งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่าน เซลล์. เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้อง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและออร์ แกแนลล์ต่างๆและขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่าน เซลล์. เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้อง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและออร์ แกแนลล์ต่างๆและขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่าน เซลล์

2 เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้อง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและออร์ แกแนลล์ต่างๆและขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ถ้า สภาพแวดล้อมภายนอกเซลล์ เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อเมทาบอลิซึม ของเซลล์ สภาวะนี้จะแบ่งแยกออก จากกันโดยเยื่อหุ้มเซลล์ ตลอดเวลาที่ เซลล์มีชีวิต จะมีการลำเลียงสารเข้าและออกจาก เซลล์โดยเยื่อหุ้มเซลล์

3 1. การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ มี 2 แบบคือ 1.1 การลำเลียงสารแบบไม่ใช้ พลังงาน (passive transport) 1.1.1 การแพร่ (diffusion)

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ของสาร จะ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้ 1. ความเข้มข้นของสารที่แพร่ 2. อุณหภูมิ 3. ความดัน 4. สิ่งเจือปนหรือตัวละลายรวมทั้ง ตัวกลางที่สารแพร่ผ่าน 5. การดูดติด 6. ขนาดและน้ำหนักของสารที่แพร่ 7. ความสามารถในการละลายของสารที่ แพร่ 8. สถานะของสารที่จะแพร่

5 1.1.2 ออสโมซิส (osmosis) เป็นการแพร่ของเหลวหรือการแพร่ของน้ำ ผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยน้ำจะแพร่จากบริเวณที่มี ความหนาแน่นของน้ำมาก ไปยังบริเวณที่มี ความหนาแน่นของน้ำน้อยกว่า

6 สารละลายที่เกี่ยวข้องกับการ ออสโมซิส มี 3 ชนิด 1. สารละลายไฮเปอร์โทนิก (hypertonic solution) 2. สารละลายไฮโปโทนิก (hypotonic solution) 3. สารละลายไอโซโทนิก (isotonic solution)

7 1.1.3 การแพร่แบบฟาซิลิเทต (Facillitated Diffusion) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากที่ ที่มีความเข้มข้นสูง ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำโดยอาศัยโปรตีน ตัวนำ

8 1.2 การลำเลียงแบบใช้พลังงาน (Active transport)

9 2. การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อ หุ้มเซลล์ 2.1 เอกโซไทโทซิส (Exocytosis) เป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่ออกจาก เซลล์ สารที่จะถูกส่งไปนอกเซลล์บรรจุอยู่ใน เวสสิคิล

10 2.2 เอนโดไซโทซิส (Endocytosis) เป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ โดยเอนโดไซโทซิส ในสิ่งมีชีวิตมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามกลไกการ ลำเลียง คือ 2.2.1 ฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis) 2.2.2 พิโนไซโทซิส (Pinocytosis) 2.2.3 การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ (Receptor)

11


ดาวน์โหลด ppt ชีววิทยา ม.4 การเคลื่อนที่ของสารผ่าน เซลล์. เซลล์จะดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้อง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบและออร์ แกแนลล์ต่างๆและขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google