งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฝีกอบรมและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฝีกอบรมและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฝีกอบรมและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเพื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0 4320 4206, 0 4320 2222 ต่อ 11572 โทรสาร 0 4320 4406 Website : http://neroc.kku.ac.th Email : roc@kku.ac.th

2 ก.พ.ร. บูรณาการ รูปแบบ ใหม่ ของ การ ทำงาน กต. (ออท.) มข. มท. (ผวจ.) ประชุมร่วม หลักสูตร อบรมร่วม ศูนย์ปฏิบัติการร่วม กิจการภายนอก กิจการภายใน สนับสนุน ความรู้ ทางวิชาการ สนับสนุน ความรู้ ทางวิชาการ ปี 2549

3 กิจกรรมใน 3 แกนหลักที่สำคัญ การพัฒนา ฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และ งานวิจัย เชื่อมโยง ข้อมูลระหว่าง จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด กับ ตปท. บูรณาการ กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่าง ออท.และ ผวจ. และการสร้างเครือข่าย การพัฒนา สมรรถนะบุคลากร จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/ROC ใน ด้านวิเทศสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

4 เครือข่าย ประชุมร่วม หลักสูตรอบรมร่วม ประชุมร่วม ออท.-ผวจ. ครั้งที่ 1 (ก.ค.2547) ครั้งที่ 2 (ธ.ค.2547) ครั้งที่ 3 (มิ.ย.2549) ครั้งที่ 4 (พ.ค.2551) การทำงาน 3 ร่วม กรอบทำงาน ROC : ACMECS / GMS EWEC / ตั้ง ROC NSEC meets EWEC 2550 2551 ระหว่าง ดำเนินการ -ภาษาอังกฤษ -ลาวศึกษา -ศึกษาศักยภาพ C&V -กัมพูชาศึกษา -ลาวศึกษา -ศึกษาศักยภาพNSEC -คลังข้อมูล -วิเทศสัมพันธ์ (25-29 ส.ค.51) เครือ ข่าย ข้อมูล งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 3 corridors จดหมายข่าว เว็บไซต์ กิจกรรมประชุม สัมมนาร่วมกับเครือข่าย

5 เอกพล นามลึก เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ภูมิสิริ เขียวสด ROC Team สุทธวรรณ อินทรพาณิช ฤทัยชนก อดทน อัญชลี สุขบุญญสถิตย์ ศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ หน. สนง. หนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น / หน. ผู้ประสานภารกิจ กต. ประจำ ROC

6 มณฑลยูนนานและมลฑลกวางสี พ ม่า สปป. ลาว เวียด นาม กัม พูช า


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฝีกอบรมและพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google