งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ความร่วมมือทาง วิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ความร่วมมือทาง วิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ 2 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ความร่วมมือทาง วิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ 2 มิถุนายน 2553

2 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ของไทย (Official Development Assistance-ODA)  ความร่วมมือทางการเงิน (Soft Loan)  ความร่วมมือทาง วิชาการ (Technical Cooperation)

3 หน่วยงานดำเนินงาน  ความร่วมมือทางการเงิน (Soft Loan) - สนง. พัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อน บ้าน - สพพ. Neighboring Countries Economic Development Agency - NEDA  ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation) - สนง. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ – สพร. Thailand International Development Cooperation Agency - TICA

4 ภารกิจหลักในการบริหารงานความร่วมมือฯ ของ สพร. ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศที่กำลัง พัฒนาต่างๆ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือ และความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับ ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

5 ภารกิจหลักในการบริหารงานความร่วมมือฯ ของ สพร. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลัง พัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ อำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา

6 นโยบายการให้ความร่วมมือทาง วิชาการของ สพร. ที่มาของนโยบาย

7 นโยบายรัฐบาล ด้านการต่างประเทศ / การพัฒนา นโยบายรัฐบาล ด้านการต่างประเทศ / การพัฒนา คณะกรรมการนโยบาย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการกับต่างประเทศ คณะกรรมการนโยบาย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการกับต่างประเทศ มติ ครม. ยุทธศาสตร์ตาม กรอบความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ตาม กรอบความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ นโยบายของ ประเทศคู่ร่วมมือ นโยบายของ ประเทศคู่ร่วมมือ ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา

8 นโยบาย / แนวทางการให้ความ ร่วมมือเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา ความสัมพันธ์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมการค้าการลงทุนของ ไทย ส่งเสริมโอกาสการพัฒนาขีด ความสามารถเชิงวิชาการของ หน่วยงานไทย แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจ วิชาการ ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ไทย - ต่างประเทศ

9 กลไกการดำเนินงานความร่วมมือฯ กับประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย ความร่วมมือ (Joint Commission) การประชุมความร่วมมือวิชาการประจำปี (Annual Consultation)

10 แนวทางการดำเนินงานการให้ ความร่วมมือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาสถาบัน สนับสนุนการดำเนินงานในรูป แผนงาน / โครงการให้เกิดผล เป็นรูปธรรม พัฒนาความร่วมมือลักษณะ หุ้นส่วน - แหล่งผู้ให้ : Partnership, Trilateral - ประเทศคู่ร่วมมือ : พัฒนา ไปด้วยกัน

11 แนวทางการดำเนินงาน การให้ความร่วมมือ คำนึงถึงความสามารถและ ความต้องการเร่งด่วนของ ประเทศคู่ร่วมมือ ประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายประเทศคู่ร่วมมือ

12 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ พ. ศ.2550-2554 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รายประเทศ (CLMV) และภายใต้กรอบ ACMECS พ. ศ. 2551-2554 ร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศของไทย - แอฟริกา และ ไทย - เอเชียกลาง พ. ศ. 2552-2554 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการ พัฒนา

13 ประเภทของความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา 1. ผู้เชี่ยวชาญ • ทุนศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน • วัสดุ / อุปกรณ์ • อาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand)

14 รูปแบบการให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา 1. ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Programme - แผนงาน (Country Program) - โครงการเต็มรูป 2. หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (Annual International Training Courses: AITC)

15 รูปแบบการให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา 3. หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติประจำปี (Thai International Postgraduate Programme: TIPP) 4. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ประเทศกำลังพัฒนา (Technical Cooperation among developing Countries: TCDC) 5. ความร่วมมือกับองค์การระหว่าง ประแทศจัดหลักสูตรศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงานในประเทศไทย (Third Country Training Programme: TCTP)

16 เกษตรและพัฒนาชนบท ศึกษา สาธารณสุข ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 6. สาขาความร่วมมือเพื่อการ พัฒนา

17 พัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 6. สาขาความร่วมมือเพื่อการ พัฒนา

18 กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศในเอเชีย และแปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกา กลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและ แคริบเบียน กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ เป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ

19 กลุ่มประเทศเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค กลุ่มประเทศยากจน กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างดี และ ใกล้เคียงกับไทย หรือดีกว่า

20 กลุ่มประเทศเป้าหมายในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับ ไทย ได้แก่ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ประเทศเกิดใหม่ในภูมิภาค คือ ติมอร์ เลสเต้

21 รูปแบบของความร่วมมือฯ กลุ่มประเทศยากจน - ไทย เป็น ผู้ให้ - ไทย ร่วมกับแหล่งผู้ให้อื่น กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจดี ใกล้เคียงกับไทย หรือ ดีกว่า - ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน

22 กรอบความร่วมมือที่สำคัญ Colombo Plan ASEAN GMS IMT-GT BIMST-EC MGC ACMECS

23 เหตุผลของการให้ความร่วมมือ พันธะต่อประชาคมโลก - ประเทศที่มีความ พร้อมและเข้มแข็งช่วยเหลือ ประเทศที่ยังขาดแคลนและ ยากจน - ข้อผูกพันต่อการ พัฒนาแห่งสหัสวรรษ

24 เหตุผลของการให้ความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตาม แนวชายแดน แก้ไขวิกฤติและลดปัญหา ความยากจนของประเทศที่ กำลังพัฒนา

25 ประโยชน์ ที่ไทยได้รับจากการ ให้ความร่วมมือฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยใน ภูมิภาคต่างๆ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ที่มีต่อไทย เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ และความมั่นคง

26 ประโยชน์ ที่ไทยได้รับจากการ ให้ความร่วมมือฯ การยอมรับจากประชาคม นานาชาติ การสร้างเครือข่ายมนุษย์ ระหว่างกัน

27 ความร่วมมือฯ ไทย กับ CLMV ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี โครงการตามพระราชดำริ ความร่วมมือในกรอบไตรภาคี ความร่วมมือในกรอบ ACMECS, GMS มูลค่าความร่วมมือฯ ในปี 2552 207.89 ล้านบาท ปี 2553 127 ล้านบาท

28 ความร่วมมือฯ ไทย กับ CLMV ทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม/ดูงาน ปี 2552 162 609 ปี 2553 150 300 โครงการพัฒนา 42 โครงการ

29 ปัญหา/ อุปสรรค 1. แผนงาน - แผนเงิน 2. ต่างคนต่างทำ 3. Absorptive Capacity 3. Absorptive Capacity

30 296 422 509 810 511 543 581 480 147 162 235 345 370 468 547 280 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 25462547254825492550255125522553 ขอจัดสรร ได้รับอนุมัติ ล้าน บา ท งบอุดหนุนงานให้ความ ร่วมมือฯ

31 การดำเนินงานใน อนาคต

32 “ คน ” เป็นศูนย์กลางของการ พัฒนา

33 แผนงาน - แผนงานความร่วมมือด้าน การศึกษา ไทย - ลาว - แผนงานความร่วมมือไทย - เวียดนาม ประสานแผนงาน / กิจกรรม Public - Private Partnership

34 โครงการพัฒนา โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)

35 โครงการพัฒนาระบบ สาธารณสุขในเขตโพนโฮง

36 โครงการทักษะฝีมือ แรงงาน - กัมพูชา

37 โครงการสอน ภาษาไทยในเวียดนาม

38 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt การให้ความร่วมมือทาง วิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ ต่างประเทศ 2 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google