งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ อริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา นางสาวสุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ช่วงชั้น 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ อริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา นางสาวสุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ช่วงชั้น 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ อริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา นางสาวสุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ช่วงชั้น 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

2 อริยสัจ 4 คือ อะไร หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมา ประกาศเผยแพร่ให้เหล่าสาวกได้รู้เข้าใจ และ นำไปปฏิบัติเพื่อถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์หรือ ปัญหา เป็นหลักความจริงที่สมบูรณ์ด้วย หลักการ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจ ของพระพุทธศาสนา

3 อริยสัจ 4 ประกอบด้วย 1. ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่ สบายใจ หรือสภาพที่บีบคั้นจิตใจให้ทนได้ ยาก ทุกข์ เป็นสภาวะที่จะต้องกำหนดรู้ 2. สมุทัย หมายถึง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 ประการ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา # สมุทัยเป็นสภาวะที่จะต้องละหรือทำให้ หมดไป

4 3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ หรือ สภาวะที่ปราศจากทุกข์ # เป็นสภาวะที่ต้องทำความเข้าใจให้แจ้งชัด 4. มรรค หมายถึง ทางดับทุกข์ หรือ ข้อ ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มรรค 8 # เป็นสภาวะที่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะไปสู่ความดับทุกข์

5 อริยสัจ 4 ศาสตร์แห่งเหตุผล สมุทัย ( ละ ) มรรค ( ปฏิบัติ ) นิโรธ ( เข้าใจ ) ทุกข์ ( รู้ ) เหตุ ผล

6 การแก้ปัญหาตามกระบวนการ อริยสัจ 4 1. ทุกข์ – ขั้นกำหนดปัญหา รู้สิ่งที่เป็น ปัญหา หาสาเหตุ 2. สมุทัย – ขั้นตั้งสมมุติฐาน กำหนดการ แก้ปัญหา คิดค้นวิธีการ 3. มรรค – ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล ลงมือ ปฏิบัติ ทดลอง 4. นิโรธ – ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ค้นพบความจริง

7 กระบวนการอริยสัจ 4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนได้ หลากหลายสาระวิชาหรือ บูรณาการ ในสาระวิชาต่างๆ

8 ตัวอย่างผลงานนักเรียนจาก การบูรณาการ 3 วิชา ต่อไปนี้ 1. พุทธศาสนา 2. คอมพิวเตอร์ 3. ภาษาอังกฤษ *** การใช้กระบวนการอริยสัจ 4 ใน การออกแบบเครือข่ายและการ ใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ งาน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ อริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา นางสาวสุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ช่วงชั้น 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google