งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การพัฒนา ประชาธิปไตย : สถาบัน 1.1 การลด บทบาทของทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การพัฒนา ประชาธิปไตย : สถาบัน 1.1 การลด บทบาทของทหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การพัฒนา ประชาธิปไตย : สถาบัน 1.1 การลด บทบาทของทหาร

2 1.2 การพัฒนา ระบบรัฐสภา สถาบันรัฐสภาเป็น เงื่อนไขที่จำเป็นในการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยของไทย จำเป็นต้องได้รับการ พัฒนาทั้งในแง่ของการ จัดการโครงสร้างของ รัฐสภาและของบุคลากร รัฐสภาเอง

3 1.3 การปรับปรุง ระบบราชการ ระบบราชการคือ องค์กร ที่ประกอบด้วยสายการ บังคับบัญชาที่จัดไว้อย่าง ละเอียดรัดกุม อาศัย หลักการแบ่งงานกันทำ (Division of Work)

4 ระบบราชการเป็นกลไกที่ สำคัญของฝ่ายบริหาร และเป็นปัจจัยที่สำคัญ ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพ ทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย

5 1.4 การกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น ข้อดีของการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น

6 การกระจายอำนาจสู่ ท้องถิ่นให้ประชาชนได้มี โอกาสเข้ามีส่วนร่วมใน การปกครองตนเองอย่าง แท้จริง จะเป็นรากฐานของ การพัฒนาการเมืองอัน นำไปสู่ความสำเร็จของ การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยได้ รัฐบาล ต้องให้โอกาสประชาชน เรียนรู้คุณประโยชน์และ ความจำเป็นของการ ปกครองท้องถิ่นที่มีต่อวิถี ความเป็นอยู่ของพวกเขา เอง

7 2. เสถียรภาพของ ประชาธิปไตย 2.1 การสื่อความรู้ ความเข้าใจ One-way Communicatio n Political Socialization

8 รัฐบาลต้องปลุกความ สำนึกทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ปวงชน Autonomous Political Participation Mobilized Political Participation

9 2.2 ความรับผิดชอบ และวินัยแห่ง ประชาธิปไตย ประชาชนต้อง มีคุณภาพ สิทธิและ เสรีภาพ

10 หน้าที่ของ ประชาชนใน สังคม ประชาธิปไตย วินัยแห่งอุดมการณ์ ประชาธิปไตย

11 2.3 สภาพแวดล้อม ทางสังคม สภาพแวดล้อมทาง สังคมมีอิทธิพลยิ่งต่อ เสถียรภาพทางการเมือง

12 1. อิทธิพลของ ระบบศักดินา Participant Political Culture 2. ค่านิยมและ ความเชื่อ ยึดถือบุคคล มากกว่าหลักการ

13 เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสางนางไม้ โครงสร้าง ของสังคม สังคมเมือง หลวง สังคม ชนบท

14 Seymour Lipset : ยิ่งระดับการศึกษาของ ประชาชนในชาติสูง มากขึ้นเพียงใด โอกาส ที่ชาตินั้นจะปกครอง โดยระบอบ ประชาธิปไตยที่มั่นคง ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เท่านั้น

15 สรุป : การให้การศึกษา แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมกับการปรับ โครงสร้างทางการเมือง และการบริหารให้มี ประสิทธิภาพจะเป็น ปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะ ปฏิรูปโครงสร้างทาง สังคมของไทยให้เอื้อต่อ การพัฒนา ประชาธิปไตยที่มี เสถียรภาพสืบไป

16 สภาวะการทาง เศรษฐกิจ รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ในการสร้างเงื่อนไขทาง เศรษฐกิจที่ดี เพื่อ สนองตอบต่อความ ต้องการของประชาชน สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ล้าหลังจะเป็นตัวบ่งว่า ระดับความสามารถของ รัฐบาลมีอยู่น้อยมาก เสถียรภาพทาง การเมืองก็จะสั่นคลอน

17 จงอธิบายแนวทางใน การการพัฒนา ประชาธิปไตยของไทย


ดาวน์โหลด ppt 1. การพัฒนา ประชาธิปไตย : สถาบัน 1.1 การลด บทบาทของทหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google