งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEETING R 1-4 2/ มีนาคม เมษายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEETING R 1-4 2/ มีนาคม เมษายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEETING R 1-4 2/2553 9 มีนาคม 2553 3 เมษายน 2553

2 หัวข้อประชุม ข้อตกลงเรื่องการทำบัญชีเงินต่างๆ รับ-จ่าย
การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงินจาก OEC และ OXFAM ระบบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน หรือ 3 เดือน หรือ 6 เดือน การประชุมประจำเดือนกลางเดือน หลังส่งรายงานการเงิน หมุนเวียน งบประชุม OEC เป็นองค์กรรับผิดชอบ อื่นๆ

3 ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน
1.เร่งให้ OXFAM ดำเนินการจัดทำสัญญา มาให้มหาลัย ลงนามความร่วมมือกัน 2.ขอโครงการฉบับเต็มจากOXFAM 3.ร่างบันทึกปะหน้า ขอจัดโครงการ มีสาระเกี่ยวกับความเป็นมา งบประมาณ ความร่วมมือกันของ OXFAM PSU และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ แนบโครงการ 4.OXFAM โอนเงินเข้าวิทยาเขต

4 ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน
5.OEC ขอเบิกเงิน ทั้งหมดมา 6.OEC เปิดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม(กลาง) ไทยพานิช R1 R2 R3 R4 เปิดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม 7.OEC ทำงบรายละเอียดแต่ละ R 8. OEC โอนเงินเข้าบัญชี R1-4 9. R 1-4 งานตามแผน 10. OEC ติดตาม รายงาน 11.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ วข.ออก

5 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ผู้เข้าร่วมประชุม R1 ละม้าย พวงเพ็ญ สมศักดิ์
OEC อ.สมศักดิ์ อ.มนูญ กุ้ง เบญจนาฎ

6 สรุปการประชุม 9 MAR 53 แจ้งเพื่อทราบ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการทำสัญญาระหว่าง OXFAM กับ PSU ซึ่งคุณเยาวลักษณ์กำลังร่างสัญญาอยู่ ภายหลังทำสัญญาเสร็จแล้ว สำนักส่งเสริม จะทำเรื่องขออนุมัติจัดโครงการไปถึงอธิการบดีต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติจัดตามสัญญาแล้ว OXFAM ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีวิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมฯขออนุมัติเบิกเงินจากวิทยาเขตปัตตานีและนำเข้าบัญชี และ กระจายไปยัง 4R

7 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ข้อตกลงจากการประชุม
1.การจัดทำบัญชีแบบ Debit-Credit เพื่อควบคุมรายจ่ายของโครงการของทั้ง 4R ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม นี้มีการจ่ายอะไรไปบ้างให้ลงบัญชีเป็นบัญชีค้างจ่ายไว้ก่อน ซึ่งส่วนหลักๆได้แก่ ค่าจ้างคนทำงาน 2.การเปิดบัญชีธนาคารไทยพานิช สาขา มอ. สำนักส่งเสริมฯจะเปิด 2 บัญชี ออมทรัพย์และกระแสรายวัน สำหรับของ 4R นั้น กุ้งได้เตรียมเอกสารการเปิดบัญชีให้แล้ว R ละ 1 บัญชี โดยลงนามเบิกจ่าย 2 ใน 3

8 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ข้อตกลงจากการประชุม

9 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ข้อตกลงจากการประชุม
5.การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการ ผอ.ศอ.บต. ผู้ว่า 3 จว.

10 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ข้อตกลงจากการประชุม
5.การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ หัวหน้าโครงการ =ผอ.สำนัก หัวหน้าโครงการย่อย R1-4 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก R1-4 เลขานุการโครงการย่อย R1-4 รอง ผอ.สำนักส่งเสริม รศ.เพ็ญพักตร์ คุณเบญจนาฎ คุณบุญเอิบ กุ้ง ประชุมทุก 6 เดือน

11 สรุปการประชุม 9 MAR 53 ข้อตกลงจากการประชุม
6.การประชุมประจำเดือน จะนัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณกลางเดือน

12 สรุปการประชุม 3 April 53 ข้อตกลงจากการประชุม บัญชีคู่
จ้างคนมาตรฐานทางบัญชีมาดูแลบัญชี 4R ทาบทามคุณบุญเอิบ มีค่าตอบแทนต่างหาก เพิ่ม TOR 2 ข้อ คือ ทำให้นักบัญชีของ 4R ทำบัญชีได้และ เป็นที่ปรึกษาให้ 4R การเงิน R1 พวงเพ็ญ การเงิน R2 ไม่มี การเงิน R3 รอกีเยาะห์ การเงิน R4 ฮัสนะ

13 สรุปการประชุม 3 April 53 ข้อตกลงจากการประชุม
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้ง OXFAM ด้วย เช่น เปลี่ยน พท. 4R ทำแผนปฏิบัติการให้ OEC โดยสอดคล้องกับเงินที่ได้ ผู้จัดการภูมิภาคDavid มา จะมา 2-3 มิย.53 ดูงาน พบรองสมปองประชุมหัวหน้าโครงการย่อยแนะนำคนทำงาน และดูงานผู้หญิง(ซุกรี สายบุรี) Jack พค.จะมาบรรยายเรื่องการบริหารโครงการให้

14 สรุปการประชุม 3 April 53 ข้อตกลงจากการประชุม
จ้างทีมประเมินโครงการ ทาบทาม อ.สนั่น และมอบอาจารย์สนั่นหาทีมที่สามารถรับภาษายาวีได้ ซุกรีเปลี่ยน พท. พุธที่ 3 ของเดือนประชุม 4R น. ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน รอจากฮัสนะ แจ้ง 4Rใช้ การซื้อ เครื่องสื่อสาร บาท


ดาวน์โหลด ppt MEETING R 1-4 2/ มีนาคม เมษายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google