งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEETING R 1-4 2/2553 9 มีนาคม 2553 3 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEETING R 1-4 2/2553 9 มีนาคม 2553 3 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEETING R 1-4 2/2553 9 มีนาคม 2553 3 เมษายน 2553

2 หัวข้อประชุม ข้อตกลงเรื่องการทำบัญชีเงินต่างๆ รับ-จ่าย การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงินจาก OEC และ OXFAM ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน การประชุมประจำเดือนกลางเดือน หลังส่ง รายงานการเงิน หมุนเวียน งบประชุม OEC เป็นองค์กรรับผิดชอบ อื่นๆ

3 ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน 1.เร่งให้ OXFAM ดำเนินการจัดทำสัญญา มา ให้มหาลัย ลงนามความร่วมมือกัน 2.ขอโครงการฉบับเต็มจากOXFAM 3.ร่างบันทึกปะหน้า ขอจัดโครงการ มีสาระ เกี่ยวกับความเป็นมา งบประมาณ ความร่วมมือ กันของ OXFAM PSU และขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมบริการ แนบโครงการ 4.OXFAM โอนเงินเข้าวิทยาเขต

4 ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน 5.OEC ขอเบิกเงิน ทั้งหมดมา 6.OEC เปิดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม(กลาง) ไทย พานิช R1 R2 R3 R4 เปิดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม 7.OEC ทำงบรายละเอียดแต่ละ R 8. OEC โอนเงินเข้าบัญชี R1-4 9. R 1-4 งานตามแผน 10. OEC ติดตาม รายงาน 11.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ วข.ออก

5 สรุปการประชุม 9 MAR 53 R1 ละม้าย พวงเพ็ญ สมศักดิ์ R4 ฮัสนะ R2 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม R3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม OEC อ.สมศักดิ์ อ.มนูญ กุ้ง เบญจนาฎ ผู้เข้าร่วมประชุม

6 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการทำสัญญาระหว่าง OXFAM กับ PSU ซึ่งคุณเยาวลักษณ์กำลังร่าง สัญญาอยู่ ภายหลังทำสัญญาเสร็จแล้ว สำนักส่งเสริม จะทำ เรื่องขออนุมัติจัดโครงการไปถึงอธิการบดีต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติจัดตามสัญญาแล้ว OXFAM ก็จะ โอนเงินเข้าบัญชีวิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมฯขออนุมัติเบิกเงินจากวิทยาเขต ปัตตานีและนำเข้าบัญชี และ กระจายไปยัง 4R แจ้งเพื่อทราบ

7 สรุปการประชุม 9 MAR 53 1.การจัดทำบัญชีแบบ Debit-Credit เพื่อควบคุม รายจ่ายของโครงการของทั้ง 4R ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม นี้มีการจ่ายอะไรไปบ้างให้ ลงบัญชีเป็นบัญชีค้างจ่ายไว้ก่อน ซึ่งส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าจ้างคนทำงาน 2.การเปิดบัญชีธนาคารไทยพานิช สาขา มอ. สำนักส่งเสริมฯจะเปิด 2 บัญชี ออมทรัพย์และกระแส รายวัน สำหรับของ 4R นั้น กุ้งได้เตรียมเอกสาร การเปิดบัญชีให้แล้ว R ละ 1 บัญชี โดยลงนาม เบิกจ่าย 2 ใน 3 ข้อตกลงจากการประชุม

8 สรุปการประชุม 9 MAR 53 3.ระบบรายงานการเงินนั้นให้แต่ละ R ดำเนินการ จัดทำบัญชีพร้อมหลักฐานการจ่ายให้เป็นปัจจุบัน มากที่สุด และรายงานไปที่สำนักส่งเสริมฯ ทุกวันที่ 7 ของเดือน 4.สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานนั้นสำนัก ส่งเสริมฯจะออกแบบรายงานในรูปแบบตารางและ คาดว่าจะขอให้ 4R รายงานทุก 3 เดือน (รูปแบบจะ เป็นแบบง่ายๆสะดวกในการรายงาน) ข้อตกลงจากการประชุม

9 สรุปการประชุม 9 MAR 53 5.การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการ ผอ.ศอ.บต. ผู้ว่า 3 จว. ข้อตกลงจากการประชุม

10 สรุปการประชุม 9 MAR 53 5.การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ หัวหน้าโครงการ =ผอ.สำนัก หัวหน้าโครงการย่อย R1-4 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก R1-4 เลขานุการโครงการย่อย R1-4 รอง ผอ.สำนักส่งเสริม รศ.เพ็ญพักตร์ คุณเบญจนาฎ คุณบุญเอิบ กุ้ง ข้อตกลงจากการประชุม ประชุมทุก 6 เดือน

11 สรุปการประชุม 9 MAR 53 6.การประชุมประจำเดือน จะนัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณกลางเดือน ข้อตกลงจากการประชุม

12 สรุปการประชุม 3 April 53 บัญชีคู่ จ้างคนมาตรฐานทางบัญชีมาดูแลบัญชี 4R ทาบทามคุณบุญเอิบ มีค่าตอบแทนต่างหาก เพิ่ม TOR 2 ข้อ คือ ทำให้นักบัญชีของ 4R ทำบัญชีได้ และ เป็นที่ปรึกษาให้ 4R การเงิน R1 พวงเพ็ญ การเงิน R2 ไม่มี การเงิน R3 รอกีเยาะห์ การเงิน R4 ฮัสนะ ข้อตกลงจากการประชุม

13 สรุปการประชุม 3 April 53 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง OXFAM ด้วย เช่น เปลี่ยน พท. 4R ทำแผนปฏิบัติการให้ OEC โดยสอดคล้องกับ เงินที่ได้ ผู้จัดการภูมิภาคDavid มา จะมา 2-3 มิย.53 ดูงาน พบรองสมปองประชุมหัวหน้าโครงการย่อยแนะนำ คนทำงาน และดูงานผู้หญิง(ซุกรี สายบุรี) Jack 26-27 พค.จะมาบรรยายเรื่องการบริหาร โครงการให้ ข้อตกลงจากการประชุม

14 สรุปการประชุม 3 April 53 จ้างทีมประเมินโครงการ ทาบทาม อ.สนั่น และมอบ อาจารย์สนั่นหาทีมที่สามารถรับภาษายาวีได้ ซุกรีเปลี่ยน พท. พุธที่ 3 ของเดือนประชุม 4R 09.00 น. ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน รอจากฮัสนะ แจ้ง 4Rใช้ การซื้อ เครื่องสื่อสาร 62000 บาท ข้อตกลงจากการประชุม


ดาวน์โหลด ppt MEETING R 1-4 2/2553 9 มีนาคม 2553 3 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google