งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฝีกอบรมและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ , ต่อ 11572 โทรสาร Website :

2 บูรณาการ กต. มท. กิจการภายนอก (ออท.) ก.พ.ร. มข. (ผวจ.) กิจการภายใน
สนับสนุน ความรู้ ทางวิชาการ ก.พ.ร. รูปแบบ ใหม่ ของ การ ทำงาน บูรณาการ ประชุมร่วม หลักสูตร อบรมร่วม ศูนย์ปฏิบัติการร่วม มข. มท. (ผวจ.) สนับสนุน ความรู้ ทางวิชาการ ปี 2549 กิจการภายใน

3 และการสร้างเครือข่าย การพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ
กิจกรรมใน 3 แกนหลักที่สำคัญ บูรณาการ กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่าง ออท.และ ผวจ. และการสร้างเครือข่าย การพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และงานวิจัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับ ตปท. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ROC ในด้านวิเทศสัมพันธ์และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

4 งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ สัมมนาร่วมกับเครือข่าย
ประชุมร่วม ออท.-ผวจ. ครั้งที่ 1 (ก.ค.2547) ครั้งที่ 2 (ธ.ค.2547) ครั้งที่ 3 (มิ.ย.2549) ครั้งที่ 4 (พ.ค.2551) การทำงาน 3 ร่วม กรอบทำงาน ROC : ACMECS / GMS EWEC / ตั้ง ROC NSEC meets EWEC ประชุมร่วม หลักสูตรอบรมร่วม 2550 -ภาษาอังกฤษ -ลาวศึกษา -ศึกษาศักยภาพ C&V งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 3 corridors ข้อมูล เครือข่าย 2551 -กัมพูชาศึกษา -ลาวศึกษา -ศึกษาศักยภาพNSEC เครือข่าย ข้อมูล ระหว่าง ดำเนินการ -คลังข้อมูล -วิเทศสัมพันธ์ (25-29 ส.ค.51) จดหมายข่าว เว็บไซต์ กิจกรรมประชุม สัมมนาร่วมกับเครือข่าย

5 ROC Team ฤทัยชนก อดทน ศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ
หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น/ หน.ผู้ประสานภารกิจ กต. ประจำ ROC อัญชลี สุขบุญญสถิตย์ สุทธวรรณ อินทรพาณิช ภูมิสิริ เขียวสด เอกพล นามลึก ฤทัยชนก อดทน เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม

6 มณฑลยูนนานและมลฑลกวางสี
เวียดนาม พม่า สปป.ลาว กัมพูชา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google