งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขต พื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 94160.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขต พื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 94160."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขต พื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 94160

2 คำขวัญอำเภอยะ รัง ทุเรี ยนดี นกเ ขา เสียง ดี ขึ้น ชื่อลูก หยี ยะรัง เมือง เก่า หมอ นทอง ลองก อง หวาน อร่อย

3 ตำแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับผิดชอบทั่วไป ? ลักษณะงานที่ นักศึกษา รับผิดชอบ ? ผู้ช่วย เจ้าหน้ าที่ การเกษียร หนังสือของ หน่วยงาน ราชการ / พิมพ์งาน / ลงเลขหนังสือ รับ - หนังสือส่ง / ส่งหนังสือ / เสนอแฟ้ม ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษา.. ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบ ?

4 ปัญหา ….?.. ในการ ทำงาน …. ปัญหาการวางตัว ปัญหาขาดทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ต่างๆ ปัญหาการวางตัว ในช่วงแรกของการทำงานจะมีความรู้สึกประหม่า ไม่ กล้าตัดสินใจในการทำงาน กลัวความผิดพลาดใน การทำงาน ปัญหาด้านพื้นที่ในการทำงาน เนื่องจากสำนักงานมีพื้นที่ในการใช้ สอยน้อย ทำให้การทำงานค่อนข้าง ลำบากในการทำงานร่วมกันที่มีความ หลากหลายที่ต่างกัน

5 การปฏิบัติงาน กับเพื่อนร่วมงาน มี ดังนี้ 2. ทำงานใน ลักษณะการมีส่วน ร่วม 1. ควรมีมนุษย์ สัมพันธ์ ที่ดี ในการ ปฏิบัติงานกับเพื่อน ร่วมงาน ได้บรรลุผล ตามเป้าหมาย 3. ใช้หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน

6 1. เข้าถึงประชาชนพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามสารทุกข์สุดิบ และช่วย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 2. เข้าใจประชาชน ความเป็นอยู่และ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3. ร่วมพัฒนา โดยเข้าไปร่วม กิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้ง งานราษฎร และงานรัฐ 4. ยึดถือแนวพระราช ดำรัส ของพระบาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานไว้ คือ

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน …? 2. ได้เรียนรู้และ เข้าใจถึงการ ดำเนินชีวิตจริง ในการทำงาน 3. ได้รับข้อมูลที่ เป็นประโยชน์เพื่อ นำมาจัดทำเป็น รายงานทาง วิชาการ 4. ทราบถึงปัญหา และแนวทางการ แก้ไขปัญหาของ หน่วยงานขณะ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องและมี ระบบ 1. ได้เรียนรู้ และ เข้าใจในระบบ การทำงานเป็น อย่างดี

8 ประสบการณ์ที่ประทับใจ พี่ๆทุกคนใจดีและเป็นกันเอง คอยให้ คำปรึกษาปัญหาทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ปัญหาในการทำงาน สามารถช่วยงานได้จริงและสามารถ แสดงออกถึงความคิดเห็นของเราได้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีเนื่องจากทำงาน โดยไม่มีความกดดัน และปฏิบัติงานในแต่ละ วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ฉันท์พี่น้อง รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ และ ภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานที่นี้

9 เสนอ อาจารย์ สามารถ ทองเฝือ จัดทำโดย นางสาวโรสนี บือซา รหัสนักศึกษา 5120710176 เอกการปกครองท้องถิ่น ชายแดนใต้ ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขต พื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 94160.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google