งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 1 ยุทธศาสตร์อีสาน และ ( บางส่วนของ ) การค้าการลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน ผศ. ดร. วีรพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 1 ยุทธศาสตร์อีสาน และ ( บางส่วนของ ) การค้าการลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน ผศ. ดร. วีรพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 1 ยุทธศาสตร์อีสาน และ ( บางส่วนของ ) การค้าการลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน ผศ. ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 2 EWEC & the Northeast  Available Resource  Provincial Cluster & Strategy  SMEs Development  Regional Potentials  Driver- ROC Contract Farming  สรุปบทเรียน อดีต ปัจจุบัน  สิ่งที่สำเร็จ  สิ่งที่ต้องแก้ไข อนาคต

3 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 3 EWEC * NESDB, Thailand, 2005 *

4 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 4 EWEC *

5 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 5 EWEC * NESDB, Thailand, 2005 *

6 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 6 EWEC * U1 U2 U3 L1 U2

7 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 7 Strategic Development Tourism Border Trade Trade & Investment Transport & Communication - Logistics - IT Industry Agriculture Upper 2 Cluster Upper 1 Cluster Upper 3 Cluster Lower 1,2 Cluster

8 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 8 EWEC * U1 U3 U2 L1 L2

9 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 9 Proposed Regional Potentials along EWEC Innovation & Technology Driven Factor Driven Rice Sugar Tapioca Rubber Garment Border Trade Natural Tourism Investment Driven Electronic Parts Cement & Construction material Sugar based Products Bio-energy Agro-machinery Auto-Parts Logistics Provider Premium Rice Indigo Cotton for Healthy Wear Software Eco-Cultural Tourism GMS Gateway for Financial & Service

10 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 10 Garment Rice Border Trade Rubber Sugar Tapioca Sugar Tapioca Factor Driven Industri es For the Northea st Border Trade Border Trade

11 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 11 Electronic Part Cement Sugar based Product Sugar based Product Logistics Provider Tapioca Starch Invest ment Driven Industr ies For the Northe ast Auto-Parts Sugar based Product Bio-organic Rice

12 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 12 Software Premium Hommali Rice & Functional Foods Eco-Cultural Tour GMS Gateway Indigo Valley Innova tion Driven Industr ies For the Northe ast

13 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 13 เลย - ไชยะบุรี มุกดาหาร - สหวันเขต นครพนม - คำม่วน Cont ract Farm ing อุบลราชธานี - จำปาศักดิ์

14 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 14 สรุปบทเรียน Contract Farming - อดีต ในกรอบ ACMECS สศช. ประสานหน่วยงาน เกี่ยวข้อง ก. ต่างประเทศ. เจรจาประเทศเพื่อนบ้าน มียุทธศาสตร์ / แผนงานเป้าหมายพื้นที่และ ปริมาณ สศช. ทำโครงการนำร่อง 3 พื้นที่ ( ตาก - เลย - จันทบุรี ) ความร่วมมือจว. สศก. กต. หอการค้าไทยในจว. นำร่อง รูปแบบ เกษตรกร - พ่อค้าคนกลาง ( ตกเขียว ) ไม่มีการประกันราคา ( ความจำเป็น ?) ทำแบบใต้ดิน มีปัญหาขาดผู้ช่วยเหลือ ปัญหาการขอใบ CO ที่ส่วนกลางในประเทศเพื่อน บ้าน ความคิดที่แตกต่างของเอกชน - ราชการ สะดุดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

15 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 15 สรุปบทเรียน Contract Farming -ปัจจุบัน การลงทุนจริงห่างจากแผนงาน การลงทุนมีทั้งรายย่อย/รายใหญ่ เอกชนรายใหญ่ประสบความสำเร็จ (อยู่รอด/เติบโต) ประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญ ไม่เท่ากัน ลาวให้ ความสำคัญมาก ผ่อนปรนตาม CF/AISP ใช้ CO ยกเว้นอากรศุลกากร มีความแตกต่างด้านภาษีในประเทศเพื่อนบ้าน ในไทยใช้กฎระเบียบเดียวกันทุกพื้นที่ มีปัญหาด้านการเก็บอากรศุลกากรนำเข้าที่แม่สอด รูปแบบ เกษตร-บริษัท มีสัญญามีความช่วยเหลือ มีคู่แข่งทั้งจีนและเวียดนามในลาวทั้งพืชไร่และพืชพลังงาน ผู้ปฏิบัติภาครัฐขาดการประสานงานในการเข้าพื้นที่ ลาวยังขาดหน่วยงานด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐาน

16 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 16 สรุปบทเรียน Contract Farming - - สิ่งที่ประสบความสำเร็จ เข้าใจพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม นโยบาย กฎหมาย SWOT สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกียรติ ทุกระดับ จากการศึกษา ความจริงใจในการทำธุรกิจ เป็นผู้ให้ก่อนหวังประโยชน์ ทำความเข้าใจทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ ใช้การเชิญชวน ศึกษาดูงาน มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของธุรกิจที่ทำและมีการ ถ่ายทอด เกษตรกรในประเทศปลายทางต้องมีรายได้เพิ่มและ ได้ประโยชน์ร่วม รายใหญ่ทำที่มีรอบเก็บเกี่ยวยาว ส่วนรายย่อยทำพืชล้มลุก ระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์ ศึกษาอุปสงค์อุปทานผลผลิตพืชไร่ในตลาดโลก/ภูมิภาค ศึกษาความเป็นไปได้ (FS) มีแผนธุรกิจก่อนลงทุน

17 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 17 สรุปบทเรียน Contract Farming สิ่งที่ต้องแก้ไข-ปรับปรุง /อนาคต ลงทุนแล้วจะนำผลกำไร/เงินทุนกลับมาอย่างไร ขยายพื้นที่ CF ให้ครอบคลุมทุกจว.ชายแดน ผวจ.ชายแดนรับรองผลผลิตนำเข้าแบบ CF ประกาศกระทรวงการคลังไม่ต้องกำหนดระยะเวลา สำรวจเพื่อประเมินศักยภาพเชิงพืชที่ในการทำ CF สร้างความรู้ความชำนาญด้านการเกษตรให้แก่เกษตกรผู้รับสัญญา การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต จัดทำ MOU และประสานการจัดตั้ง Joint Committee ยกเลิกการควบคุมนำเข้าถั่วเหลืองผ่าน 13 องค์กร

18 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 18 Strategy Driver- ROC  Regional Operation Center  4 Counterpart Establishment  MOI-MOFA-OPSDB-KKU  KKU-NESI Secretariat  Main Focus - Trade & Investment - Tourism & Service - Trade Facilitation & Logistics - Human Resource Development

19 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 19 ROC Structure ROC Chair KKUMOIMOFAOPSDB - 5 Clusters - 19 Provinces in the Northeast - 6 Thai Embassies In GMS Countries Northeast Strategic Institute Pubic Service Development Section

20 The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 20 Thank you.. The Northeastern Strategic Institute Khon Kaen University THAILAND 40002 3 rd. Floor, Academic Center Building Tel/Fax. 0-4320-3496 www.nedsi.kku.th weerapat@kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt The Northeastern Strategic InstituteKhon Kane University /Weerapat 1 ยุทธศาสตร์อีสาน และ ( บางส่วนของ ) การค้าการลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน ผศ. ดร. วีรพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google