งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด
ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย : พิจารณาจากคะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ เปรียบเทียบกับคะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ โดยใช้แนวทางตามที่จังหวัดได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบการรายงาน : รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบ : โทร: เป้าหมาย : (ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเท่ากับปีที่ผ่านมา) ผลการดำเนินงาน : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 53 54 55 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน ผล สถานะ

2  4. อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ชื่อตัวชี้วัด :
คำอธิบาย : พิจารณาจากอัตราการเติบโตของประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ปี 2555 เทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2554 รอบการรายงาน : รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบ : โทร: เป้าหมาย : (อัตราการเติบโตของประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ปี 2555 เท่ากับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2554) ผลการดำเนินงาน : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 53 54 55 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน ผล สถานะ

3  5. ปริมาณข้าวที่รับจำนำ ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :
(อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป) รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี รอบการรายงาน : หน่วยงานรับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบ : โทร: เป้าหมาย : (ปริมาณข้าวที่มาจำนำเริ่มนับจากปีที่ผ่านมา) ผลการดำเนินงาน : Baseline ย้อนหลัง 3 ปี การ ดำเนิน งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 53 54 55 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน ผล สถานะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวชี้วัด : คำอธิบาย :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google