งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชาย และหญิงที่เปราะบาง ในภาคใต้ของประเทศไทย Enhanced food and livelihoods security for vulnerable men and women in the South of Thailand 23 มีนาคม 2554

2 1.วาระแจ้งเพื่อทราบ 1.แนะนำเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง     2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554     3.รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554     4.การใช้ฐานข้อมูลบนเวปไซต์โครงการ    

3 2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554
  2.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

4 3.รายงานการการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

5 วาระEU 1) อัตราค่าแลกเปลี่ยนที่ส่งกระทบกับงบประมาณโครงการ 2) การส่งจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และเอกสารที่ต้องนำส่งให้อ๊อกแฟม 3) การทำรายงานประจำปีที่ส่งให้ทางสหภาพยุโรป 4) การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และการวางแผนกิจกรรมร่วมระหว่างแต่ละR และอ๊อกแฟม( ซึ่งแอร์จะขอนัดหมายไปพบกับแต่ละ Rในช่วงวันที่ 24 และ 25 มีนาคม โดยจะขอหารือในรายละเอียดวันที่การดำเนินกิจกรรมในช่วง 3 -6 เดือนนี้ค่ะ) 5) แนะนำเจ้าหน้าการเงินของอ๊อกแฟมคนใหม่

6

7 แนะนำเจ้าหน้าที่บัญชีส่วนกลาง:
คุณเสาวลักษณ์ พรประสิทธิ์ โทร 1339

8 วาระพิจารณา  1.สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุม        -   ลูกหนี้เงินยืมเป็นเงินทดรอง(แบบฟอร์ม  10วัน )            -การกระทบยอด            -ค่าตอบค่าจ้างให้จ่ายผ่านธนาคาร             -การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์             - การส่งเอกสารลงบัญชี(ทุก 15 และ  5 ของเดือนถัดไป             - ระบบทะเบียนรับ-ส่งเอกสารระหว่าง OEC-4R        - การส่งเงินประกันสังคมให้ส่งภายในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน           2.การสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของแต่ละR

9

10

11

12 การกระทบยอดบัญชี

13

14 ค่าตอบค่าจ้างให้จ่ายผ่านธนาคาร

15 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์(การบันทึกรรายการสินทรัพย์)

16 การส่งเอกสารลงบัญชี(ทุก 15 และ 5 ของเดือนถัดไป
การส่งเอกสารลงบัญชี(ทุก 15 และ  5 ของเดือนถัดไป

17 ระบบทะเบียนรับ-ส่งเอกสารระหว่าง OEC-4R

18 การส่งเงินประกันสังคมให้ส่งภายในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

19 วาระพิจารณา             2.การสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของแต่ละR

20 นัดประชุมครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google