งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ ชาย และหญิงที่เปราะบาง ในภาคใต้ของประเทศไทย Enhanced food and livelihoods security for vulnerable men and women.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ ชาย และหญิงที่เปราะบาง ในภาคใต้ของประเทศไทย Enhanced food and livelihoods security for vulnerable men and women."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ ชาย และหญิงที่เปราะบาง ในภาคใต้ของประเทศไทย Enhanced food and livelihoods security for vulnerable men and women in the South of Thailand 23 มีนาคม 2554 รายงานการ ดำเนินงานเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554

2 1. วาระแจ้งเพื่อทราบ 1. แนะนำเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 3. รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 4. การใช้ฐานข้อมูลบนเวปไซต์โครงการ

3 2. รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554

4 3. รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554

5 วาระ EU 1) อัตราค่าแลกเปลี่ยนที่ส่งกระทบกับ งบประมาณโครงการ 2) การส่งจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสาร ที่ต้องนำส่งให้อ๊อกแฟม 3) การทำรายงานประจำปีที่ส่งให้ทางสหภาพ ยุโรป 4) การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอ ผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และการวางแผน กิจกรรมร่วมระหว่างแต่ละ R และอ๊อกแฟม ( ซึ่ง แอร์จะขอนัดหมายไปพบกับแต่ละ R ในช่วง วันที่ 24 และ 25 มีนาคม โดยจะขอหารือในรายละเอียดวันที่การดำเนิน กิจกรรมในช่วง 3 -6 เดือนนี้ค่ะ ) 5) แนะนำเจ้าหน้าการเงินของอ๊อกแฟมคนใหม่

6 http://exten.pn.psu.ac.th/web53/?content=Connecting&temp=Oxfam

7 แนะนำเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง : คุณเสาวลักษณ์ พรประสิทธิ์ โทร 1339

8 วาระพิจารณา 1. สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุม - ลูกหนี้เงินยืมเป็นเงินทดรอง ( แบบฟอร์ม 10 วัน ) - การกระทบยอด - ค่าตอบค่าจ้างให้จ่ายผ่านธนาคาร - การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ - การส่งเอกสารลงบัญชี ( ทุก 15 และ 5 ของเดือน ถัดไป - ระบบทะเบียนรับ - ส่งเอกสารระหว่าง OEC-4R - การส่งเงินประกันสังคมให้ส่งภายในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 2. การสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของแต่ละ R

9

10

11

12 การกระทบยอดบัญชี

13

14 ค่าตอบค่าจ้างให้จ่ายผ่านธนาคาร

15 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ( การบันทึกร รายการสินทรัพย์ )

16 การส่งเอกสารลงบัญชี ( ทุก 15 และ 5 ของเดือนถัดไป

17 ระบบทะเบียนรับ - ส่งเอกสารระหว่าง OEC-4R

18 การส่งเงินประกันสังคมให้ส่งภายในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

19 วาระพิจารณา 2. การสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของแต่ละ R

20 นัดประชุมครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ ชาย และหญิงที่เปราะบาง ในภาคใต้ของประเทศไทย Enhanced food and livelihoods security for vulnerable men and women.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google