งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAKE SKYWALKER PRESENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAKE SKYWALKER PRESENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAKE SKYWALKER PRESENT

2 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

3 ระบบ คือ การอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำหน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง

4 Learn How To Learn (เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้)

5 กรณีศึกษา ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

6 เราได้อะไรจากเรื่องนี้ เปรียบเทียบสถานการณ์กับสหกรณ์

7 The Balanced Scorecard (BSC)
การบริหารแบบสมดุล

8 ความสำเร็จของ Intangible Assets
อดีต ปัจจุบัน - ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง - อุปกรณ์ สินค้า ทุนและทรัพย์สิน - คน สารสนเทศ -วัฒนธรรมองค์กร ทุนและทรัพย์สิน

9 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สำคัญเท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ดีเพียงใด
เคราะห์ร้ายทุกอย่างต้องเป็นสีเขียว

10 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
แนวความคิดว่าด้วยการบริหาร การประเมินผล ความสำเร็จองค์กรอย่างยั่งยืนและสมดุล ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ภายใน ความพอใจ ของสมาชิก วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การพัฒนาคนและสหกรณ์

11 การบริหารแบบเก่า การบริหารแบบใหม่ วัดความสำเร็จทางการเงิน วัดความสำเร็จทั้ง 4 ด้าน ROI Debt Equuty Ratio Cash Liquidity 1. ด้านการเงิน 2. ด้านลูกค้า 3. ด้านกระบวนการภายใน 4. ด้านการเรียนรู้และเติบโต มองการลงทุนระยะสั้น มองการลงทุนระยะยาว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ช้า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว

12 การบริหารแบบเก่า การบริหารแบบใหม่
มองอดีต มองปัจจุบัน-อนาคต มุมมองของการบริหาร มองแบบซีกเดียว เป็นเส้นตรงหรือมักมองแต่ในมุมของนักปฏิบัติ มุมมองของการบริหาร มองในภาพรวม เป็นระบบ เชื่อมโยงกันทั้งธุรกิจ การจำแนกปัญหา Coming-Up Problem การจำแนกปัญหา Analysis Problem/Creative Problem

13 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ มุมมองด้าน การเงิน กลยุทธ์ กลยุทธ์
แผนงาน กลยุทธ์ มุมมองด้าน สมาชิก แผนงาน แผนงาน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน เป้าประสงค์ หลัก (Strategy Outcome) มุมมองด้าน กระบวนการภายใน กลยุทธ์ กลยุทธ์ มุมมองด้าน การเรียนรู้และเติบโต กลยุทธ์ กลยุทธ์ Balanced Scorecard

14 สหกรณ์อยู่ได้ในระยะยาว
ด้านการเงิน สหกรณ์อยู่ได้ในระยะยาว ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

15 ความพึงพอใจของสมาชิก
ธุรกิจของสหกรณ์/การบริการของสหกรณ์ พันธมิตร ภาพลักษณ์ หน่วยงานอื่น ๆ เกลียวเชือก ตรงตาม ความต้องการ ราคา คุณภาพ ทันเวลา


ดาวน์โหลด ppt LAKE SKYWALKER PRESENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google