งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) โดย : นายบรรจง อมรชีวิน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2 หลักการและนโยบาย การให้ความร่วมมือทางวิชาการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของภูมิภาค ช่วยพัฒนาและขจัดความยากจนของประเทศต่างๆ ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ (เกษตร ศึกษา สาธารณสุข) ร่วมมือกับนานาชาติโดยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ ขยายบทบาทและความร่วมมือของไทยในเวทีโลก สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

3 รูปแบบการให้ความร่วมมือ
การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม และดูงาน การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

4 สาขาความร่วมมือ เกษตร ศึกษา สาธารณสุข อื่นๆ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

5 กลไกการให้ความร่วมมือ
การจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานกลางของประเทศผู้รับ กับกระทรวงการต่างประเทศ (สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

6 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา
ไทยและกัมพูชาเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการปี 2534 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-กัมพูชา (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Cambodia-JC) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมูชา (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Cambodia) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

7 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา
เป้าหมายการให้ความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ใช้สมรรถนะของไทยสนับสนุนการพัฒนาประเทศของกัมพูชา (ตามกรอบ GMS & ACMECS) สนับสนุนแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา เพื่อขจัดความยากจน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

8 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา
รูปแบบความร่วมมือ การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกัมพูชา-ไทย (2) โครงการศูนย์การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยพนมเปญ โครงการใหม่ (1) โครงการ Transit and Reception Center for Victims of Trafficking and Other Vulnerable Groups (TRC) in Koh Kong and Banteay Meanchey Province สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

9 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) ความร่วมมืออื่นๆ (1) โครงการโรงเรียนพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (2) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (3) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (4) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

10 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-กัมพูชา
มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

11 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
ไทยและสปป.ลาวเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการปี 2516 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Lao PDR-JC) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Lao PDR) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

12 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
เป้าหมายการให้ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขจัดความยากจนโดยใช้สมรรถนะของไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

13 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
รูปแบบความร่วมมือ การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุขในเขตโพนโฮง (2) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลบ่อแก้ว (3) โครงการยกระดับพยาบาลระดับประกาศฯยบัตรให้เป็นพยาบาลระดับปริญญาตรี (4) โครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี (5) โครงการก่อสร้างและพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยครูบ้านเกิ่น (6) โครงการปรับปรุงศูนย์วิจัยการเกษตรแห่งชาติสปป.ลาว (นาพอก) (7) โครงการทดลองการผลิตวัตถุดิบเพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปผัก (ข้าวโพดฝักอ่อน) (8) โครงการทดลองการผลิตวัตถุดิบในส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ถั่วเหลือง) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

14 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการใหม่ (1) โครงการพัฒนาบ้านน้ำท่วม (2) โครงการเลี้ยงปลา/เพาะพันธุ์ปลา (3) โครงการป้องกันโรคสัตว์ใน 5 แขวงภาคใต้ของสปป.ลาว สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

15 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุนศึกษาต่อเนื่องระดับต่างๆ 128 ทุน ทุนใหม่ (ระดับปริญญาโท 25 ทุน / ทุนศึกษาแพทย์เฉพาะทาง 4 ทุน) (3) ทุนฝึกอบรม/ดูงาน 100 ทุน (18 หลักสูตร) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

16 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) ความร่วมมืออื่นๆ (1) โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ทุนฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสปป.ลาว - สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพ โรงเรียนวัฒนธรรม แขวงนครเวียงจันทน์ (หลัก 67) - การศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต สำหรับเจ้าแขวงจากสปป.ลาว (2) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (3) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (4) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

17 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 3) ความร่วมมือแบบพหุภาคี (1) ความร่วมมือไตรภาคีและภูมิภาค (2) ความร่วมมือในกรอบ ACMECS สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

18 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-สปป.ลาว
มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

19 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า
ไทยและพม่าเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการปี 2531 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-พม่า (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Myanmar-JC) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Myanmar) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

20 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า
เป้าหมายการให้ความร่วมมือ เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครื่องมือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรเทาความยากจน เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าและการลงทุน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

21 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า
รูปแบบความร่วมมือ การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการสอนภาษาไทย ณ University of Foreign Language - โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (1) ทุนศึกษาต่อเนื่องระดับต่างๆ 4 ทุน (2) ทุนฝึกอบรม/ดูงาน 132 ทุน (37 หลักสูตร) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

22 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - ความร่วมมืออื่นๆ (1) โครงการฝึกอบรมครูพม่าและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการพม่า (2) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

23 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) การให้ความร่วมมือแบบพหุภาคี (1) ความร่วมมือไตรภาคีและภูมิภาค (2) ความร่วมมือในกรอบ ACMECS สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

24 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-พม่า
มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

25 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
ไทยและเวียดนามเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการปี 2535 กลไกความร่วมมือมี 2 ระดับ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม (Joint commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Vietnam-JC) การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม (Annual Consultation on Technical Cooperation between Thailand and Vietnam) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

26 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
เป้าหมายการให้ความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างและเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่อสถาบันในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพของประชาชน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

27 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
รูปแบบความร่วมมือ การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการต่อเนื่อง (1) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตร-ป่าไม้ควันตัน ระยะที่ 2 (2) โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ (3) โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ นครโฮจิมินห์ (4) โครงการสอนภาษาไทยที่วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย (5) โครงการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย (6) โครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยดานัง (7) โครงการ Strengthening Capacity for Hue University of Agriculture and Forestry (8) โครงการ Strengthening Managing competence and Information Technology Literacy in Haiphong Teacher’s Training University สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

28 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Programme) - โครงการใหม่ (1) โครงการด้านสาขาคมนาคม (2) โครงการด้านการเงินและการธนาคาร (3) โครงการด้านการจัดการ (4) โครงการสาขาการศึกษา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

29 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
รูปแบบความร่วมมือ (ต่อ) 2) ความร่วมมืออื่นๆ (1) ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สพร. (2) การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการหลักสูตรนานาชาติ (3) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี (AITC) (4) ความร่วมมือแบบพหุภาคี สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

30 ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เวียดนาม
มูลค่าความช่วยเหลือที่ผ่านมา - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท - ปี ล้านบาท สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

31 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google