งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/2553 21 JULY 53. การประชุม 21 JULY 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/2553 21 JULY 53. การประชุม 21 JULY 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/2553 21 JULY 53

2 การประชุม 21 JULY 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่ คุณเบญจนาฏออกแบบไว้ 3.ตกลงระบบรายงานการเงินประจำเดือนด้านการเงิน ของ 4R OEC 4.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report หัวข้อประชุม

3 การประชุม 21 JULY 53 5.แผนการจัดกิจกรรมอบรมการประเมิน โครงการ วิทยากร อาจารย์สนั่น และคณะ 6.แผนการออกเยี่ยมโครงการ/กิจกรรมของ 4R โดย OEC 7.ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC 8.การจ้างผู้ประเมินโครงการ เขียน TOR ใบเสนอ ราคา สัญญาจ้าง 9.อื่นๆ ปัญหาการทำงานในช่วงที่ผ่านมา หัวข้อประชุม

4 การประชุม 21 JULY 53 ขอให้ทุก R ส่งให้ครบโดยด่วน OEC ทำฟอร์มเก็บข้อมูลละเอียดแต่ละกิจกรรม จัดส่งให้แต่ละ R เพื่อใช้เก็บข้อมูลรายกิจกรรม 1.แผนปฏิบัติการปี 2553

5 การประชุม 21 JULY 53 R1 เฮาะออแฆฆามา ประชุมเครือข่ายทั้งหมด ทำความเข้าใจสำนัก EU ฉลองข้าวใหม่ ทัวร์อ่าว เตรียมความพร้อมในชุมชน สำรวจ ดูความพร้อมของพื้นที่ กิจกรรมทำน้ำยา(ล้างจาน)อเนกประสงค์ บูดี สำรวจป่าชายเลนบางตาวา เพื่อปลูกป่า เยาวชน การเพาะเห็ดนางฟ้าที่ตะบิ้ง 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC

6 การประชุม 21 JULY 53 R1 ปลูกผักปลอดสารพิษที่ ตะโล๊ะกาโปร์ เยี่ยมเยาวชนเลี้ยงนกกระทาตันหยงลูโล๊ะ ศึกษาดูงานการทำขนมจีนของชุมชนบ้านกลาง ที่บราโอ ปลูกผักบ้านยาว ราตาปันยัง จัดประชุม บ้านสวนหมาก ปะนาเระ จะทำพิพิธภัณฑ์ การทำแผนกลุ่มบ้านเธียรยา เส้นทางธรรมชาติป่าสัน ทราย การอบรมการขนม ประชุมชุมชนบราโอ 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC

7 การประชุม 21 JULY 53 R1 เยี่ยมกลุ่มบ้านทอน กลุ่มเรือกอและ ทำซั้ง ตากใบ ปูลาโต๊ะบีซู มีปัญหาเรื่องคน ผลกระทบเชิงลบ จัดกิจกรรมในโรงเรียน กลุ่มกาลอ รามัน ปลูกผัก เลี้ยงปลา กลุ่มสตรี เยาวชน มีการทำธนาคารต้นไม้ เยาวชนติดยา 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC

8 การประชุม 21 JULY 53 R2 สร้างกระแสแก้ปัญหายาเสพติด กีฬาเยาวชน ปรับสภาพสนามกีฬา รู้จักแม่น้ำสายบุรี 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC

9 การประชุม 21 JULY 53 R3 จัดเวทีชี้แจง AAR สนับสนุนอาชีพ 33 ราย รออยู่ 45 ราย ขอให้มองเรื่องการตลาดควบคู่ด้วย มีสมุด 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC

10 การประชุม 21 JULY 53 R4 การทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่ายผู้หญิง 6 สค.53นี้ 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC

11 การประชุม 21 JULY 53 ระบบบัญชีคู่ได้แล้วหรือยัง การเก็บตัวเลขรายงานเดือนได้อย่างไร ทุกวันที่ 7 ของเดือน 3.ตกลงระบบรายงานการเงินประจำเดือนด้านการเงินของ 4R OEC

12 การประชุม 21 JULY 53 แบบฟอร์มรายงานรายกิจกรรม 4.การทำ interim Report

13 การประชุม 21 JULY 53 4.แผนการจัดกิจกรรมอบรมการประเมินโครงการ

14 การประชุม 21 JULY 53 5. แผนการออกเยี่ยมโครงการ/กิจกรรมของ 4R โดย OEC

15 การประชุม 21 JULY 53 สรุปจากหารือนอกรอบ EU 1.การแก้ไขงบประมาณEUจะให้ย้อนไปถึง 1 มค.53 2.การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยสามารถปรับได้ และรายงานตอนรายงานการเงิน 3.การปรับเปลี่ยนพื้นที่ กิจกรรม จัดซื้อ จัดหา ขอให้ทำเรื่องแจ้งให้ EU ทราบก่อน 6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC

16 การประชุม 21 JULY 53 การจ้างทำ การทำเวป พิมพ์เอกสาร ควรมีสัญญา ควรบันทึกการดำเนินการไว้เป็นหลักฐานทุก ขั้นตอนด้วย กิจกรรมใดมีเงินเหลือ สามารถเพิ่มกิจกรรมได้ 6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC

17 การประชุม 21 JULY 53 R4 เปลี่ยน Note Book เป็น Desktop + Printer R1,R2 เพิ่ม Desktop จากเงินโอนมาจาก R4 R1 ซื้อ Handy Drive เพิ่ม 8 ตัว กรณีใบสำคัญรับเงิน ถ้าเกิน 500 บาทต้องแนบ สำเนาบัตรด้วย (ทำบันทึกถึง OXFAM ตกลงไว้) กรณีกิจกรรมมีการสร้างอาคาร สร้างของ ให้ใช้ วิธีซื้อวัสดุและจ้างแรงงานแทนการจ้างเหมา ทั้งหมด 6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC

18 การประชุม 21 JULY 53 กรณี Subgrant ใช้บิลล์ใบเดียว แต่ให้ทำสัญญา และกองทุนต้องมีโครงการแนบ ให้สามารถ ตรวจสอบได้ ควรมีผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน ด้วย 6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/2553 21 JULY 53. การประชุม 21 JULY 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google