งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mobilization Plan ลำดับ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mobilization Plan ลำดับ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mobilization Plan ลำดับ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1.
ประชุมแนะนำทีมงาน 2. สำรวจเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 3. จัดทำทะเบียนเครื่องจักร และ อุปกรณ์ลงระบบ CMMS 4. จัดทำผังแบบสถานที่ติดตั้งเครื่องจักร 5. สรุปรายงานสภาพเครื่องจักร และ อุปกรณ์ 6. จัดทำรายการอะไหล่สำรอง 7. ปรับปรุงแผนงาน PM ให้เหมาะสม

2 Mobilization Plan ลำดับ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 8.
วางโครงสร้างพื้นฐานระบบแจ้งงานผ่านระบบ On-Line as Web Base Solution 9. อบรมการใช้ระบบแจ้งงานผ่านระบบ On-Line as Web Base Solution 10. กำหนดแผนงานด้านความคุณภาพ 11. กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของ UOB 12. สำรวจความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

3 Safety Management มาตราฐานด้านความปลอดภัย (Safety Standard)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐานที่ธนาคาร UOB กำหนด กิจกรรมด้านความปลอดภัย (Safety Activity) การสำรวจความเสี่ยง (Risk Survey) การอบรมการทำงานด้านความปลอดภัย (Safety Training) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Safety Equipmet) การประเมินความเสี่ยง (Job Safety Analysis) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (FMEA) แผนงานด้านความปลอดภัย (Action Plan) สำรวจสาขาในการให้บริการทุกสาขาภายใน 60 วัน อบรบด้านความปลอดภัยปีละ 1 ครั้ง จากแผนกความคุณภาพ และ ความปลอดภัย จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Protection Preple Equipment)

4 Business Insurance Public Liability Insurance (กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก) ความเสียหายที่เกิดจากความประมาณเลินเล่อของพนักงานบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด คุ้มครองความเสียหาย 15 ล้านบาทต่อครั้ง ไม่เกิน 85 ล้านบาทต่อสัญญา


ดาวน์โหลด ppt Mobilization Plan ลำดับ แผนงาน เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google