งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามโมเดลของ OSI จะมีการ แบ่งรูปแบบการสื่อสารออกเป็น 7 เลเยอร์ (Layers) ด้วยกัน ซึ่ง แต่ละเลเยอร์ก็จะมีรายละเอียด ขั้นตอนของการสื่อสาร แตกต่างกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามโมเดลของ OSI จะมีการ แบ่งรูปแบบการสื่อสารออกเป็น 7 เลเยอร์ (Layers) ด้วยกัน ซึ่ง แต่ละเลเยอร์ก็จะมีรายละเอียด ขั้นตอนของการสื่อสาร แตกต่างกันไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตามโมเดลของ OSI จะมีการ แบ่งรูปแบบการสื่อสารออกเป็น 7 เลเยอร์ (Layers) ด้วยกัน ซึ่ง แต่ละเลเยอร์ก็จะมีรายละเอียด ขั้นตอนของการสื่อสาร แตกต่างกันไป

4 1.Physical Layer 2.Data Link Layer 3.Network Layer 4.Transport Layer 5.Session Layer 6.Presentation Layer 7.Application Layer

5 เลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์ ล่างสุดที่ติดกับ ฮาร์ดแวร์ เลเยอร์นี้ จะนิยามถึงสื่อส่ง ข้อมูลเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ และ รวมถึงการกำหนดค่า ว่าสัญญาณข้อมูลจะ วิ่งผ่านบนสื่อส่ง ข้อมูลได้อย่างไร

6 เลเยอร์นี้จะทำหน้าที่ รวมกลุ่มข้อมูลเข้า ด้วยกันเป็นชุดเพื่อ เตรียมส่งข้อมูลบน เครือข่าย

7 เลเยอร์นี้จะทำหน้าที่แยกแยะ คอมพิวเตอร์แต่ละตัวบน เครือข่าย และกำหนดทิศ ทางการวิ่งข้อมูลบนเครือข่าย

8 เลเยอร์นี้จะทำหน้าที่ แก้ไขข้อผิดพลาดในการ ส่งข้อมูล และรับประกัน ว่าข้อมูลส่งถึงปลายทาง แน่นอน

9 เลเยอร์นี้ทำหน้าที่ให้ อุปกรณ์สองตัวหรือแอป พลิเคชันสองตัวเชื่อมต่อ และสามารถติดต่อสื่อสาร กันได้

10 เลเยอร์นี้เป็นการจัดรูปแบบ ข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น โค้ดควบคุม เพื่อโปรแกรม แอปพลิเคชันสามารถอ่าน ข้อมูลนี้ได้

11 เลเยอร์นี้จะเป็นการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง โปรแกรมที่รันอยู่บน คอมพิวเตอร์และบริการอื่น ในเครือข่าย เช่น ดาต้าเบส หรือ บริการงานพิมพ์

12 เมื่อผู้ใช้หรือโปรแกรมประยุกต์ซึ่งอยู่ใน ระดับชั้นแอปพลิเคชันต้องการส่งข้อมูล ก็จะใช้บริการของระดับชั้นแอปพลิเค ชันโดยที่ระดับชั้นแอปพลิเคชันจะปะ เฮดเดอร์ในระดับของตัวเองเพื่อใช้ใน การพูดคุยด้วยกฎเกณฑ์ที่แน่นอนกับ ระดับชั้นแอปพลิเคชันของเครื่องฝั่งรับ แล้วจึงส่งข้อมูลมาให้ระดับล่างซึ่งต่าง จะปะเฮดเดอร์ในระดับของตัวเองเพื่อ พูดคุยกับเพียร์โปรเซสในระดับเดียวกัน

13 ตัวแบบ OSI และตัวแบบ TCP/IP มี หลายด้านที่คล้ายคลึงกัน โดยที่ตัวแบบ ทั้งสองมีแนวคิดในการแบ่งเครือข่าย ออกเป็นระดับชั้นต่างๆ ซึ่งแต่ละ ระดับชั้นมีสาระหน้าที่แตกต่างกันไป นอกจากนั้นสาระของระดับชั้นของตัว แบบทั้สองก็มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน

14 เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ดังต่อไปนี้ 1. ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 2. เทคโนโลยีไม่เหมาะสม 3. การพัฒนาเครือข่ายทำได้ยาก 4. นโยบายไม่เหมาะสม

15

16


ดาวน์โหลด ppt ตามโมเดลของ OSI จะมีการ แบ่งรูปแบบการสื่อสารออกเป็น 7 เลเยอร์ (Layers) ด้วยกัน ซึ่ง แต่ละเลเยอร์ก็จะมีรายละเอียด ขั้นตอนของการสื่อสาร แตกต่างกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google