งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มี บทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกเพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ ทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิต ประจำวัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มี บทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกเพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ ทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิต ประจำวัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มี บทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกเพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ ทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิต ประจำวัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มี บทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกเพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ ทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิต ประจำวัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด องค์ความรู้ พัฒนาวิธีคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมโลก สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุก คนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ ยั่งยืน

5 จากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้ ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มีผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง ของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติของคนใน ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่นและมาตรฐานการ เรียนรู้ ตลอดจน ความต้องการ ที่จะนำ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ พืชสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วๆไป มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

6 นักเรียนศึกษา สำรวจ พืชสมุนไพร ในท้องถิ่น ซึ่ง ส่วนใหญ่มีความเห็น ว่าควรนำพืช สมุนไพรในท้องถิ่น มาทดแทนสารเคมีที่ใช้อยู่ประจำ โดยการนำมะกรูด มาทำแชมพูสระผม ใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน นักเรียนศึกษา สำรวจ พืชสมุนไพร ในท้องถิ่น ซึ่ง ส่วนใหญ่มีความเห็น ว่าควรนำพืช สมุนไพรในท้องถิ่น มาทดแทนสารเคมีที่ใช้อยู่ประจำ โดยการนำมะกรูด มาทำแชมพูสระผม ใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์มี บทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกเพราะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ ทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิต ประจำวัน วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google