งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบ สารสนเทศ. ผู้จัด ทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 3 451.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบ สารสนเทศ. ผู้จัด ทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 3 451."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบ สารสนเทศ

2 ผู้จัด ทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 3 451

3 ระบบสารสนเทศ ความหมาย ของระบบ สารสนเทศ องค์ประ กอบของ ระบบ สารสนเ ทศ การจัดการ ฐานข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟต์ แอกเซส การใช้ ข้อมูลคอม พิวเตอร์ใน การ ประมวลผล ข้อมูลให้ เป็น สารสนเทศ เพื่อ ประกอบกา รตัดสินใจ ฮาร์ด แวร์ ซอฟต์ แวร์ บุคล ากร ขั้นตอน การ ปฏิบัติง าน ข้อมู ล

4 ความหมายของระบบ สารสนเทศ

5 องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ ระบบ สารสน เทศ

6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบ ของ ระบบ สารสนเทศ ( ต่อ )

7 ซอฟต์แวร์ (Software) องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ ( ต่อ )

8 ซอฟต์แวร์ (Software) ( ต่อ )

9 องค์ประกอบ ของ ระบบ สารสนเทศ ( ต่อ ) บุคลากร (Peopleware)

10 ข้อมูล (Data) องค์ประกอบ ของ ระบบ สารสนเทศ ( ต่อ )

11 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ ( ต่อ )

12 การใช้คอมพิวเตอร์ในการ ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

13 การจัดการฐานข้อมูลด้วย ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซส (Microsoft Access) หน้าต่างการใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลของ ไมโครซอฟต์แอกเซส

14 คำถาม - ตอบ 1. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ตอบ การจัดการข้อมูลตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรเป็นผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 2. ระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ตอบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. ซอฟต์แวร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ตอบ 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

15 คำถาม – ตอบ ( ต่อ ) 4. สิ่งที่ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เรียกว่า อะไร ตอบ ข้อมูล 5. เหตุใดในปัจจุบันระบบสารสนเทศจึง เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน ตอบ เพราะคอมพิวเตอร์มีศักยภาพในการ คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่ น่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา แรงงาน และ ค่าใช้จ่ายไปได้มาก

16 อ้างอิง http://www.navy34.com/index.php/com-software/206- what-hardware-navy34 http://www.navy34.com/index.php/com-software/248- -application-software http://www.navy34.com/index.php/office-access/207- access0001-navy34 http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/ wbi1/hie/page43.htm http://www.hss.moph.go.th/file_upload/p2138-1.pdf www.thaigoodview.com www.oknation.net www.mblog.manager.co.th

17 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบ สารสนเทศ. ผู้จัด ทำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 2 3 451.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google