งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด ทฤษฎีและวิธี การศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด ทฤษฎีและวิธี การศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธี การศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา

2 แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาทางมานุษยวิทยา 1) สังคมดั้งเดิม (Primitive society) Robert Redfield ให้คำจำกัดความสังคมดั้งเดิมว่า เป็น - สังคมขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความรู้สึกร่วมในกลุ่มสูง - เป็นความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานอยู่บน ระบบเครือญาติ - ระดับ เทคโนโลยีต่ำ - ไม่มีภาษา เขียน - มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเฉพาะตัว ต่างจากกลุ่มอื่น

3 เผ่า Tsadays ใน เกาะมินดาเนา ฟิลิปปินส์

4

5 ครอบครัวชนพื้นเมือง Aborigines ในประเทศออสเตรเลีย

6

7

8

9 สังคมประเพณี ( จารีต ) นิยม (Traditional society) - ยึดติดอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณี อาจ รับเทคโนโลยีใหม่เข้าไป มีภาษาเขียน แต่ยังเป็นสังคมขนาดเล็ก มี วิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน มี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างเด่นชัด มีความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน

10 2) วัฒนธรรม (Culture) การถือวัฒนธรรมตนเองเป็นใหญ่ (Ethnocentricism) Egocen tric Ethnoce ntric Anthropomorphic ได้แก่ ผลผลิตของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เพื่อสนองตอบความต้องการดำรงชีวิตอยู่

11

12

13

14 วัฒนธรรมสัมพัทธ์ (Cultural Relativism) - วัฒนธรรมของทุกสังคม มีเหตุผล มีความถูกต้องเหมาะสมในตัวของ มันเอง เพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของสังคมที่สร้าง วัฒนธรรมนั้นขึ้นมา ไม่มีวัฒนธรรมใดดี / เลว ถูก / ผิด - การศึกษาวัฒนธรรมของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องทำความเข้าใจจาก มุมมองของคนกลุ่มนั้นเอง ไม่เอาความรู้สึกของตนเองเข้าไปตัดสิน

15 ความงามในสังคมต่างๆ

16

17

18

19 3) การศึกษาแบบองค์รวม (Holism) ได้แก่ การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาจากทุกแง่ทุกมุม อธิบายพฤติกรรมและวัฒนธรรมจากหลายๆ ด้านประกอบกัน ไม่มองเพียงด้านเดียว

20

21 1. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) 2. ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) 3. ทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าที่นิยม (Structural - Functionalism) ทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษา

22 ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการ วิวัฒนาการทางสังคม (Social Darwinism) การนำแนวคิด วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของ Charles Darwin มาใช้ อธิบาย วิวัฒนาการของสังคมว่า มีการเลือกสรรสังคมที่ พัฒนา ได้เหมาะสมจะ เจริญเร็วกว่า

23 James Frazer Science วิทยาศาสตร์ Religion ศาสนา Magic ไสย ศาสตร์ วิวัฒนาการสายเดี่ยว (Unilinear Evolution) Edward B. Tylor Civilization ยุค อารยธรรม Barbarism ยุคอ นารยชน Savagery ยุคคนป่า Psychic Unity of Mankind

24 า วิวัฒนาการหลายสาย (Multi-linear Evolution) วิวัฒนาการของขวานหิน

25 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) - มีจุดกำเนิดหรือศูนย์รวมของ วัฒนธรรมร่วมกัน - มีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน / การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร

26 - เขตวัฒนธรรม Cultural Area - โลกาภิวัตน์ Globalization

27 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural – Functionalism) - อธิบายการทำงานของสังคม - สังคมทำงานเป็นระบบเหมือนสิ่งมีชีวิต - พฤติกรรมมนุษย์มีแบบแผน - แบ่งพฤติกรรมเป็นระบบ ทำงานประสานกันเกิดเป็นโครงสร้าง - หน้าที่ของพฤติกรรมต่างๆ คือการรักษาสมดุลของสังคม ดังนั้น พฤติกรรมทุกอย่างในสังคมจึงมีหน้าที่สนองตอบความต้องการ ของมนุษย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

28

29

30 วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา 1. ใช้วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์สังคม (Social Science) - สังเกตการณ์ / ตั้งสมมุติฐาน / พิสูจน์ ทดลอง / ตั้งเป็นทฤษฎี - ภววิสัย (Objectivity) ศึกษาอย่างเป็นกลางไม่ใช้อคติตัดสิน ตรงกันข้ามกับอัตวิสัย (Subjectivity)

31 2. เน้นการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) - การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) - การสัมภาษณ์ 3. การศึกษาแบบเปรียบเทียบ - หาแบบแผนความแตกต่าง / ความเหมือน - ให้ความสำคัญกับสังคมวัฒนธรรมอื่น โดยเฉพาะสังคมที่ ไม่ใช่สังคม ตะวันตก

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด ทฤษฎีและวิธี การศึกษาพื้นฐานใน วิชามานุษยวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google