งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ.สุรชัย วชิรหัตถพงษ์ นายพุทธินันท์ เฟื่องศิริวัฒนกุล

2 ที่มาของโครงงาน ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการทำงาน และการประมวลผลในทุกๆ สาขางาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น การจัดการแข่งขันกีฬาในปัจจุบันจัดเป็นงานที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากด้านการจัดตารางการแข่งขันและการประมวลผลคะแนน จึงได้มีแนวคิดในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลให้มีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลกีฬาบาสเกตบอล สำหรับหน่วยงานที่จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขัน ลดจำนวนคนในการทำงาน แต่มีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลแก่บุคคลทั่วไป ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานในการจัดตารางการแข่งขันและการประมวลผลคะแนน

4 ขอบเขตของโครงงาน จัดทำตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดแข่งขัน จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขัน จัดทำระบบจัดตารางการแข่งขัน และประมวลผลคะแนน จัดการรายงาน และสรุปผลการแข่งขัน เช่น รายงานตารางการแข่งขัน รายงานคะแนนแต่ละสาย รายงานผลคะแนนและรายงานนักกีฬายอดเยี่ยม

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยงานได้ดังนี้ 1. สามารถจัดตารางการแข่งขันได้ง่าย 2. สามารถจัดการกับคะแนนได้ง่าย 3. สามารถประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. ลดความยุ่งยากในการทำงาน

6 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
Use Case Diagram Class Diagram Data Model

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google