งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์
ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

2 เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบและออร์แกแนลล์ต่างๆและขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ถ้าสภาพแวดล้อมภายนอก เซลล์เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อเมทาบอลิซึมของเซลล์ สภาวะนี้จะแบ่งแยกออกจากกันโดยเยื่อหุ้มเซลล์ ตลอดเวลาที่เซลล์มีชีวิต จะมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์โดยเยื่อหุ้ม เซลล์

3 1. การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ มี 2 แบบคือ
1.1 การลำเลียงสารแบบไม่ใช้พลังงาน (passive transport) การแพร่ (diffusion)

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ของสาร จะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
1.ความเข้มข้นของสารที่แพร่ 2. อุณหภูมิ 3. ความดัน 4. สิ่งเจือปนหรือตัวละลายรวมทั้งตัวกลางที่สารแพร่ผ่าน 5. การดูดติด 6. ขนาดและน้ำหนักของสารที่แพร่ 7. ความสามารถในการละลายของสารที่แพร่ 8. สถานะของสารที่จะแพร่

5 1.1.2 ออสโมซิส (osmosis) เป็นการแพร่ของเหลวหรือการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยน้ำ จะแพร่จากบริเวณที่มีความหนาแน่นของน้ำมาก ไปยังบริเวณที่มีความ หนาแน่นของน้ำน้อยกว่า

6 สารละลายที่เกี่ยวข้องกับการออสโมซิส มี 3 ชนิด
สารละลายไฮเปอร์โทนิก (hypertonic solution) สารละลายไฮโปโทนิก (hypotonic solution) สารละลายไอโซโทนิก (isotonic solution)

7 1.1.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต (Facillitated Diffusion) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากที่ที่มีความเข้มข้นสูง ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำโดยอาศัยโปรตีนตัวนำ

8 1.2 การลำเลียงแบบใช้พลังงาน (Active transport)

9 2. การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
2.1 เอกโซไทโทซิส (Exocytosis) เป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ สารที่จะถูกส่งไป นอกเซลล์บรรจุอยู่ในเวสสิคิล

10 2.2 เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) เป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ โดยเอนโดไซโทซิส ในสิ่งมีชีวิตมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามกลไกการลำเลียง คือ ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) พิโนไซโทซิส (Pinocytosis) การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ (Receptor)

11


ดาวน์โหลด ppt ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google