งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

● ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ● บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดย องค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ● ซอฟแวร์ (Software) เราสามารถแบ่งส่วนประกอบที่สำคัญๆออกได้ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "● ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ● บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดย องค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ● ซอฟแวร์ (Software) เราสามารถแบ่งส่วนประกอบที่สำคัญๆออกได้ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ● ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ● บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดย องค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ● ซอฟแวร์ (Software) เราสามารถแบ่งส่วนประกอบที่สำคัญๆออกได้ดังนี้

3 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็น องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถ มองเห็นและจับต้องได้ ได้แก่ ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น

4 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

5 2. ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรม หรือชุดของคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ประเภทของ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ

6 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป เพื่อ ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และคอย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ เช่น โปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) ) เป็น โปรแกรมควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ, ยูทิลิตี้หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์

7 2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์ กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

8 3. บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง มีความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามลักษะงานได้ 5 ด้าน ดังนี้ 3. บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง มีความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามลักษะงานได้ 5 ด้าน ดังนี้

9 1. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis and Design) โดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพ งานและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำมาทำการ วิเคราะห์และออกแบบภาพใหม่ 2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ได้แก่ บุคคลที่ทำ หน้าที่เขียนโปรแกรมตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่ ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ได้ออกแบบไว้

10 3. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) สำหรับระบบหรือองค์กร ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดการฐานข้อมูลที่ สลับซับซ้อนจะต้องมี DBA เป็นผู้บริหารในการ จัดการควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล

11 4. เว็บมาสเตอร์ (webmaster) คือบุคคลผู้ที่มี หน้าที่รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา การดูแล การตลาด และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยเฉพาะ บนเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ เว็บมาสเตอร์สามารถ ปรับเปลี่ยนหรือจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้คน อื่นๆ ได้ เว็บมาสเตอร์อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (website administrator) ผู้สร้าง เว็บ ผู้พัฒนาเว็บ หรือผู้ออกแบบเว็บ เป็นต้น

12 5. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งาน โปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงาน ได้ตามที่ต้องการ

13 ●http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/I ntro_com/wbi1/hie/page43.htm ● http:// ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.com/ http://202.143.168.214/uttvc/HardwareUtility/ page2_2.html ● http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/ index.php?option=com_content&view=article&id=94&I temid=113 ● http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5cfcfeaef 264574b

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt ● ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ● บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware) คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดย องค์ประกอบหลักๆ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ● ซอฟแวร์ (Software) เราสามารถแบ่งส่วนประกอบที่สำคัญๆออกได้ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google