งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของ ตนเองทั้งทางด้านร่างกายและ จิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของ ตนเองทั้งทางด้านร่างกายและ จิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของ ตนเองทั้งทางด้านร่างกายและ จิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ

2 ระบบเศรษฐกิจ คืออะไร พฤติกรรมที่กระทำอยู่เสมอจน กลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลใน สังคมต่างๆ และยึดถือเป็นแบบ หรือแนวทางในการปฏิบัติของ สมาชิกในสังคมอันเกี่ยวเนื่องกับ ระบบต่างๆ ในทางเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ Production System Exchange System

3 Division of Labour Asset Holding Production Chain

4 องค์ประกอบของ ระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ผู้บริโภคหรือ ครัวเรือน หน่วย ธุรกิจ 1. Private Enterprise

5 Owner Operator Business Partner ship Limited Company

6 2. รัฐวิสาหกิ จ รัฐบาลในแง่ เศรษฐกิจ Public Goods

7 หน้าที่ของระบบ เศรษฐกิจ สร้างกลไกหรือองค์การขึ้นมา เพื่อให้สังคมโดยส่วนรวม สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้ ทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้ ระบบเศรษฐกิจต้องมีกลไก สามารถทำการตัดสินใจใน เรื่องต่างๆ ดังนี้

8 ผลิตสินค้าและ บริการชนิดใด ผลิตสินค้า ปริมาณเท่าไร ผลิตอย่างไรจะใช้ วิธีการผลิตแบบไหน จะแบ่งผลผลิต กันอย่างไร

9 ประเภทของระบบ เศรษฐกิจ 1. Primitive Economy ผลิตเพื่อการ บริโภคเท่านั้น ทุกคนมีส่วนร่วมใน ทรัพย์สินเท่าเทียมกัน

10 2. Modern Economy 2.1 Free Enterprise Economy เอกชนมีสิทธิ เหนือทรัพย์สิน มีการแข่งขัน โดยเสรี ผู้บริโภคมีเสรีภาพ เลือกซื้อสินค้า

11 2.2 Socialis m รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการ ผลิตและทรัพย์สิน Centrally – Planned Economy ไม่อาศัยกำไรเป็น เครื่องจูงใจ มุ่งกระจายรายได้ ให้เท่าเทียม

12 2.3 Mixed Economy เอกชนมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ มี บทบาทสำคัญ การแข่งขันธุรกิจ ขนาดใหญ่เท่านั้น รัฐบาลเข้ามาควบคุมมิให้ มีการผูกขาดในกิจการ ต่างๆ มากเกินไป

13 ระบบเศรษฐกิจแบ่ง 4 ประการ 1. Capitalis m Compe tition 2. Socialis m

14 3. Commun ism 4. Mixed Economy

15 หน้าที่ของสถาบัน ทางเศรษฐกิจ บำบัดความต้องการ ทางเศรษฐกิจ ให้ความสะดวกแก่ มน. ใน การใช้ประโยชน์ พัฒนาและสร้างความ เจริญก้าวหน้า ช่วยเหลือในการบริโภคให้ เป็นไปได้อย่างเพียงพอ

16 ปัญหาที่เกิดจากสถาบัน เศรษฐกิจของไทย ความยากจนและช่องว่างใน การกระจายรายได้ มลภาวะของ สิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นของคน ในท้องถิ่นต่างๆ การแย่งชิงของ ทรัพยากร

17 การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ทางสังคม วิกฤตทาง วัฒนธรรม

18 ลักษณะเศรษฐกิจ ของสังคมไทย ระบบเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่ กับผลิตผลทางการเกษตร เป็นส่วนใหญ่ ถูกครอบงำโดย ต่างชาติเป็นส่วนใหญ่

19 มีการผูกขาดการถือครอง ปัจจัยการผลิตและผูกขาด การลงทุนอยู่กับบุคคลกลุ่ม เดียว รัฐบาลมิได้จัดระบบการ กระจายรายได้ของ สังคมไทยอย่างรัดกุม จึงทำ ให้การกระจายรายได้เลวลง

20 การดิ้นรนและความพยายามที่ จะหารายได้มาใช้จ่ายใน ลักษณะฟุ่มเฟือย การยอมรับเอาวัฒนธรรมการ ใช้จ่ายของชาวต่างประเทศ เข้ามาอย่างรวดเร็วและการ กระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากอำนาจรัฐถูกควบคุม โดยบุคคลกลุ่มน้อย

21 ปัญหาเศรษฐกิจของ สังคมไทย จงอธิบายปัญหาเศรษฐกิจ ของสังคมไทยในปัจจุบัน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง ชัดเจน ส่งในคาบเรียน ครับ

22 Take Home 1. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมคือ อะไร มีความเหมาะสมกับ ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร จง อธิบาย 2. จงอธิบายปัจจัยที่สำคัญใน การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของ ตนเองทั้งทางด้านร่างกายและ จิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google