งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practice แชมพูมะกรูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practice แชมพูมะกรูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practice แชมพูมะกรูด

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำเสนอโดย

3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
นางธารีรัตน์ ฟักอ่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2

4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
สภาพโดยทั่วไป ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกเพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด องค์ความรู้ พัฒนาวิธีคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

5 จากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่นและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจน ความต้องการ ที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ พืชสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วๆไป มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

6 นักเรียนศึกษา สำรวจ พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่ง ส่วนใหญ่มีความเห็น ว่าควรนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มาทดแทนสารเคมีที่ใช้อยู่ประจำ โดยการนำมะกรูด มาทำแชมพูสระผม ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

7 วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
- วิเคราะห์หลักสูตร PLAN - วิเคราะห์ผู้เรียน - ศึกษา สำรวจข้อมูล DO - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ - จัดการเรียนรู้เรื่องแชมพูมะกรูด CHECK - ประเมินผล ACTION - ดำเนินการพัฒนาผลงาน - บันทึกรายงานผล

8 1. นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น
ปัจจัยเกื้อหนุน 1. นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น 2. บุคคลในชุมชนให้ความร่วมมือ 3. คณะครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังการใช้

9 1. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการดำเนินการ 1. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2. สัมพันธ์กับความต้องการของชุมชน 3. ลดค่าใช้จ่าย 4. ปลอดภัยจากสารเคมี 5. ได้รับประสบการณ์ตรง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

10 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Best Practice แชมพูมะกรูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google