งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobilization Plan ลำดั บ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1. ประชุมแนะนำทีมงาน 2. สำรวจเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 3. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร และ อุปกรณ์ลงระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobilization Plan ลำดั บ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1. ประชุมแนะนำทีมงาน 2. สำรวจเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 3. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร และ อุปกรณ์ลงระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobilization Plan ลำดั บ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1. ประชุมแนะนำทีมงาน 2. สำรวจเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 3. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร และ อุปกรณ์ลงระบบ CMMS 4. จัดทำผังแบบสถานที่ ติดตั้งเครื่องจักร 5. สรุปรายงานสภาพ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ 6. จัดทำรายการอะไหล่ สำรอง 7. ปรับปรุงแผนงาน PM ให้ เหมาะสม

2 Mobilization Plan ลำดั บ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 8. วางโครงสร้างพื้นฐาน ระบบแจ้งงานผ่านระบบ On-Line as Web Base Solution 9. อบรมการใช้ระบบแจ้งงาน ผ่านระบบ On-Line as Web Base Solution 10. กำหนดแผนงานด้าน ความคุณภาพ 11. กำหนดมาตรการด้าน ความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของ UOB 12. สำรวจความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย

3 Safety Management มาตราฐานด้านความปลอดภัย ( Safety Standard ) – ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัย – มาตรฐานที่ธนาคาร UOB กำหนด กิจกรรมด้านความปลอดภัย ( Safety Activity ) – การสำรวจความเสี่ยง ( Risk Survey ) – การอบรมการทำงานด้านความปลอดภัย ( Safety Training ) – การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ( Safety Equipmet ) – การประเมินความเสี่ยง ( Job Safety Analysis ) – การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( FMEA ) แผนงานด้านความปลอดภัย ( Action Plan ) – สำรวจสาขาในการให้บริการทุกสาขาภายใน 60 วัน – อบรบด้านความปลอดภัยปีละ 1 ครั้ง จากแผนกความ คุณภาพ และ ความปลอดภัย – จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Protection Preple Equipment)

4 Business Insurance Public Liability Insurance ( กรรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดชอบบุคคลภายนอก ) – ความเสียหายที่เกิดจากความประมาณเลินเล่อของ พนักงานบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด – คุ้มครองความเสียหาย 15 ล้านบาทต่อครั้ง ไม่เกิน 85 ล้านบาทต่อสัญญา


ดาวน์โหลด ppt Mobilization Plan ลำดั บ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1. ประชุมแนะนำทีมงาน 2. สำรวจเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 3. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร และ อุปกรณ์ลงระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google