งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดปัญหา ในการวิจัย.  การค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ทุกแขนงเริ่มขึ้นที่ ปัญหา คือ เริ่มต้นขึ้นที่คำถามหลักอันหนึ่ง แล้ว จึงกระทำการหาคำตอบอย่างมีระเบียบที่เชื่อถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดปัญหา ในการวิจัย.  การค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ทุกแขนงเริ่มขึ้นที่ ปัญหา คือ เริ่มต้นขึ้นที่คำถามหลักอันหนึ่ง แล้ว จึงกระทำการหาคำตอบอย่างมีระเบียบที่เชื่อถือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดปัญหา ในการวิจัย

2  การค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ทุกแขนงเริ่มขึ้นที่ ปัญหา คือ เริ่มต้นขึ้นที่คำถามหลักอันหนึ่ง แล้ว จึงกระทำการหาคำตอบอย่างมีระเบียบที่เชื่อถือ ได้ เมื่อศึกษาค้นคว้าจนได้คำตอบแล้วก็ตั้ง คำถามต่อไปอีกเรื่อยๆ คำถามเป็นสิ่งที่ท้าทาย ให้มนุษย์เรียนรู้ อธิบาย ทำนาย ทดลอง สังเกตการณ์ เพื่อสะสมความรู้และทำให้ความรู้ เจริญงอกงามก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

3  การกำหนดปัญหา และ การตั้งคำถามในการ วิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการตัดสินใจมาก ที่สุดจุดหนึ่ง สำหรับการค้นคว้าวิจัยโดยใช้ วิธีการทางศาสตร์ (scientific method) การ เลือกปัญหา และการตั้งคำถามจะมีผลกระทบ ต่อกิจกรรมทุกอย่างในทุกขั้นตอนของการวิจัย อาจกล่าวได้ว่า การตั้งคำถามเป็นรากฐานหรือ เป็นเสาเข็มของการค้นคว้าวิจัยก็ย่อมได้

4  ผลการวิจัยที่กระทำอย่างกระชับรัดกุม และ ได้มาจากปัญหาและคำถามที่มีความสำคัญ และ มีพื้นฐานที่มั่นคงแล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่นักวิจัยคน อื่นๆ เชิดชู ยึดถือเป็นฐานที่จะทำการศึกษา ค้นคว้าต่อไป และนับได้ว่าวิชาการแขนงนั้นๆ ได้เจริญก้าวหน้าไปอีกชั้นหนึ่ง

5 ที่มาของปัญหา  ความไม่สอดคล้องภายในทฤษฎี  ความไม่สอดคล้องระหว่างทฤษฎี  ความไม่สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการ สังเกตการณ์

6 ประเภทของปัญหา  ปัญหาเชิงประจักษ์  ปัญหาเชิงวิเคราะห์  ปัญหาเชิงปทัสถาน คนภาคอีสานยากจนกว่าภาคอื่นคนภาคอีสานยากจนกว่าภาคอื่น ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมีอยู่ เฉพาะในประเทศอุสาหกรรม เท่านั้นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมีอยู่ เฉพาะในประเทศอุสาหกรรม เท่านั้น การไร้เสถียรภาพทางการเมืองมี ความสัมพันธ์กับความเสมอภาค ทางการเมืองการไร้เสถียรภาพทางการเมืองมี ความสัมพันธ์กับความเสมอภาค ทางการเมือง คนภาคอีสานยากจนกว่าภาคอื่นคนภาคอีสานยากจนกว่าภาคอื่น ประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมีอยู่ เฉพาะในประเทศอุสาหกรรม เท่านั้นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมีอยู่ เฉพาะในประเทศอุสาหกรรม เท่านั้น การไร้เสถียรภาพทางการเมืองมี ความสัมพันธ์กับความเสมอภาค ทางการเมืองการไร้เสถียรภาพทางการเมืองมี ความสัมพันธ์กับความเสมอภาค ทางการเมือง คนใต้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคใต้คนใต้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคใต้ การเป็นประชาธิปไตยต้องมี รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยการเป็นประชาธิปไตยต้องมี รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย การไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คนใต้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคใต้คนใต้ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคใต้ การเป็นประชาธิปไตยต้องมี รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยการเป็นประชาธิปไตยต้องมี รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย การไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นักการเมืองทุกคนเลว ประชาธิปไตยดีกว่าเผด็จการ ความยุติธรรมมีความสำคัญ มากกว่าระเบียบและ กฎหมาย นักการเมืองทุกคนเลว ประชาธิปไตยดีกว่าเผด็จการ ความยุติธรรมมีความสำคัญ มากกว่าระเบียบและ กฎหมาย

7 หลักในการกำหนดปัญหา  ความเด่นชัด  ความชัดเจน  เป็นต้นคิด  ทดสอบได้  สำคัญทางทฤษฎี  เกี่ยวข้องกับสังคม


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดปัญหา ในการวิจัย.  การค้นคว้าวิจัยในศาสตร์ทุกแขนงเริ่มขึ้นที่ ปัญหา คือ เริ่มต้นขึ้นที่คำถามหลักอันหนึ่ง แล้ว จึงกระทำการหาคำตอบอย่างมีระเบียบที่เชื่อถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google