งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การพัฒนาประชาธิปไตย : สถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การพัฒนาประชาธิปไตย : สถาบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การพัฒนาประชาธิปไตย : สถาบัน
1.1 การลดบทบาทของทหาร

2 1.2 การพัฒนาระบบรัฐสภา สถาบันรัฐสภาเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งในแง่ของการจัดการโครงสร้างของรัฐสภาและของบุคลากรรัฐสภาเอง

3 1.3 การปรับปรุงระบบราชการ
ระบบราชการคือ องค์กรที่ประกอบด้วยสายการบังคับบัญชาที่จัดไว้อย่างละเอียดรัดกุม อาศัยหลักการแบ่งงานกันทำ (Division of Work)

4 ระบบราชการเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารและเป็นปัจจัยที่สำคัญช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

5 1.4 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ข้อดีของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

6 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างแท้จริง จะเป็นรากฐานของการพัฒนาการเมืองอันนำไปสู่ความสำเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ รัฐบาลต้องให้โอกาสประชาชนเรียนรู้คุณประโยชน์และความจำเป็นของการปกครองท้องถิ่นที่มีต่อวิถีความเป็นอยู่ของพวกเขาเอง

7 One-way Communication
2. เสถียรภาพของประชาธิปไตย 2.1 การสื่อความรู้ความเข้าใจ One-way Communication Political Socialization

8 Autonomous Political Participation
รัฐบาลต้องปลุกความสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ปวงชน Autonomous Political Participation Mobilized Political Participation

9 2.2 ความรับผิดชอบและวินัยแห่งประชาธิปไตย
ประชาชนต้องมีคุณภาพ สิทธิและเสรีภาพ

10 หน้าที่ของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
วินัยแห่งอุดมการณ์ประชาธิปไตย

11 2.3 สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมือง

12 Participant Political Culture
1. อิทธิพลของระบบศักดินา Participant Political Culture 2. ค่านิยมและความเชื่อ ยึดถือบุคคลมากกว่าหลักการ

13 เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้
โครงสร้างของสังคม สังคมเมืองหลวง สังคมชนบท

14 Seymour Lipset : ยิ่งระดับการศึกษาของประชาชนในชาติสูงมากขึ้นเพียงใด โอกาสที่ชาตินั้นจะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

15 สรุป : การให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมกับการปรับโครงสร้างทางการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมของไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพสืบไป

16 สภาวะการทางเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการสร้างเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ดี เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ล้าหลังจะเป็นตัวบ่งว่าระดับความสามารถของรัฐบาลมีอยู่น้อยมาก เสถียรภาพทางการเมืองก็จะสั่นคลอน

17 จงอธิบายแนวทางในการการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย


ดาวน์โหลด ppt 1. การพัฒนาประชาธิปไตย : สถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google