งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.
แนวทางการปรับปรุงวิธีประมาณการ CAR ในรายงานการดำรงเงินกองทุนรายเดือนของบริษัทประกันวินาศภัย สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.

2 Agenda ที่มาและหลักการในปัจจุบัน
แนวทางการปรับปรุงหลักการ คำนวณ CAR รายเดือน ตัวอย่างวิธีการกรอกรายงาน ประเด็นอื่นๆ

3 ที่มาและหลักการในปัจจุบัน

4 ที่มาและหลักการในปัจจุบัน
วิกฤตการณ์อุทกภัย การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ จากการ เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการ ประกันภัยต่อ การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน จากการ เพิ่มขึ้นของสำรองค่าสินไหมทดแทน หลักการคำนวณปัจจุบัน ไม่สะท้อน ค่า CAR ที่แท้จริง

5 ที่มาและหลักการในปัจจุบัน
หลักการคำนวณ CAR ในปัจจุบัน เป็นดังนี้ CAR* = TCA + C* TCR* C* = A* x (Asset) TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC) + [A* x (TCR – Insurance RCC)] P* = Net Premium rolling 12 months (Current month) Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC) - 1 A* = Asset (current month) Asset (previous calculated RBC) - 1

6 ที่มาและหลักการในปัจจุบัน
ปัจจุบัน การประมาณการ TCA ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หนี้สิน TCA จากการประมาณการตาม หลักการของ template ในปัจจุบัน ไม่สะท้อนค่าที่แท้จริงของบริษัท CAR ที่ได้จาก template รายเดือน ไม่สะท้อนค่าที่แท้จริงของบริษัท

7 ที่มาและหลักการในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่วนของเจ้าของ จากวิกฤตการณ์อุทกภัย ก่อนเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย หลังเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย สินทรัพย์ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สิน การเปลี่ยนแปลงจาก สูตรประมาณการ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

8 แนวทางการปรับปรุง หลักการคำนวณ CAR รายเดือน

9 แนวทางการปรับปรุงหลักการคำนวณ CAR รายเดือน
แนวทางที่ I TCA* = TCA x E* TCR* = TCR + (P* x Insurance RCC) + [A* x (TCR – Insurance RCC)] E* = FV Equity (current month) FV Equity (previous calculated RBC) P* = Net Premium rolling 12 months (Current month) Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC) - 1 A* = FV asset (current month) FV asset (previous calculated RBC) - 1 CAR* = TCA* TCR*

10 แนวทางการปรับปรุงหลักการคำนวณ CAR รายเดือน
แนวทางที่ II TCA* = TCA x E* TCR* = TCR + (CL RCC x CL*) + (PL RCC x P*) + [A* x (TCR – Insurance RCC)] E* = FV Equity (current month) FV Equity (previous calculated RBC) CL* = Net Claim Liability (current month) Net Claim Liability (previous calculated RBC) - 1 P* = Net Premium rolling 12 months (Current month) Net Premium rolling 12 months (Previous calculated RBC) - 1 A* = FV asset (current month) FV asset (previous calculated RBC) - 1 CAR* = TCA* TCR*

11 ตัวอย่างวิธีการกรอกรายงาน

12 ประเด็นอื่นๆ

13 ประเด็นอื่นๆ: การทดสอบ
ให้บริษัททำการทดสอบกับข้อมูลของบริษัทสำหรับข้อมูลเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม สำหรับทั้ง 2 แนวทาง ด้วย template ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ซึ่งจะส่ง template ให้สมาคมประกันวินาศภัยต่อไป ให้ส่งผลการทดสอบและแบบสอบถาม กลับมาที่ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555

14 ประเด็นอื่นๆ: แบบสอบถาม
การส่งรายงานรายเดือน ส่งรายงานแบบ full form เท่านั้น และไม่ต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส่งรายงานแบบย่อเท่านั้น ให้บริษัทเลือกได้ว่าจะส่งแบบ full form หรือแบบย่อ แต่เมื่อเลือกแล้ว จะต้องส่งรายงานในรูปแบบนั้นไปตลอด ส่งรายงานแบบย่อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ CAR ในรายงานแบบย่อต่ำกว่า solvency CAR บริษัทอาจส่งรายงานแบบ full form ที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาพร้อมกับรายงานแบบย่อ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนว่า CAR ที่คำนวณแบบเต็มรูปแบบสูงกว่า solvency CAR

15 ประเด็นอื่นๆ: แจ้งเตือน
สำหรับข้อมูลเดือนธันวาคมในรายงานการ ดำรงเงินกองทุนรายเดือน บริษัทต้องแก้ไข ข้อมูลให้ตรงกันกับรายงานการดำรง เงินกองทุนประจำปีทุกครั้งหลังจากจัดทำ รายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปีเสร็จสิ้น แล้ว

16 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงาน คปภ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google