งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) โดย : นายบรรจง อมรชีวิน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) โดย : นายบรรจง อมรชีวิน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) โดย : นายบรรจง อมรชีวิน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2 หลักการและนโยบาย การให้ความร่วมมือทางวิชาการ 1)เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ ประเทศเพื่อนบ้าน 2)ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของภูมิภาค 3)ช่วยพัฒนาและขจัดความยากจนของประเทศต่างๆ ใน สาขาที่ไทยมีศักยภาพ (เกษตร ศึกษา สาธารณสุข) 4)ร่วมมือกับนานาชาติโดยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 5)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนใน การดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ 6)ขยายบทบาทและความร่วมมือของไทยในเวทีโลก สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

3 รูปแบบการให้ความร่วมมือ การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม และดูงาน การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

4 สาขาความร่วมมือ สาขาความร่วมมือ 1) เกษตร 2) ศึกษา 3) สาธารณสุข 4) อื่นๆ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

5 กลไกการให้ความร่วมมือ การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานกลางของประเทศผู้รับ กับกระทรวงการต่างประเทศ (สำนักงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ)การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานกลางของประเทศผู้รับ กับกระทรวงการต่างประเทศ (สำนักงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

6 ไทยและกัมพูชาเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการปี 2534ไทยและกัมพูชาเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการปี 2534 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับกลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ 1)การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-กัมพูชา (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Cambodia-JC) 2)การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมูชา (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Cambodia) ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

7 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา เป้าหมายการให้ความร่วมมือเป้าหมายการให้ความร่วมมือ 1)เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 2)ใช้สมรรถนะของไทยสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ของกัมพูชา (ตามกรอบ GMS & ACMECS) 3)สนับสนุนแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย- กัมพูชา เพื่อขจัดความยากจน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

8 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา รูปแบบความร่วมมือรูปแบบความร่วมมือ 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) -โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา-ไทย (2) โครงการศูนย์การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ -โครงการใหม่ (1) โครงการ Transit and Reception Center for Victims of Trafficking and Other Vulnerable Groups (TRC) in Koh Kong and Banteay Meanchey Province (1) โครงการ Transit and Reception Center for Victims of Trafficking and Other Vulnerable Groups (TRC) in Koh Kong and Banteay Meanchey Province สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

9 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) ความร่วมมืออื่นๆ (1) โครงการโรงเรียนพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (2) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (3) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (4) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC)

10 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมามูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี 254056.10 ล้านบาท - ปี 254144.50 ล้านบาท - ปี 254215.00 ล้านบาท - ปี 254313.20 ล้านบาท - ปี 254425.85 ล้านบาท - ปี 254554.08 ล้านบาท - ปี 254681.35 ล้านบาท - ปี 254738.38 ล้านบาท - ปี 254836.00 ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

11 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ไทยและสปป.ลาวเริ่มมีความร่วมมือทาง วิชาการปี 2516ไทยและสปป.ลาวเริ่มมีความร่วมมือทาง วิชาการปี 2516 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับกลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ 1)การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ ภาคีไทย-ลาว (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Lao PDR-JC) 2)การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Lao PDR)

12 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายการให้ความร่วมมือเป้าหมายการให้ความร่วมมือ 1)เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 2)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขจัดความยากจนโดยใช้ สมรรถนะของไทย 3)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง

13 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว รูปแบบความร่วมมือรูปแบบความร่วมมือ 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุขในเขตโพนโฮง (2) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลบ่อแก้ว (3) โครงการยกระดับพยาบาลระดับประกาศฯยบัตรให้เป็นพยาบาลระดับปริญญาตรี (4) โครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี (5) โครงการก่อสร้างและพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยครูบ้านเกิ่น (6) โครงการปรับปรุงศูนย์วิจัยการเกษตรแห่งชาติสปป.ลาว (นาพอก) (7) โครงการทดลองการผลิตวัตถุดิบเพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปผัก (ข้าวโพด ฝักอ่อน) (8) โครงการทดลองการผลิตวัตถุดิบในส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถั่วเหลือง) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

14 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการใหม่ (1) โครงการพัฒนาบ้านน้ำท่วม (2) โครงการเลี้ยงปลา/เพาะพันธุ์ปลา (3) โครงการป้องกันโรคสัตว์ใน 5 แขวงภาคใต้ของสปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

15 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1) ทุนศึกษาต่อเนื่องระดับต่างๆ 128 ทุน (2) ทุนใหม่ (ระดับปริญญาโท 25 ทุน / ทุนศึกษาแพทย์เฉพาะทาง 4 ทุน) (3) ทุนฝึกอบรม/ดูงาน 100 ทุน (18 หลักสูตร) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

