งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง 5120710049.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง 5120710049."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง 5120710049

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ เทศบาลเมืองคอ หงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

3 - ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการทั้ง ภายนอกและภายใน - ลงทะเบียนหนังสือรับรอง คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล - พิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและ ภายนอก - เช็ควันลาของพนักงานเทศบาล - เช็ครหัสครุภัณฑ์ - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม ต่าง ๆ - เดินเอกสารภายในสำนักงาน หน้าที่

4 - พิมพ์หนังสือราชการเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง - ปิดประกาศ - ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ ในการเลือกตั้ง - จัดเตรียมเอกสารประกอบหีบ เลือกตั้ง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ หน่วยเลือกตั้ง - บรรจุเอกสารและอุปกรณ์การ เลือกตั้ง - ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ได้รับการ ส่งคืนหลังจากเลือกตั้ง งานเลือกตั้ง

5 ทัศนคติของประชาชนในการ เลือกตั้งสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาล เมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอ หงส์ มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี โดย มีค่าเฉลี่ยจัดว่า ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและนายกเทศมนตรี ใน ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีทัศนคติทางการเมืองของ ประชาชนในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ยจัด ว่า ประชาชนมีทัศนคติทางการเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับทัศนคติที่ดี ผลการศึกษา

7 - ได้รับประสบการณ์ที่ หลากหลาย - มีความรับผิดชอบมากขึ้น - ทำให้มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานมากขึ้น - รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น

8 ปัญหา - เอกสารต่าง ๆ ของคณะที่ส่งให้สถาน ประกอบการมีข้อมูลไม่ละเอียด - ความสับสนระหว่างเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานกับอาจารย์นิเทศ

9 ข้อเสนอแนะ - ควรมีกำหนดการเกี่ยวกับการปฎิบัติ สหกิจของนักศึกษา อย่างละเอียดให้กับสถานประกอบการ - เอกสารต่าง ๆ ที่ส่งให้สถาน ประกอบการควรมีรายละเอียดชัดเจน - ควรจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษากับ อาจารย์นิเทศเป็นคน ๆ เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง 5120710049.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google