งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุค ใหม่ สมาชิก นางสาวสุวิมล อินทร์บริสุทธิ์ 54D0103220 นางสาวอังสนา อุดแจ่ม 54D0103221 วิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุค ใหม่ สมาชิก นางสาวสุวิมล อินทร์บริสุทธิ์ 54D0103220 นางสาวอังสนา อุดแจ่ม 54D0103221 วิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุค ใหม่ สมาชิก นางสาวสุวิมล อินทร์บริสุทธิ์ 54D0103220 นางสาวอังสนา อุดแจ่ม 54D0103221 วิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2

2 ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของประเทศไทยในปัจจุบัน 1. คุณภาพการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 2. ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 4. ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 3. ด้านเศรษฐกิจ 5. แนวโน้มของจำนวนประชากรไทย 6. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและการ เปลี่ยนแปลงของโลก

3 แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต

4 - ปัจจัยด้านสังคมและประชากร สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมการแข่งขัน สังคมที่เกิด ช่องว่าง สังคมที่ อยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานสากล สังคม ที่เคารพในสิทธิมนุษยชน สังคมผู้สูงอายุ สังคมที่มุ่งสร้าง เอกลักษณ์ของชุมชน สังคมที่แสวงหาการเติมเต็มทาง จิตใจ - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เสรี เศรษฐกิจเครือข่าย เศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจ ฐานความรู้ เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำสูงขึ้น เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก เศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออก เศรษฐกิจที่พึ่งพา - ปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม - ปัจจัยการเมืองการปกครอง 1. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมโลกและ สังคมไทย

5 แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต 2. ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษาไทย 3. ปัจจัยด้านรัฐต่อการจัดการศึกษาไทย ภายใต้สภาพโลกาภิวัตน์ ภาวะผู้นำของผู้นำ รัฐบาล

6 แนวโน้มด้านบวก หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมาก การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมาก ขึ้น ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทาง การศึกษาลดลง โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น

7 แนวโน้มด้านลบ การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัด การศึกษา การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของ ตลาด การสอนทักษะการคิดและทักษะทาง อารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มี คุณภาพ การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มี คุณภาพ

8 การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ECIT E : Electronic เทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ C : Computer เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ I : Information เทคโนโลยี สารสนเทศ T: Telecommunication เทคโนโลยี โทรคมนาคม

9 ความสำคัญการศึกษาไทยในยุคโลกาภิ วัตน์ - เป้าหมายของการศึกษา จะเป็นไปในลักษณะที่ มุ่งพัฒนาวุฒิของความเป็นมนุษย์ ที่วัดไม่ได้ด้วย วุฒิบัตร - เนื้อหาของการศึกษา จะเน้นส่งเสริมสร้างการ พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมดุล - รูปแบบของการจัดการศึกษาในอนาคต จะให้ อิสระแก่ผู้เรียนมากขึ้น ให้คนรักท้องถิ่นและสามารถดำเนิน ชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างพึงพอใจ มีการใช้รูปแบบของ องค์กรต่าง ๆ เข้ามารวมกับการศึกษามากขึ้น เช่น ครอบครัว ชุมชน สื่อมวลชน องค์กรศาสนา ภาคเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรเฉพาะกิจ - ระบบการศึกษาจะเป็นการเรียนรู้ เป็นแบบเสรี มี การนำเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลของโลก มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา - โรงเรียนในอนาคต จะเป็นแบบลักษณะ Plug-in Scool และ Global Classes ซึ่งครูกับนักเรียนไม่ จำเป็นต้องจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะกลายเป็น Cyber Space Curriculum คือ บทเรียนสมัยใหม่ที่ผ่านสื่อยุคใหม่ เช่นอินเตอร์เน็ต อันจะทำให้สามารถศึกษาค้นคว้า แหล่งข้อมูลต่าง ๆทั่วโลกได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

10

11 อ้างอิง การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์. http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=36749&name=content18 &area=3 http://www.pantown.com/group.php?display=content ปัญหาการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต. http://tuinui.212cafe.com/archive/2009-09-08/ef303/ http://tuinui.212cafe.com/archive/2009-09-08/ef303/ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ ปราโมทย์ ประสาทกุล. “ ประชากรไทยในอนาคต ” อ้างถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล และ วรชัย ทองไทย ( บรรณาธิการ ) ประชากรและสังคม 2549 สถาบันวิจัยประชากรและ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล Institute for Population and Social Research, MahidolUniversity ปรัชญนันท์ นิลสุข และรัตนาภรณ์ กาศโอสถ. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้. บทความตีพิมพ์ในวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2546. ปราโมทย์ ประสานกุล และคณะ. การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยกับการศึกษา เอกสาร ประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่อง “ ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ” วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2550 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. http://www.kriengsak.com/node/77http://www.kriengsak.com/node/77 วิทยากร เชียงกูล วิทยากร เชียงกูล. สภาวะการศึกษาไทย ปี 50/51, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สภาวะการศึกษาไทย ปี 50/51 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วิษณุ บุญมา รัตน์.http://www.wiszanu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=381&I temid=49 วิภาวี เอี่ยมวรเมธ. Globalization ( โลกาภิวัตน์ ).arts.kmutt.ac.th/ssc260/doc/Globalization1.doc สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2550). ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัด การศึกษา ไทยใน ๕ ปีข้างหน้า. วารสารการศึกษาไทย. หลักสูตรท้องถิ่นสัมพันธ์. http://library.uru.ac.th/webdb/images/thedu6.htmhttp://library.uru.ac.th/webdb/images/thedu6.htm


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเรียนรู้ในสังคมยุค ใหม่ สมาชิก นางสาวสุวิมล อินทร์บริสุทธิ์ 54D0103220 นางสาวอังสนา อุดแจ่ม 54D0103221 วิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google