งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ

2 Production System Exchange System ระบบเศรษฐกิจคืออะไร
พฤติกรรมที่กระทำอยู่เสมอจนกลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมต่างๆ และยึดถือเป็นแบบหรือแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกในสังคมอันเกี่ยวเนื่องกับระบบต่างๆ ในทางเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ Production System Exchange System

3 Division of Labour Asset Holding Production Chain

4 1. Private Enterprise องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญ
ผู้บริโภคหรือครัวเรือน หน่วยธุรกิจ 1. Private Enterprise

5 Owner Operator Business
Partnership Limited Company

6 2. รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลในแง่เศรษฐกิจ Public Goods

7 หน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ
สร้างกลไกหรือองค์การขึ้นมาเพื่อให้สังคมโดยส่วนรวมสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ได้ ระบบเศรษฐกิจต้องมีกลไกสามารถทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้

8 ผลิตสินค้าและบริการชนิดใด
ผลิตสินค้าปริมาณเท่าไร ผลิตอย่างไรจะใช้วิธีการผลิตแบบไหน จะแบ่งผลผลิตกันอย่างไร

9 1. Primitive Economy ประเภทของระบบเศรษฐกิจ ผลิตเพื่อการบริโภคเท่านั้น
ทุกคนมีส่วนร่วมในทรัพย์สินเท่าเทียมกัน

10 2.1 Free Enterprise Economy
2. Modern Economy 2.1 Free Enterprise Economy เอกชนมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน มีการแข่งขันโดยเสรี ผู้บริโภคมีเสรีภาพเลือกซื้อสินค้า

11 Centrally – Planned Economy
2.2 Socialism รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและทรัพย์สิน Centrally – Planned Economy ไม่อาศัยกำไรเป็นเครื่องจูงใจ มุ่งกระจายรายได้ให้เท่าเทียม

12 2.3 Mixed Economy เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ครัวเรือน หน่วยธุรกิจ มีบทบาทสำคัญ การแข่งขันธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น รัฐบาลเข้ามาควบคุมมิให้มีการผูกขาดในกิจการต่างๆ มากเกินไป

13 ระบบเศรษฐกิจแบ่ง 4 ประการ
1. Capitalism Competition 2. Socialism

14 3. Communism 4. Mixed Economy

15 หน้าที่ของสถาบันทางเศรษฐกิจ
บำบัดความต้องการทางเศรษฐกิจ ให้ความสะดวกแก่ มน. ในการใช้ประโยชน์ พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้า ช่วยเหลือในการบริโภคให้เป็นไปได้อย่างเพียงพอ

16 ปัญหาที่เกิดจากสถาบันเศรษฐกิจของไทย
ความยากจนและช่องว่างในการกระจายรายได้ มลภาวะของสิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นของคนในท้องถิ่นต่างๆ การแย่งชิงของทรัพยากร

17 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม
วิกฤตทางวัฒนธรรม

18 ลักษณะเศรษฐกิจของสังคมไทย
ระบบเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับผลิตผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ถูกครอบงำโดยต่างชาติเป็นส่วนใหญ่

19 มีการผูกขาดการถือครองปัจจัยการผลิตและผูกขาดการลงทุนอยู่กับบุคคลกลุ่มเดียว
รัฐบาลมิได้จัดระบบการกระจายรายได้ของสังคมไทยอย่างรัดกุม จึงทำให้การกระจายรายได้เลวลง

20 เนื่องจากอำนาจรัฐถูกควบคุมโดยบุคคลกลุ่มน้อย
การดิ้นรนและความพยายามที่จะหารายได้มาใช้จ่ายในลักษณะฟุ่มเฟือย การยอมรับเอาวัฒนธรรมการใช้จ่ายของชาวต่างประเทศเข้ามาอย่างรวดเร็วและการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากอำนาจรัฐถูกควบคุมโดยบุคคลกลุ่มน้อย

21 ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทย
จงอธิบายปัญหาเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจน ส่งในคาบเรียน ครับ

22 Take Home 1. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร มีความเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร จงอธิบาย 2.จงอธิบายปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt Economic Institute เพื่อสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กระบวนการการแสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google