งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : (ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเท่ากับปีที่ผ่านมา) เป้าหมาย : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ พิจารณาจากคะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับคะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้แนวทางตามที่จังหวัดได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คำอธิบาย : รายปี  1

2 4. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : (อัตราการเติบโตของประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ปี 2555 เท่ากับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2554) เป้าหมาย : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ พิจารณาจากอัตราการเติบโตของประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัด ปี 2555 เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2554 คำอธิบาย : รายปี  2

3 5. ปริมาณข้าวที่รับจำนำ ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : ผู้รับผิดชอบ : โทร: หน่วยงานรับผิดชอบ : ผลการดำเนินงาน : (ปริมาณข้าวที่มาจำนำเริ่มนับจากปีที่ผ่านมา) เป้าหมาย : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 535354545ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล สถานะ คำอธิบาย : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือนรายปี  3 (อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป)


ดาวน์โหลด ppt 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของจังหวัด ชื่อตัวชี้วัด : รอบการรายงาน : รายเดือนรายไตรมาสราย 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google