งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAKE SKYWALKER PRESENT. ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAKE SKYWALKER PRESENT. ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAKE SKYWALKER PRESENT

2 ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking

3 ระบบ คือ การอยู่ดำรง คงไว้ได้ทั้งมวลของ องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำ หน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง

4 Learn How To Learn ( เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ )

5 กรณีศึกษา ใครเอาเนยแข็ง ของฉันไป

6 เราได้อะไรจากเรื่องนี้ เปรียบเทียบ สถานการณ์กับ สหกรณ์

7 T he Balanced Scorecard (BSC) ก ารบริหารแบบ สมดุล

8 ค วามสำเร็จของ Intangible Assets อดีตปัจจุบัน - ที่ดิน - สิ่งก่อสร้าง - อุปกรณ์ - สินค้า ทุนและทรัพย์สิน - คน - สารสนเทศ - วัฒนธรรมองค์กร ทุนและทรัพย์สิน

9 ยุคสมัยของพลังมันสมอง การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่ สำคัญเท่ากับว่า มีสติปัญญาจัดการทรัพยากรได้ ดีเพียงใด

10 แ นวความคิดว่าด้วยการบริหาร การ ประเมินผล ความสำเร็จองค์กรอย่าง ยั่งยืนและสมดุล วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านการเงิน การพัฒนาคนและสหกรณ์ ความพอใจ ของสมาชิก ด้านการจัดการ ภายใน

11 การบริหารแบบเก่าการบริหารแบบใหม่ วัดความสำเร็จทางการเงินวัดความสำเร็จทั้ง 4 ด้าน ROI Debt Equuty Ratio Cash Liquidity 1. ด้านการเงิน 2. ด้านลูกค้า 3. ด้านกระบวนการภายใน 4. ด้านการเรียนรู้และเติบโต มองการลงทุนระยะสั้นมองการลงทุนระยะยาว ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้ช้า ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงได้เร็ว

12 มองอดีตมองปัจจุบัน - อนาคต มุมมองของการบริหาร มองแบบซีกเดียว เป็น เส้นตรงหรือมักมองแต่ใน มุมของนักปฏิบัติ มุมมองของการบริหาร มองในภาพรวม เป็นระบบ เชื่อมโยงกันทั้งธุรกิจ การจำแนกปัญหา Coming-Up Problem การจำแนกปัญหา Analysis Problem/Creative Problem การบริหารแบบเก่าการบริหารแบบใหม่

13 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ หลัก (Strategy Outcome) มุมมอง ด้าน การเงิน กล ยุทธ์ มุมมอง ด้าน สมาชิก กล ยุทธ์ แผนง าน มุมมอง ด้าน กระบวน การ ภายใน กล ยุทธ์ มุมมอง ด้าน การ เรียนรู้ และ เติบโต กล ยุทธ์ Balanced Scorecard

14 ด้านการเงิน ลดค่าใช้จ่าย สหกรณ์อยู่ได้ในระยะยาว เพิ่มรายได้

15 ความพึงพอใจ ของสมาชิก ธุรกิจของสหกรณ์ / การ บริการของสหกรณ์ พันธมิตรภาพลัก ษณ์ ราคาคุณภาพทันเวลา ตรงตาม ความต้องการ หน่วยงานอื่น ๆ เกลียวเชือก


ดาวน์โหลด ppt LAKE SKYWALKER PRESENT. ความคิดเชิงระบบ Systems Thinking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google