งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ไบโอดีเซล คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมา จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่าน ขบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลง ให้อยู่ใน รูปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ไบโอดีเซล คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมา จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่าน ขบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลง ให้อยู่ใน รูปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ไบโอดีเซล คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมา จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่าน ขบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลง ให้อยู่ใน รูปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters) หรือ เมทิลเอสเตอร์ (Methyl esters) ซึ่ง มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก เรียกว่า ไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเมื่อนำมา ผสมกับน้ำมันดีเซลเกรดที่ใช้กันในปัจจุบัน ในสัดส่วนร้อยละ 5- 10 (B5-B10) จะ สามารถนำมาใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลได้ เป็นอย่างดี

2  การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทาง อากาศ ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ใน เครื่องยนต์ สามารถลดการปลดปล่อยแก๊ส เรือนกระจกเพราะผลิตจากพืช และยังช่วย ป้องกันมิให้นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ซึ่งมีสาร ไดออกซิน ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ไปผลิตเป็น อาหารสัตว์

3 - สามารถพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตไบโอ ดีเซลทดแทน การใช้น้ำมันดีเซล - ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำมันพืชใช้แล้ว นำมา ผลิตไบโอดีเซล - ช่วยลดการนำน้ำมันพืชใช้แล้วกลับมาสู่วงจร การบริโภค ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งใน ผู้บริโภค - ส่งเสริมนโยบายของประเทศด้านพลังงาน - ไบโอดีเซลมีผลกระทบต่อการทำงานของ เครื่องยนต์ เช่น อุดตันไส้ กรอง ละลาย พลาสติกและ Rubber material - ผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีการผลิตรถยนต์

4

5

6

7

8 การใช้พลังงานทดแทนจากพืชหรือเชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไบโอดีเซล หลายคนเข้าใจว่าเป็นหนทางที่ช่วย ลดโลกร้อน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจ ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง ชีวภาพล้วนมีการปลดปล่อยก๊าซออกมาทั้งสิน จากทุก ขั้นตอนการผลิตถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิง อาจมีการปลดปล่อยมากกว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิง ฟอสซิลที่เป็นอยู่นัจจุบัน พืชผลทางการเกษตรบางชนิดซึ่งเป็นอาหารของคน และสัตว์อาจเกิดภาวะขาดแคลน เนื่องจากผู้ปลูกหัน ไปขายให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซลแทน มีการถางป่า เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเหล่าหนี้ยัง ทำให้มีความต้องการใช้น้ำและระบบชลประทานมาก ขึ้น

9 จากการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล อาจจะดีในแง่การช่วยลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ แต่กระบวนการผลิต ล้วนทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกออกมาทั้งสิ้น ดังนั้นการผลิต ไบโอดีเซลก็ควรผลิตในปริมาณที่ พอเหมาะกับวัตถุดิบที่มีอยู่ เพื่อจะได้ไม่มี การถางป่าเพื่อปลูกพืชในการทำ ไบโอ ดีเซล

10 1. หาแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตไบโอ ดีเซล - ควรนำเอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อ ลดการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาสู่วงจร การบริโภค 2. ศึกษากรรมวิธีในการผลิตให้อย่าง ละเอียดก่อนลงมือทำ 3. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจาก กระบวนการผลิต เช่น - เมทานอลเป็นสารที่ไวไฟสูง เป็นพิษ ต่อร่างกายหากสูดดูมหรือสัมผัสโดน ผิวหนัง

11 จบ การนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt  ไบโอดีเซล คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมา จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่าน ขบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลง ให้อยู่ใน รูปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google