งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ
องค์การสาธารณะ : ความหมาย : หน้าที่ :

2 Herbert Kaufman : ศึกษาบทบาทของผู้บริหาร พบว่า 1.การตัดสินใจ
2.การรับและกรองข้อมูลข่าวสาร

3 3. การเป็นตัวแทนขององค์การในการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ
4. การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การเกิดการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ Barton และ Chappell : แบ่งสภาพแวดล้อมขององค์การสาธารณะของไทย 2 ระดับ

4 1. External Environment :
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางเทคโนโลยี

5 2. Political Environment :
Political Institutions The Public Client Group The Media

6 The Legislature The Executive Judiciary

7 Emery และTrist : แบ่งระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม 4 ระดับ
1.Placid Randomized Environment 2.Placid Clustered Environment 3.Disturbed – reactive Environment 4.Turbulent Field

8 พิจารณาสภาพแวดล้อมจากความสำคัญและบทบาทที่มีต่อองค์การต่างๆ
1. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของการบริหารของรัฐ 2. สภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับองค์การต่างๆ ของรัฐ

9 สถาบันทางการเมืองที่จัดเป็นสภาพแวดล้อมภายในขององค์การสาธารณะประกอบด้วยสถาบันใดบ้างและมีบทบาทต่อองค์การสาธารณะอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google