งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมขององค์การ สาธารณะ องค์การ : องค์การสาธารณะ : ความหม าย : หน้า ที่ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมขององค์การ สาธารณะ องค์การ : องค์การสาธารณะ : ความหม าย : หน้า ที่ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมขององค์การ สาธารณะ องค์การ : องค์การสาธารณะ : ความหม าย : หน้า ที่ :

2 Herbert Kaufman : ศึกษาบทบาทของ ผู้บริหาร พบว่า 1. การ ตัดสินใจ 2. การรับและกรอง ข้อมูลข่าวสาร

3 3. การเป็นตัวแทนของ องค์การในการติดต่อกับ หน่วยงานอื่นๆ 4. การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์การเกิดการ ดำเนินงานตามภาระหน้าที่ Barton และ Chappell : แบ่งสภาพแวดล้อมของ องค์การสาธารณะของไทย 2 ระดับ

4 1. External Environment : ทาง เศรษฐกิจ ทางสังคม ทางเทคโนโลยี

5 2. Political Environment : Political Institutions The Public Client Group The Media

6 The Legislatur e The Executi ve Judici ary

7 Emery และ Trist : แบ่ง ระดับความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การกับ สภาพแวดล้อม 4 ระดับ 1.Placid Randomized Environment 2.Placid Clustered Environment 3.Disturbed – reactive Environment 4.Turbulent Field

8 พิจารณาสภาพแวดล้อม จากความสำคัญและ บทบาทที่มีต่อองค์การต่างๆ 1. สภาพแวดล้อม โดยทั่วไปของการบริหาร ของรัฐ 2. สภาพแวดล้อมเฉพาะ สำหรับองค์การต่างๆ ของ รัฐ

9 สถาบันทางการเมืองที่ จัดเป็นสภาพแวดล้อม ภายในขององค์การ สาธารณะประกอบด้วย สถาบันใดบ้างและมี บทบาทต่อองค์การ สาธารณะอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมขององค์การ สาธารณะ องค์การ : องค์การสาธารณะ : ความหม าย : หน้า ที่ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google