16 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) ความร่วมมืออื่นๆ 2) ความร่วมมืออื่นๆ (1) โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ทุนฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสปป.ลาว - สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพ โรงเรียนวัฒนธรรม แขวงนครเวียงจันทน์ (หลัก 67) - การศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต สำหรับเจ้าแขวงจากสปป.ลาว (2) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (3) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (4) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC)

17 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 3) ความร่วมมือแบบพหุภาคี 3) ความร่วมมือแบบพหุภาคี (1) ความร่วมมือไตรภาคีและภูมิภาค (2) ความร่วมมือในกรอบ ACMECS

18 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมามูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี 2540176.60 ล้านบาท - ปี 2541125.00 ล้านบาท - ปี 2542 69.15 ล้านบาท - ปี 2543 60.00 ล้านบาท - ปี 2544 36.65 ล้านบาท - ปี 2545 29.27 ล้านบาท - ปี 2546 30.81 ล้านบาท - ปี 2547 45.00 ล้านบาท - ปี 2548 51.00 ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

19 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ไทยและพม่าเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการ ปี 2531ไทยและพม่าเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการ ปี 2531 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับกลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ 1)การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ ภาคีไทย-พม่า (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Myanmar- JC) 2)การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Myanmar)

20 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายการให้ความร่วมมือเป้าหมายการให้ความร่วมมือ 1)เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครื่องมือส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และขยายความร่วมมือ ในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 2)เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรเทา ความยากจน 3)เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครื่องมือในการ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าและการลงทุน

21 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า รูปแบบความร่วมมือรูปแบบความร่วมมือ 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการสอนภาษาไทย ณ University of Foreign Language - โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1) ทุนศึกษาต่อเนื่องระดับต่างๆ 4 ทุน (2) ทุนฝึกอบรม/ดูงาน 132 ทุน (37 หลักสูตร) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

22 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - ความร่วมมืออื่นๆ (1) โครงการฝึกอบรมครูพม่าและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการพม่า (2) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) (3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

23 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) การให้ความร่วมมือแบบพหุภาคี (1) ความร่วมมือไตรภาคีและภูมิภาค (2) ความร่วมมือในกรอบ ACMECS สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

24 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมามูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี 254024.88 ล้านบาท - ปี 254121.46 ล้านบาท - ปี 254210.11 ล้านบาท - ปี 254316.70 ล้านบาท - ปี 2544 8.40 ล้านบาท - ปี 2545 2.90 ล้านบาท - ปี 2546 2.40 ล้านบาท - ปี 2547 5.60 ล้านบาท - ปี 254811.00 ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

25 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ไทยและเวียดนามเริ่มมีความร่วมมือทาง วิชาการปี 2535ไทยและเวียดนามเริ่มมีความร่วมมือทาง วิชาการปี 2535 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับกลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ 1)การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิ ภาคีไทย-เวียดนาม (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Vietnam-JC) 2)การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Vietnam)

26 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมายการให้ความร่วมมือเป้าหมายการให้ความร่วมมือ 1)เพื่อเสริมสร้างและเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ ตลาดเสรีให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสภาพความ เป็นอยู่ของประชาชน 2)เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่อสถาบัน ในด้านวิชาการและวิชาชีพ 3)เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพของ ประชาชน

27 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม รูปแบบความร่วมมือรูปแบบความร่วมมือ 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตร-ป่าไม้ควันตัน ระยะที่ 2 (2) โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย แห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (3) โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครโฮจิมินห์ (4) โครงการสอนภาษาไทยที่วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย (5) โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย แห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย (6) โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยดานัง (7) โครงการ Strengthening Capacity for Hue University of Agriculture and Forestry (8) โครงการ Strengthening Managing competence and Information Technology Literacy in Haiphong Teacher’s Training University สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

28 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 1)การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการใหม่ (1) โครงการด้านสาขาคมนาคม (2) โครงการด้านการเงินและการธนาคาร (3) โครงการด้านการจัดการ (4) โครงการสาขาการศึกษา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

29 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ)รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) ความร่วมมืออื่นๆ 2) ความร่วมมืออื่นๆ (1) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (1) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (2) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) (4) ความร่วมมือแบบพหุภาคี

30 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมามูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี 254037.50 ล้านบาท - ปี 254130.00 ล้านบาท - ปี 254210.16 ล้านบาท - ปี 2543 9.10 ล้านบาท - ปี 254419.60 ล้านบาท - ปี 254513.27 ล้านบาท - ปี 254615.85 ล้านบาท - ปี 254717.57 ล้านบาท - ปี 254831.00 ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

31 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) โดย : นายบรรจง อมรชีวิน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google