งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์อีสาน และ(บางส่วนของ)การค้าการลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

2 EWEC & the Northeast Contract Farming Available Resource
Provincial Cluster & Strategy SMEs Development Regional Potentials Driver- ROC Contract Farming สรุปบทเรียน อดีต ปัจจุบัน สิ่งที่สำเร็จ สิ่งที่ต้องแก้ไข อนาคต The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

3 * * NESDB, Thailand, 2005 EWEC EWEC
The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

4 * EWEC EWEC The Northeastern Strategic Institute
Khon Kane University /Weerapat

5 * * NESDB, Thailand, 2005 EWEC EWEC
The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

6 * U2 U1 U3 U2 L1 EWEC EWEC The Northeastern Strategic Institute
Khon Kane University /Weerapat

7 Transport & Communication
Strategic Development Upper 1 Cluster Upper 2 Cluster Tourism Border Trade Trade & Investment Transport & Communication Logistics IT Lower 1,2 Cluster Upper 3 Cluster Industry Agriculture The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

8 * U2 U1 U3 L2 L1 EWEC EWEC The Northeastern Strategic Institute
Khon Kane University /Weerapat

9 Proposed Regional Potentials along EWEC
Innovation & Technology Driven Premium Rice Indigo Cotton for Healthy Wear Software Eco-Cultural Tourism GMS Gateway for Financial & Service Factor Driven Rice Sugar Tapioca Rubber Garment Border Trade Natural Tourism Investment Driven Electronic Parts Cement & Construction material Sugar based Products Bio-energy Agro-machinery Auto-Parts Logistics Provider The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

10 Factor Driven Industries For the Northeast
Border Trade Factor Driven Industries For the Northeast Rubber Sugar Tapioca Sugar Border Trade Garment Rice Border Trade Sugar Tapioca The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

11 Investment Driven Industries For the Northeast
Cement Sugar based Product Electronic Part Tapioca Starch Logistics Provider Sugar based Product Bio-organic Rice Auto-Parts Sugar based Product The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

12 Innovation Driven Industries For the Northeast
Eco-Cultural Tour Indigo Valley GMS Gateway Software Premium Hommali Rice & Functional Foods The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

13 Contract Farming นครพนม - คำม่วน เลย -ไชยะบุรี มุกดาหาร - สหวันเขต
อุบลราชธานี - จำปาศักดิ์ The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

14 สรุปบทเรียน Contract Farming -อดีต  ในกรอบ ACMECS สศช
สรุปบทเรียน Contract Farming -อดีต  ในกรอบ ACMECS สศช. ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง  ก.ต่างประเทศ.เจรจาประเทศเพื่อนบ้าน  มียุทธศาสตร์/แผนงานเป้าหมายพื้นที่และปริมาณ  สศช.ทำโครงการนำร่อง 3 พื้นที่ (ตาก-เลย-จันทบุรี)  ความร่วมมือจว. สศก. กต. หอการค้าไทยในจว.นำร่อง  รูปแบบ เกษตรกร-พ่อค้าคนกลาง (ตกเขียว)  ไม่มีการประกันราคา (ความจำเป็น ?)  ทำแบบใต้ดิน มีปัญหาขาดผู้ช่วยเหลือ  ปัญหาการขอใบ CO ที่ส่วนกลางในประเทศเพื่อนบ้าน  ความคิดที่แตกต่างของเอกชน-ราชการ  สะดุดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

15 สรุปบทเรียน Contract Farming -ปัจจุบัน  การลงทุนจริงห่างจากแผนงาน
 การลงทุนมีทั้งรายย่อย/รายใหญ่  เอกชนรายใหญ่ประสบความสำเร็จ (อยู่รอด/เติบโต)  ประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญ ไม่เท่ากัน ลาวให้ ความสำคัญมาก  ผ่อนปรนตาม CF/AISP ใช้ CO ยกเว้นอากรศุลกากร  มีความแตกต่างด้านภาษีในประเทศเพื่อนบ้าน  ในไทยใช้กฎระเบียบเดียวกันทุกพื้นที่  มีปัญหาด้านการเก็บอากรศุลกากรนำเข้าที่แม่สอด  รูปแบบ เกษตร-บริษัท มีสัญญามีความช่วยเหลือ  มีคู่แข่งทั้งจีนและเวียดนามในลาวทั้งพืชไร่และพืชพลังงาน  ผู้ปฏิบัติภาครัฐขาดการประสานงานในการเข้าพื้นที่  ลาวยังขาดหน่วยงานด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

16 สรุปบทเรียน Contract Farming -- สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
เข้าใจพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม นโยบาย กฎหมาย SWOT สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกียรติ ทุกระดับ จากการศึกษา ความจริงใจในการทำธุรกิจ เป็นผู้ให้ก่อนหวังประโยชน์ ทำความเข้าใจทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ ใช้การเชิญชวน ศึกษาดูงาน มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของธุรกิจที่ทำและมีการ ถ่ายทอด เกษตรกรในประเทศปลายทางต้องมีรายได้เพิ่มและ ได้ประโยชน์ร่วม รายใหญ่ทำที่มีรอบเก็บเกี่ยวยาว ส่วนรายย่อยทำพืชล้มลุก ระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์ ศึกษาอุปสงค์อุปทานผลผลิตพืชไร่ในตลาดโลก/ภูมิภาค ศึกษาความเป็นไปได้ (FS) มีแผนธุรกิจก่อนลงทุน The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

17 สรุปบทเรียน Contract Farming สิ่งที่ต้องแก้ไข-ปรับปรุง /อนาคต
 ลงทุนแล้วจะนำผลกำไร/เงินทุนกลับมาอย่างไร  ขยายพื้นที่ CF ให้ครอบคลุมทุกจว.ชายแดน  ผวจ.ชายแดนรับรองผลผลิตนำเข้าแบบ CF  ประกาศกระทรวงการคลังไม่ต้องกำหนดระยะเวลา  สำรวจเพื่อประเมินศักยภาพเชิงพืชที่ในการทำ CF  สร้างความรู้ความชำนาญด้านการเกษตรให้แก่เกษตกรผู้รับสัญญา  การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต  จัดทำ MOU และประสานการจัดตั้ง Joint Committee  ยกเลิกการควบคุมนำเข้าถั่วเหลืองผ่าน 13 องค์กร The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

18 Strategy Driver- ROC Regional Operation Center
4 Counterpart Establishment MOI-MOFA-OPSDB-KKU KKU-NESI Secretariat Main Focus Trade & Investment - Tourism & Service - Trade Facilitation & Logistics - Human Resource Development The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

19 Pubic Service Development
ROC Structure ROC Chair KKU MOI MOFA OPSDB 5 Clusters 19 Provinces in the Northeast - 6 Thai Embassies In GMS Countries Northeast Strategic Institute Pubic Service Development Section The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat

20 Thank you.. The Northeastern Strategic Institute Khon Kaen University
THAILAND 40002 3rd. Floor, Academic Center Building Tel/Fax The Northeastern Strategic Institute Khon Kane University /Weerapat


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google