งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งและรับ cell ข้อมูล การส่งและรับ cell ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM Cell Structure ATM Cell Structure Connection Type Connection.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งและรับ cell ข้อมูล การส่งและรับ cell ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM Cell Structure ATM Cell Structure Connection Type Connection."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การส่งและรับ cell ข้อมูล การส่งและรับ cell ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM Cell Structure ATM Cell Structure Connection Type Connection Type ATM V.S. OSI ATM V.S. OSI AAL ATM reference model ATM reference model ATM Switch ATM Switch

3 เป็นการรวมกันของเทคโนโลยีที่ รู้จักกันดี Packet Switching banwidth requirement resource allocation Time Division Multiplexing

4 ATM Feature Error & flow control Fixed cell size ทุก ๆ cell จะถูกส่งผ่านตามเส้นทาง virtual circuit ที่กำหนดไว้โดย ATM Switching IS Scalable and flexible ATM จะเป็นมาตรฐานที่มีการรวมเอา ข้อมูล เสียง video และ data ส่งใน network เดียวกัน

5

6 การ interface ดังกล่าวนี้มี 2 กลุ่ม คือ User-Network Interfaces (UNI) และ Network-Node Interfaces (NNI) UNI คือ interface ที่เกิดขึ้นระหว่าง ATM endpoint และ ATM switch NNI คือ interface ระหว่างเครือข่าย ATM สองเครือข่ายรวมถึง ระหว่าง ATM switch ใดๆ 2 ตัว

7

8

9 User Layer Adaptation Layer ATM Layer Physical Layer

10

11 Physical Layer : เป็นข้อ กำหนดทางกายภาพ เกี่ยวกับตัวนำสัญญาณที่ ใช้ในการส่งสัญญาณดิจิตอล ATM Layer : ทำหน้าที่สร้างส่วน header ของเซลล์ และประมวลผลส่วน header ของเซลล์ที่รับเข้ามา

12 ATM Adaptation Layer (AAL) : ทำหน้าที่ปรับบริการที่ได้รับจากชั้น ATM ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของโพรโตคอลและแอปพลิเคชั่น ในชั้น higher layer User Layer : เป็นชั้นของแอปพลิเคชั่น จากผู้ใช้ซึ่งจะวิ่งไปบนโครงสร้าง ของ ATM Model ด้านล่างอีกทีหนึ่ง

13

14 ATM Adaptation Layer (AAL) ชั้น AAL แบ่งออกเป็นชั้นย่อย 2 ชั้น คือ 1. Convergence Sublayer (CS) ทำหน้าที่ในการสร้าง Protocol Data Unit (PDU) 2. Segmentation and Reassembly Sublayer(SAR) ทำหน้าที่แบ่ง PDU ออกเป็นเซลล์ที่ เท่าๆกันและเติมหัวและท้ายของ SAR header ที่เติมเข้าไปใน SAR -PDU ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ Type Sequence number Multiplexing identifier

15 ชนิดของ AAL AAL 1 มีขนาด payload 47 bytes ต่อ cell Sequence Number(SN) ใช้สำหรับตรวจจับเซลล์ที่สูญหายหรือ เซลล์ที่อยู่ในลำดับไม่ถูกต้อง Sequence Number Protection(SNP) ใช้สำหรับตรวจสอบ หมายเลขลำดับซึ่งใช้แก้ไขได้ในกรณีที่การผิดพลาดเกิดขึ้นเพียง 1 bit และใช้ตรวจสอบเมื่อมีการผิดพลาด 2 bit

16 AAL 2 payload มีขนาด 45 bytes ต่อ cell SN บอกลำดับของเซลล์เพื่อตรวจสอบเซลล์ที่สูญหาย หรืออยู่ในลำดับที่ไม่ถูกต้อง Information Type (IT) บอกตำแหน่งข้อมูลที่อยู่ใน เซลล์ ( ข้อมูลส่วนเริ่มต้น, ส่วนกลาง หรือส่วนท้าย ) Length Indicator(LI) บอกขนาดของข้อมูลที่อยู่ใน เซลล์นั้นๆ (0 ถึง 45 byte) Cyclic-Redundancy-Check (CRC) ใช้สำหรับ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล SNSN IT45-Byte payloadLICRC

