งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1. อธิบาย 2. พยากรณ์หรือทำนาย 3. ความเที่ยงตรงแม่นยำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1. อธิบาย 2. พยากรณ์หรือทำนาย 3. ความเที่ยงตรงแม่นยำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1. อธิบาย 2. พยากรณ์หรือทำนาย 3. ความเที่ยงตรงแม่นยำ

2 ที่มาของ ทฤษฎี 1. การสะสมองค์ ความรู้ 2. การวิจัย การสังเกตการตั้งโจทย์ การตั้ง สมมุติฐาน การทดสอบ การสรุป

3 ทฤษฎี สังคม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ Herbert Spencer สังคมมีลักษณะคล้าย กับสิ่งมีชีวิต เป็นระบบต้องทำงานประสานกัน ให้ความสำคัญทั้งโครงสร้างและหน้าที่ มีดุลยภาพ การมีชีวิต

4 ขงจื้อ สถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม ครอบครัว อคิน รพีพัฒน์ สังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ. ศ. 2325-2416 ระบบศักดินา ระบบอุปถัมภ์

5 ข้อจำกัดที่ สำคัญ 1. ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ 2. ละเลยความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

6 ทฤษฎีความขัดแย้ง ทางสังคม Karl Marx สังคมมีความขัดแย้งจน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งทางชนชั้น ตัวกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของคน สถาบันเศรษฐกิจ

7 สังคมเป็นพื้นที่ของความ ไม่เท่าเทียมกัน ความขัดแย้งนำไปสู่ความตึงเครียด 1. ต่อสู้เพื่อปลดปล่อย 2. ต่อสู้เพื่อคงความได้เปรียบ

8 ประเพณีรับน้อง ใหม่ สังคมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 1. เชื่อเรื่องอำนาจแห่งพระเจ้า 2. เชื่อมั่นในอำนาจแห่งมนุษย์

9 ข้อจำ กัด ให้ความสำคัญเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน กลุ่มคนอาจมีค่านิยม วัฒนธรรม ทำหน้าที่เชื่อมกลุ่ม คนเข้าหากัน

10 ทฤษฎีการกระทำระหว่าง กันโดยสัญลักษณ์ Max Weber การวิเคราะห์ พฤติกรรมของบุคคล ค่านิยม ความตั้งใจ ความเชื่อ ทัศนคติ การเปลี่ยนแปลง ของสังคม

11 สังคมเกิดจากปฏิสัมพันธ์และ การกระทำ มนุษย์ใช้ สัญลักษณ์ มี ความหม าย สี แดง การ ไหว้

12 ข้อจำกัด มองข้าม โครงสร้าง สังคม ลักษณะเฉพาะทาง สังคมวัฒนธรรมนั้น

13 ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์. 2550. มนุษย์กับสังคม : ทฤษฎีและหลักประยุกต์. หน้า 17-30.


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎี ความหมาย มีหน้าที่คือ 1. อธิบาย 2. พยากรณ์หรือทำนาย 3. ความเที่ยงตรงแม่นยำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google