งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล นายพุทธินันท์ เฟื่องศิริวัฒนกุล 45410460 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ. สุรชัย วชิรหัตถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล นายพุทธินันท์ เฟื่องศิริวัฒนกุล 45410460 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ. สุรชัย วชิรหัตถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล นายพุทธินันท์ เฟื่องศิริวัฒนกุล 45410460 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ. สุรชัย วชิรหัตถ พงษ์

2 ที่มาของโครงงาน ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ กระบวนการทำงาน และการประมวลผลในทุกๆ สาขางาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น การ จัดการแข่งขันกีฬาในปัจจุบันจัดเป็นงานที่มี ความซับซ้อนและยุ่งยากด้านการจัดตารางการ แข่งขันและการประมวลผลคะแนน จึงได้มี แนวคิดในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยประมวลผลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน  เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลกีฬา บาสเกตบอล สำหรับหน่วยงานที่จัดการ แข่งขันกีฬา ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ แข่งขัน ลดจำนวนคนในการทำงาน แต่มี ความรวดเร็วและเชื่อถือได้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอลแก่บุคคลทั่วไป ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการทำงานในการจัดตารางการ แข่งขันและการประมวลผลคะแนน

4 ขอบเขตของโครงงาน  จัดทำตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดแข่งขัน  จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการแข่งขัน  จัดทำระบบจัดตารางการแข่งขัน และ ประมวลผลคะแนน  จัดการรายงาน และสรุปผลการแข่งขัน เช่น รายงานตารางการแข่งขัน รายงานคะแนน แต่ละสาย รายงานผลคะแนนและรายงาน นักกีฬายอดเยี่ยม

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ได้ซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยงานได้ดังนี้ 1. สามารถจัดตารางการแข่งขันได้ง่าย 2. สามารถจัดการกับคะแนนได้ง่าย 3. สามารถประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาได้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. ลดความยุ่งยากในการทำงาน

6 การวิเคราะห์และการออกแบบ ระบบ  Use Case Diagram Use Case Diagram  Class Diagram Class Diagram  Data Model Data Model

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบประมวลผลการแข่งขันกีฬา : บาสเกตบอล นายพุทธินันท์ เฟื่องศิริวัฒนกุล 45410460 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อ. สุรชัย วชิรหัตถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google