งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/ JULY 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/ JULY 53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/2553 21 JULY 53

2 การประชุม 21 JULY 53 หัวข้อประชุม 1.แผนปฏิบัติการปี 2553
1.แผนปฏิบัติการปี 2553  2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC ตามแบบฟอร์มรายงานรายเดือนที่คุณเบญจนาฏออกแบบไว้ 3.ตกลงระบบรายงานการเงินประจำเดือนด้านการเงินของ 4R OEC 4.การทำรายงานแต่ละปี Interim Report

3 การประชุม 21 JULY 53 หัวข้อประชุม
5.แผนการจัดกิจกรรมอบรมการประเมินโครงการ  วิทยากร อาจารย์สนั่น  และคณะ 6.แผนการออกเยี่ยมโครงการ/กิจกรรมของ 4R โดย OEC 7.ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC 8.การจ้างผู้ประเมินโครงการ เขียน TOR ใบเสนอราคา สัญญาจ้าง 9.อื่นๆ ปัญหาการทำงานในช่วงที่ผ่านมา

4 การประชุม 21 JULY 53 1.แผนปฏิบัติการปี 2553
ขอให้ทุก R ส่งให้ครบโดยด่วน OEC ทำฟอร์มเก็บข้อมูลละเอียดแต่ละกิจกรรม จัดส่งให้แต่ละ R เพื่อใช้เก็บข้อมูลรายกิจกรรม

5 การประชุม 21 JULY 53 R1 เฮาะออแฆฆามา
2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC R1 เฮาะออแฆฆามา ประชุมเครือข่ายทั้งหมด ทำความเข้าใจสำนัก EU ฉลองข้าวใหม่ ทัวร์อ่าว เตรียมความพร้อมในชุมชน สำรวจ ดูความพร้อมของพื้นที่ กิจกรรมทำน้ำยา(ล้างจาน)อเนกประสงค์ บูดี สำรวจป่าชายเลนบางตาวา เพื่อปลูกป่า เยาวชน การเพาะเห็ดนางฟ้าที่ตะบิ้ง

6 การประชุม 21 JULY 53 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC R1 ปลูกผักปลอดสารพิษที่ ตะโล๊ะกาโปร์ เยี่ยมเยาวชนเลี้ยงนกกระทาตันหยงลูโล๊ะ ศึกษาดูงานการทำขนมจีนของชุมชนบ้านกลาง ที่บราโอ ปลูกผักบ้านยาว ราตาปันยัง จัดประชุม บ้านสวนหมาก ปะนาเระ จะทำพิพิธภัณฑ์ การทำแผนกลุ่มบ้านเธียรยา เส้นทางธรรมชาติป่าสันทราย การอบรมการขนม ประชุมชุมชนบราโอ

7 การประชุม 21 JULY 53 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC R1 เยี่ยมกลุ่มบ้านทอน กลุ่มเรือกอและ ทำซั้ง ตากใบ ปูลาโต๊ะบีซู มีปัญหาเรื่องคน ผลกระทบเชิงลบ จัดกิจกรรมในโรงเรียน กลุ่มกาลอ รามัน ปลูกผัก เลี้ยงปลา กลุ่มสตรี เยาวชน มีการทำธนาคารต้นไม้ เยาวชนติดยา

8 การประชุม 21 JULY 53 2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC R2 สร้างกระแสแก้ปัญหายาเสพติด กีฬาเยาวชน ปรับสภาพสนามกีฬา รู้จักแม่น้ำสายบุรี

9 การประชุม 21 JULY 53 R3 จัดเวทีชี้แจง AAR
2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC R3 จัดเวทีชี้แจง AAR สนับสนุนอาชีพ 33 ราย รออยู่ 45 ราย ขอให้มองเรื่องการตลาดควบคู่ด้วย มีสมุด

10 การประชุม 21 JULY 53 R4 การทำสื่อประชาสัมพันธ์
2.รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิย.ถึง กค.ของ 4R และ OEC R4 การทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประชุมเครือข่ายผู้หญิง 6 สค.53นี้

11 การประชุม 21 JULY 53 3.ตกลงระบบรายงานการเงินประจำเดือนด้านการเงินของ 4R OEC ระบบบัญชีคู่ได้แล้วหรือยัง การเก็บตัวเลขรายงานเดือนได้อย่างไร ทุกวันที่ 7 ของเดือน

12 การประชุม 21 JULY 53 4.การทำ interim Report แบบฟอร์มรายงานรายกิจกรรม

13 การประชุม 21 JULY 53 4.แผนการจัดกิจกรรมอบรมการประเมินโครงการ

14 การประชุม 21 JULY 53 5. แผนการออกเยี่ยมโครงการ/กิจกรรมของ 4R โดย OEC

15 การประชุม 21 JULY 53 สรุปจากหารือนอกรอบ EU
6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC สรุปจากหารือนอกรอบ EU 1.การแก้ไขงบประมาณEUจะให้ย้อนไปถึง 1 มค.53 2.การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยสามารถปรับได้และรายงานตอนรายงานการเงิน 3.การปรับเปลี่ยนพื้นที่ กิจกรรม จัดซื้อ จัดหา ขอให้ทำเรื่องแจ้งให้ EU ทราบก่อน

16 การประชุม 21 JULY 53 การจ้างทำ การทำเวป พิมพ์เอกสาร ควรมีสัญญา
6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC การจ้างทำ การทำเวป พิมพ์เอกสาร ควรมีสัญญา ควรบันทึกการดำเนินการไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอนด้วย กิจกรรมใดมีเงินเหลือ สามารถเพิ่มกิจกรรมได้

17 การประชุม 21 JULY 53 R4 เปลี่ยน Note Book เป็น Desktop + Printer
6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC R4 เปลี่ยน Note Book เป็น Desktop + Printer R1,R2 เพิ่ม Desktop จากเงินโอนมาจาก R4 R1 ซื้อ Handy Drive เพิ่ม 8 ตัว กรณีใบสำคัญรับเงิน ถ้าเกิน 500 บาทต้องแนบสำเนาบัตรด้วย (ทำบันทึกถึง OXFAM ตกลงไว้) กรณีกิจกรรมมีการสร้างอาคาร สร้างของ ให้ใช้วิธีซื้อวัสดุและจ้างแรงงานแทนการจ้างเหมาทั้งหมด

18 การประชุม 21 JULY 53 6. ติดตามการแก้ไขงบประมาณ ของ 4R และ OEC กรณี Subgrant ใช้บิลล์ใบเดียว แต่ให้ทำสัญญาและกองทุนต้องมีโครงการแนบ ให้สามารถตรวจสอบได้ ควรมีผลการประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 6/ JULY 53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google