งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ (Decision Support System) หน้าที่ 1/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ (Decision Support System) หน้าที่ 1/12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ (Decision Support System) หน้าที่ 1/12

2 นิยามของ DSS Gerrity : “ การผสมผสานอย่างมี เหตุผลของมนุษย์เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและซอฟท์แวร์ซึ่งมีการ กระทำโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาที่มี ความยุ่งยากและซับซ้อน ” DSS คือ ระบบที่กระทำโต้ตอบกัน (Interactive) โดยใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถหาคำตอบได้โดยง่าย จากปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง หน้าที่ 2/12

3 งานของ DSS Ariav และ Ginzbreg ได้กำหนด งานของ DSS เป็น 4 มิติ ดังนี้ – ระดับโครงสร้าง – ระดับการประยุกต์ใช้ – ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ – ความถี่ของการใช้งาน หน้าที่ 3/12

4 งานของ DSS ( ต่อ ) ระดับโครงสร้าง ระดับของโครงสร้างไม่ใช่ คุณสมบัติของปัญหาที่ต้องการหา คำตอบ แต่จะเน้นที่คุณสมบัติของ วิธีที่มนุษย์จะนำมาใช้เพื่อ แก้ปัญหา หน้าที่ 4/12

5 งานของ DSS ( ต่อ ) ระดับการประยุกต์ใช้ เป็นระดับที่เน้นกิจกรรมด้านการ จัดการ (Management Activities) ได้แก่ – การควบคุมด้านการปฏิบัติงาน (Operation Control) – การควบคุมด้านการจัดการ (Management Control) – การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หน้าที่ 5/12

6 งานของ DSS ( ต่อ ) ขั้นตอนของกระบวนการ ตัดสินใจ นำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ ได้ทุกขั้นตอน ได้แก่ การเก็บ รวบรวมข้อมูล การกำหนด ทางเลือก และการเลือกทางเลือก หน้าที่ 6/12

7 งานของ DSS ( ต่อ ) ความถี่ของการใช้งาน งานของ DSS ที่เกิดขึ้นมีความถี่ มากน้อยเพียงใด เช่น ทุกวัน ทุก สัปดาห์ ทุกเดือน หรือเพียงครั้ง เดียวเท่านั้น เป็นต้น หน้าที่ 7/12

8 หน้าที่และองค์ประกอบ ของ DSS หน้าที่ – เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับขอบเขต ของปัญหา – หาความไว (sensitivity) ของ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ค่าของตัวแปร – หาแนวทางในการประยุกต์ใช้ – คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ ตัดสินใจ หน้าที่ 8/12

9 หน้าที่และองค์ประกอบ ของ DSS ( ต่อ ) หน้าที่ ( ต่อ ) – พัฒนาตัวแบบของกระบวนการทาง ธุรกิจ – คำนวณหาสัดส่วนที่เหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่จะทำ การผลิตและให้บริการ – อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ข้อมูลระหว่างกลุ่ม หน้าที่ 9/12

10 หน้าที่และองค์ประกอบ ของ DSS ( ต่อ ) องค์ประกอบ –Hardware การประมวลผล การสื่อสาร อุปกรณ์แสดงผลพิเศษ หน้าที่ 10/12

11 หน้าที่และองค์ประกอบ ของ DSS ( ต่อ ) องค์ประกอบ ( ต่อ ) –Software การจัดการการโต้ตอบ (Dialogue Management) : User Interface Subsystem, Dialogue Control Subsystem and Request Transformer การจัดการตัวแบบ (Model Management) หน้าที่ 11/12

12 หน้าที่และองค์ประกอบ ของ DSS ( ต่อ ) องค์ประกอบ ( ต่อ ) –Software ( ต่อ ) การจัดการข้อมูล (Data Management) – การจัดเก็บ (Data Storage) – การจัดการ (Data Manipulation) – การควบคุม (Data Control) หน้าที่ 12/12

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ (Decision Support System) หน้าที่ 1/12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google