐ คะแนน แล้วรวมคะแนนเข้าด้วยกัน ผลการตัด เกรดจะเป็นเช่นใด …………………………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………………………… …………………………………………………..

6 เกรดที่มีคุณภาพเป็นผลมาจาก ปัจจัยใดบ้าง คุณภาพผู้เรียน ( ความรับผิดชอบ เจตคติต่อ การเรียน ) ผลการวัด ( เครื่องมือที่มีคุณภาพ Validity, Reliability) เกณฑ์การประเมิน ( เป็นที่ยอมรับ และได้ มาตรฐาน ) ผู้ประเมิน ( ยุติธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ ) กระบวนการทดสอบที่มีมาตรฐาน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การตัดเกรด โดย อาจารย์ ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google