งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความ อ่อนไหว.  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคงของ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความ อ่อนไหว.  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคงของ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความ อ่อนไหว

2  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคงของ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของ การประมาณค่าความน่าจะเป็น การใช้ ดุลพินิจเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ ตลอดจนข้อ สมมติพื้นฐานที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ครั้ง นั้น

3 คำถามที่สำคัญในการทำการวิเคราะห์ ความอ่อนไหว คือ  1) ตัวแปรใดหรือข้อมูลตัวใดที่ควรนำมาประเมิน ความอ่อนไหว โดยทั่วไปมักพิจารณาตัวแปรที่มีความสำคัญ และผู้วิเคราะห์ไม่มีความมั่นใจในความถูกต้องของ ข้อมูลที่ได้มา และต้องการประเมินว่า หากข้อมูล ตัวเลขหรือข้อสมมติที่ใช้มีความคลาดเคลื่อน จะทำให้ ตัวเลขผลลัพธ์คำนวณได้แตกต่างไปจากค่าเดิมมาก น้อยเพียงใด เช่น สัดส่วนเวลาการทำงานของแพทย์ใน คลินิกต่างๆ การใช้เกณฑ์การจัดสรรต้นทุนของฝ่าย เภสัชกรรมและฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิธีคิดค่าเสื่อม ราคาของครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ และการประมาณ การจำนวนครั้งของการมาใช้บริการในปีต่อไป เป็นต้น

4  2) ตัวเลขใด หรือวิธีการทำงานแบบใดที่ควร นำมาใช้แทนค่าตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้เดิม เพื่อวิเคราะห์ความอ่อนไหว  โดยทั่วไปในกรณีของตัวเลข มักจะใช้ ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่มีความเป็นไปได้มาใช้เป็น ตัวแทนเพื่อการคำนวณในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว บางครั้งอาจนำร้อยละของความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ หรือมีความเป็นไปได้มาใช้ และนำตัวเลขเป้าหมาย หรือตัวเลขที่คาดหวังให้เป็นมาทดแทน หรืออาจนำ ตัวเลขของโรงพยาบาลอื่นๆ มาใช้ในการคำนวณก็ได้  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่นิยมทำกัน มี 3 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความ อ่อนไหวแบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสาม ทาง (Three-way Sensitivity Analysis)

5 1. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทาง เดียว  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบทางเดียวเป็น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่มีการประเมินการ เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง ค่าของตัวแปรหรือองค์ประกอบในการวิเคราะห์ ทีละตัว เช่น การวิเคราะห์ดูผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงราคาค่าวัสดุต่อรายจ่ายต่อครั้งของ บริการผู้ป่วยนอก

6 2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสอง ทาง  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสองทางเป็นการ วิเคราะห์ความอ่อนไหว ที่มีการประเมินการ เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงค่าของ ตัวแปรหรือองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 2 ปัจจัยไป พร้อมๆ กัน ซึ่งการส่วนผสมของปัจจัยทั้งสองในระดับ หนึ่ง จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ตัวเลขผลลัพธ์เท่าเดิม การวิเคราะห์วิธีนี้ มักมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ สมดุลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่สามารถ บริหารหรือควบคุมได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม เช่น การวิเคราะห์ดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เงินเดือนของแพทย์ และจำนวนชั่วโมงของแพทย์ใน การทำงาน ที่จะทำให้ต้นทุนต่อครั้งของบริการผู้ป่วย นอกเท่าเดิม

7 3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสาม ทาง  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวแบบสามทางเป็นการ วิเคราะห์โดยการทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว แบบสองทาง ซ้ำหลายๆ รอบ


ดาวน์โหลด ppt (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความ อ่อนไหว.  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคงของ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google