17 AAL 3/4 Payload มีขนาด 44 bytes ต่อ cell Segment Type (ST) ใช้กำหนดขอบเขตของข่าวสาร Sequence Number (SN) บอกหมายเลขลำดับของเซลล์ MID บอกหมายเลขช่องการสื่อสารของเซลล์นั้นๆ Length Indicator (LI) บอกขนาดของข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ CRC ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

18 AAL 5 Payload มีขนาด 48 bytes ต่อ cell

19 CONNECTION TYPES Point-to-Point Point-to-Multipoint

20

21 ATM Switch การออกแบบ สวิตช์ ATM ต้องคำนึงเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1. สวิตช์ต้องทิ้งเซลล์ให้น้อยที่สุด 2. ลำดับของเซลล์ที่ถูกส่งผ่าน virtual circuit หนึ่งต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อมีเซลล์เข้ามาหลายเซลล์พร้อมกันในหนึ่ง รอบ และต้องการไปยังสายออกเดียวกัน ดัง แสดงในรูป วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้มี บัฟเฟอร์ที่สายขาออกของสายสื่อสาร ดังแสดง ในรูป Switching fabric Cells come inCells are switched Cells go out

22 2 0 2 1 Cell destined Start for line 2 of cycle 1 3 20 0 1 2 Start of cycle 2 02 3 Start of cycle 3 0 Start of cycle 4

23 2 0 2 1 3 0 0 1 22 0 2 3 Start of cycle 1 Start of cycle 2 Start of cycle 3

24

25 เมื่อมีข้อมูลถูกส่งมาจากโปรแกรม ประยุกต์ ระดับชั้น ATM จะแบ่ง ข้อมูลออกเป็นเซลล์ โดยจะมีการ ปะเฮดเดอร์จำนวน 5 ไบต์ และส่ง เซลล์ข้อมูลให้แก่ระดับชั้นย่อย TC ซึ่ง TC ก็จะทำการคำนวณผลรวม ตรวจสอบของเฮดเดอร์ (HEC ; Header Error Control) ซึ่งการ คำนวณผลรวมตรวจสอบของเฮด เดอร์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่ง เซลล์ข้อมูลไปในทิศทางที่ ผิดพลาด

26 ในการรับเซลล์ข้อมูลนั้น ระดับชั้นย่อย TC จะทำ หน้าที่รับสายของบิตข้อมูล เข้ามาตรวจหาขอบเขตของ เซลล์ ตรวจเช็คความถูก ต้องของเฮดเดอร์ แล้วส่ง เซลล์ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ ระดับชั้น ATM

27 รูปแบบการส่งข้อมูล ATM เป็นแบบ connection-oriented กล่าวคือจะมีการสร้าง connection จากต้นทางถึงปลายทางกำหนด เส้นทางที่แน่นอนก่อน แล้วจึงเริ่ม ส่งข้อมูล เมื่อส่งข้อมูลเสร็จก็ปิด connection การสร้างการติดต่อทำได้ หลายวิธี ติดต่อผ่านเวอร์ชวลพาท หมายเลข 0 เวอร์ชวลเซอร์กิจ หมายเลข 5 สำเร็จแล้วสร้างการติดต่อกับ ปลายทางด้วยเวอร์ชวลเซอร์กิจ หมายเลขใหม่

28

29 1. สามารถทำงาน ร่วมกันได้แม้ อุปกรณ์จะ ต่างชนิดกัน โดยใช้มาตรฐาน เดียวกัน 2. สามารถใช้ได้ ที่ ความถี่สูงมาก 3. ใช้ได้กับข้อมูล ทุกรูปแบบ 4. พัฒนามาเพื่อการ ส่งข้อมูลทั้งใน ระยะใกล้ (LAN) และไกล (WAN) 5. มีการ รับประกัน คุณภาพ การส่ง

30

31 ขั้นตอนซับซ้อน อาจเกิดเซลล์ สูญหายจากการชนได้ Overhead

32 จบแล้วจ้า By….. YING AAE BAS


ดาวน์โหลด ppt การส่งและรับ cell ข้อมูล การส่งและรับ cell ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM ข้อดี ข้อเสีย ของ ATM Cell Structure ATM Cell Structure Connection Type Connection.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google