งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง (Forces) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง (Forces) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง (Forces) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6

2 แรง (Forces) 1. แรง 2. ชนิดของแรง 3. การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุใน สนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า และ สนามแม่เหล็ก 4. แรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส

3

4 ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายลักษณะโครงสร้างของอะตอมได้ 2. อธิบายลักษณะนิวเคลียสของอะตอมได้ 3. บอกชนิดของอนุภาคนิวคลีออนที่รวมกันเป็น นิวเคลียสของอะตอมได้ 4. อธิบายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคนิวคลีออน ในนิวเคลียสของอะตอมได้

5 1. โครงสร้างของอะตอม 2. เลขมวลและเลขอะตอม 3. ไอโซโทป (isotope) 4. พลังงานยึดเหนี่ยว 4. แรงยึดเหนี่ยวในนิวเคลียส

6 Ernest Rutherford (1871- 1937) Ernest Rutherford was born on August 30, 1871, in Nelson, New Zealand http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html

7 1. โครงสร้างของอะตอม Rutherford และลูกศิษย์ ทดลองยิงแผ่น ทองคำเปลว ด้วยอนุภาคแอลฟา (α) ซึ่งมีประจุ + พบว่า อนุภาคแอลฟากระเจิงออกจากอะตอมได้หลายทิศทาง อนุภาคแอลฟาบางตัวสะท้อนกลับทางเดิม บางตัวกระเจิงออกเป็นมุมต่าง ๆ จากการทดลอง เขาได้สรุปว่า อะตอมของทองคำต้อมีนิวเคลียสเป็นแกนกลาง และมี ประจุเป็น + อิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุ - โคจรเป็นวงรอบนิวเคลียส ต่อมาพบว่า ในนิวเคลียสมีอนุภาคพื้นฐาน 2 ชนิด คือ โปรตรอนมีประจุเป็น + และนิวตรอนเป็น กลางทางไฟฟ้า เรียกว่า นิวคลีออน (nucleon)

8 Rutherford's gold foil experiment Caption Rutherford's experiment provided evidence that the positively charged part of the atom consisted of a tiny, dense object at the atom's center. Notes The history of Rutherford's experiment reveals a wonderful example of a careful, scrupulous scientist working hard to remain focused on observation as the basis for his conclusions: It would have been very easy for Rutherford to have dismissed the minor differences between what he saw and what he expected to see.

9 Rutherford's gold foil experiment http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/476/488316/ch04.html

10 The experiment (Rutherford): http://www.physics.uc.edu/~sitko/CollegePhysicsIII/28-AtomicPhysics/AtomicPhysics.htm

11 โครงสร้างของอะตอม http://www.enchantedlearning.com/chemistry/glossary/nucleus.shtml

12 2. เลขมวลและเลขอะตอม เลขอะตอม (atomic number) คือ ตัวเลขที่บอก จำนวนโปรตอน เขียนแทนด้วย Z เลขมวล (mass number) คือ ตัวเลขที่บอก จำนวนโปรตอนรวมกับนิวตรอน เขียนแทนด้วย A อะตอมของธาตุใด ๆ เขียนแทนด้วย X เขียนสัญลักษณ์ของธาตุได้ดังนี้

13 ตัวอย่างเช่น

14 3. ไอโซโทป (isotope) คือ ธาตุชนิดเดียวกัน มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่ มีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากัน เช่น ไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป คือ โปรเทียม ( 1 1 H) ดิวเทอเรียม ( 2 1 H) และทริเทียม ( 3 1 H)

15 http://education.jlab.org/glossary/isotope.html

16 4. พลังงานยึดเหนี่ยว การที่โปรตอน รวมกับ นิวตรอน กลายเป็น นิวเคลียสได้ ก็เพราะ อนุภาคเหล่านั้น ดึงดูดกัน ไว้ ด้วยแรงนิวเคลียร์ แต่ยังไม่มีใครเขียนแรงนิวเคลียร์ขึ้นได้ เราหาได้ เพียงพลังงานที่อนุภาคนิวคลีออน ใช้ดึงดูดกัน เรียกว่า พลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy) ซึ่งเกิดจากมวลส่วนหนึ่งของนิวคลีออนกลายเป็น พลังงาน เราสามารถหาพลังงานยึดเหนี่ยวนิวเคลียร์จาก สมการของ ไอน์สไตน์ ที่ว่า E = mc 2

17 เมื่อ E = พลังงาน (J) m = มวล (kg) c = ความเร็วแสง (c = 3 x 10 8 m/s) ส่วนมากมวลของอนุภาคต่าง ๆ และนิวเคลียสมี หน่วยเป็น u ซึ่ง 1u = 1.66 x 10 -27 kg เมื่อ 1u คำนวณหาพลังงาน จะได้ 931 Mev ( อ่าน Mev ว่า เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ ) ซึ่งของ 1 Mev = 1.6 x 10 -13 J E = mc 2

18 The Binding Energy of a Nucleus http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/nuclearphysics/nuclearphysics.html

19 Albert Einstein (1879-1955) Albert Einstein (March 14, 1879 – April 18, 1955) was a German- born American theoretical physicist who is widely regarded as the greatest scientist of the 20th century. He proposed the theory of relativity and also made major contributions to the development of quantum mechanics, statistical mechanics, and cosmology. He was awarded the 1921 Nobel Prize for Physics for his explanation of the photoelectric effect and "for his services to Theoretical Physics". http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/AlbertEinstein.html

20 ตัวอย่างแบบฝึกหัด 1. จงหาพลังงานยึดเหนี่ยวดิวเทอเรียม ( 2 1 H) กำหนดให้มวลของ มวลของโปรตอน และมวล ของนิวตรอน (2.22 MeV)

21 References พูนศักดิ์ อินทวี และจำนง ฉายเชิด. หนังสือ เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม.4- ม.6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2547. 262 หน้า. http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/nuclearphysi cs/nuclearphysics.html

22 Thank you Miss Lampoei Puangmalai Department of science St. Louis College Chachoengsao


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง (Forces) วิทยาศาสตร์ ( ว 40216) ฟิสิกส์ ม.6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google