งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1.อธิบาย 2.พยากรณ์หรือทำนาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1.อธิบาย 2.พยากรณ์หรือทำนาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1.อธิบาย 2.พยากรณ์หรือทำนาย
3.ความเที่ยงตรงแม่นยำ

2 ที่มาของทฤษฎี 1. การสะสมองค์ความรู้ 2.การวิจัย การสังเกต การตั้งโจทย์
การทดสอบ การตั้งสมมุติฐาน การสรุป

3 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
ทฤษฎีสังคม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ Herbert Spencer สังคมมีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิต เป็นระบบต้องทำงานประสานกัน ให้ความสำคัญทั้งโครงสร้างและหน้าที่ การมีชีวิต มีดุลยภาพ

4 ขงจื้อ สถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม ครอบครัว อคิน รพีพัฒน์
อคิน รพีพัฒน์ สังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ ระบบศักดินา ระบบอุปถัมภ์

5 ข้อจำกัดที่สำคัญ 1. ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
2.ละเลยความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

6 ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม
Karl Marx สังคมมีความขัดแย้งจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งทางชนชั้น ตัวกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของคน สถาบันเศรษฐกิจ

7 สังคมเป็นพื้นที่ของความไม่เท่าเทียมกัน
ความขัดแย้งนำไปสู่ความตึงเครียด 1. ต่อสู้เพื่อปลดปล่อย 2. ต่อสู้เพื่อคงความได้เปรียบ

8 สังคมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
ประเพณีรับน้องใหม่ สังคมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 1. เชื่อเรื่องอำนาจแห่งพระเจ้า 2. เชื่อมั่นในอำนาจแห่งมนุษย์

9 ข้อจำกัด ให้ความสำคัญเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน
กลุ่มคนอาจมีค่านิยม วัฒนธรรม ทำหน้าที่เชื่อมกลุ่มคนเข้าหากัน

10 ทฤษฎีการกระทำระหว่างกันโดยสัญลักษณ์
Max Weber การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคล ค่านิยม ความตั้งใจ ความเชื่อ ทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงของสังคม

11 สังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ์และการกระทำ
มนุษย์ใช้สัญลักษณ์ มีความหมาย สีแดง การไหว้

12 มองข้ามโครงสร้างสังคม ลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมนั้น
ข้อจำกัด มองข้ามโครงสร้างสังคม ลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมนั้น

13 ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์. 2550. มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์
ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์ มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์. หน้า


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1.อธิบาย 2.พยากรณ์หรือทำนาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google