งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการอริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการอริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการอริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา
กระบวนการอริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา นางสาวสุนทรี ชัยชนะ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้น 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

2 อริยสัจ 4 คือ อะไร หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาประกาศเผยแพร่ให้เหล่าสาวกได้รู้เข้าใจ และนำไปปฏิบัติเพื่อถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์หรือปัญหา เป็นหลักความจริงที่สมบูรณ์ด้วย หลักการ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

3 อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ เป็นสภาวะที่จะต้องกำหนดรู้
1. ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ หรือสภาพที่บีบคั้นจิตใจให้ทนได้ยาก ทุกข์ เป็นสภาวะที่จะต้องกำหนดรู้ 2. สมุทัย หมายถึง ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 ประการ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา # สมุทัยเป็นสภาวะที่จะต้องละหรือทำให้หมดไป

4 # เป็นสภาวะที่ต้องทำความเข้าใจให้แจ้งชัด
3. นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ หรือสภาวะที่ปราศจากทุกข์ # เป็นสภาวะที่ต้องทำความเข้าใจให้แจ้งชัด 4. มรรค หมายถึง ทางดับทุกข์ หรือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มรรค 8 # เป็นสภาวะที่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะไปสู่ความดับทุกข์

5 อริยสัจ4 ศาสตร์แห่งเหตุผล
สมุทัย(ละ) ทุกข์(รู้) เหตุ ผล มรรค(ปฏิบัติ) นิโรธ(เข้าใจ)

6 การแก้ปัญหาตามกระบวนการอริยสัจ4
ทุกข์ – ขั้นกำหนดปัญหา รู้สิ่งที่เป็นปัญหา หาสาเหตุ สมุทัย – ขั้นตั้งสมมุติฐาน กำหนดการแก้ปัญหา คิดค้นวิธีการ มรรค – ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ทดลอง นิโรธ – ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ค้นพบความจริง

7 กระบวนการอริยสัจ 4 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลายสาระวิชาหรือบูรณาการ
ในสาระวิชาต่างๆ

8 ตัวอย่างผลงานนักเรียนจาก การบูรณาการ 3 วิชา ต่อไปนี้
1. พุทธศาสนา 2. คอมพิวเตอร์ 3. ภาษาอังกฤษ ***การใช้กระบวนการอริยสัจ 4 ในการออกแบบเครือข่ายและการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนองาน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการอริยสัจ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google