งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปรับปรุงวิธี ประมาณการ CAR ใน รายงานการดำรง เงินกองทุนรายเดือนของ บริษัทประกันวินาศภัย สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปรับปรุงวิธี ประมาณการ CAR ใน รายงานการดำรง เงินกองทุนรายเดือนของ บริษัทประกันวินาศภัย สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปรับปรุงวิธี ประมาณการ CAR ใน รายงานการดำรง เงินกองทุนรายเดือนของ บริษัทประกันวินาศภัย สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.

2 A GENDA ที่มาและหลักการในปัจจุบัน แนวทางการปรับปรุงหลักการคำนวณ CAR รายเดือน ตัวอย่างวิธีการกรอกรายงาน ประเด็นอื่นๆ

3 ที่มาและหลักการ ในปัจจุบัน

4 วิกฤตการณ์อุทกภัย การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ จากการ เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการ ประกันภัยต่อ การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน จากการเพิ่มขึ้น ของสำรองค่าสินไหมทดแทน หลักการคำนวณปัจจุบัน ไม่สะท้อนค่า CAR ที่แท้จริง

5 ที่มาและหลักการใน ปัจจุบัน หลักการคำนวณ CAR ในปัจจุบัน เป็น ดังนี้ CAR* = TCA + C* TCR* C* = A* x (Asset) TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC) + [A* x (TCR – Insurance RCC)] P* = Net Premium rolling 12 months (Current month) Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC) - 1 A* = Asset (current month) Asset (previous calculated RBC) - 1

6 ที่มาและหลักการใน ปัจจุบัน ปัจจุบัน การประมาณการ TCA ไม่ได้ คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหนี้สิน TCA จากการประมาณการตาม หลักการของ template ในปัจจุบัน ไม่ สะท้อนค่าที่แท้จริงของบริษัท CAR ที่ได้จาก template รายเดือน ไม่สะท้อนค่าที่แท้จริงของบริษัท

7 ที่มาและหลักการใน ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่วนของเจ้าของ จากวิกฤตการณ์อุทกภัย สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน ก่อนเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย หลังเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย การ เปลี่ยนแปลงที่ แท้จริง การเปลี่ยนแปลงจาก สูตรประมาณการ

8 แนวทางการ ปรับปรุง หลักการคำนวณ CAR รายเดือน

9 แนวทางที่ I E* = FV Equity (current month) FV Equity (previous calculated RBC) TCA* = TCA x E* P* = Net Premium rolling 12 months (Current month) Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC) - 1 A* = FV asset (current month) FV asset (previous calculated RBC) - 1 CAR* = TCA* TCR* TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC) + [A* x (TCR – Insurance RCC)]

10 แนวทางการปรับปรุงหลักการ คำนวณ CAR รายเดือน E* = FV Equity (current month) FV Equity (previous calculated RBC) TCA* = TCA x E* TCR* = TCR + (CL RCC x CL*) + (PL RCC x P*) + [A* x (TCR – Insurance RCC)] CL* = Net Claim Liability (current month) Net Claim Liability (previous calculated RBC) - 1 P* = Net Premium rolling 12 months (Current month) Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC) - 1 A* = FV asset (current month) FV asset (previous calculated RBC) - 1 CAR* = TCA* TCR* แนวทางที่ II

11 ตัวอย่างวิธีการ กรอกรายงาน

12 ประเด็นอื่นๆ

13 ประเด็นอื่นๆ : การ ทดสอบ การทดสอบ ให้บริษัททำการทดสอบกับข้อมูลของบริษัท สำหรับข้อมูลเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม สำหรับทั้ง 2 แนวทาง ด้วย template ที่ สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งจะส่ง template ให้สมาคมประกันวินาศภัยต่อไป ให้ส่งผลการทดสอบและแบบสอบถาม กลับมาที่ rbc@oic.or.th ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555rbc@oic.or.th

14 ประเด็นอื่นๆ : แบบสอบถาม การส่งรายงานรายเดือน ส่งรายงานแบบ full form เท่านั้น และไม่ต้องผ่าน การรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนัก คณิตศาสตร์ประกันภัย ส่งรายงานแบบย่อเท่านั้น ให้บริษัทเลือกได้ว่าจะส่งแบบ full form หรือแบบ ย่อ แต่เมื่อเลือกแล้ว จะต้องส่งรายงานในรูปแบบ นั้นไปตลอด ส่งรายงานแบบย่อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ CAR ในรายงาน แบบย่อต่ำกว่า solvency CAR บริษัทอาจส่ง รายงานแบบ full form ที่ได้รับการรับรองจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย มาพร้อมกับรายงานแบบย่อ เพื่อเป็น ข้อมูลสนับสนุนว่า CAR ที่คำนวณแบบเต็มรูปแบบ สูงกว่า solvency CAR

15 ประเด็นอื่นๆ : แจ้ง เตือน สำหรับข้อมูลเดือนธันวาคมในรายงานการ ดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทต้องแก้ไข ข้อมูลให้ตรงกันกับรายงานการดำรง เงินกองทุนประจำปีทุกครั้งหลังจากจัดทำ รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปีเสร็จสิ้น แล้ว

16 Thank You


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปรับปรุงวิธี ประมาณการ CAR ใน รายงานการดำรง เงินกองทุนรายเดือนของ บริษัทประกันวินาศภัย สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google