งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System) สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System) สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System) สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055 E-mail : somchaic@moac.go.th เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ ” วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น. ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

2 นโยบายการพัฒนาสหกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 – Green and Happiness Society วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มี ภูมิคุ้มกัน และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

3 นโยบายการพัฒนาสหกรณ์ ( ต่อ ) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ( พ. ศ. 2555-2559) – การสหกรณ์เข้มแข็ง : สร้างความ เข้มแข็ง ปลูกฝังอุดมการณ์ – เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ เครือข่ายสหกรณ์ – การยอมรับการสหกรณ์ – สหกรณ์ก้าวหน้า : ขยายงาน สหกรณ์ครอบคลุมสังคมไทย

4 นโยบายการพัฒนาสหกรณ์ ( ต่อ ) ลักษณะของสหกรณ์ที่พึง ประสงค์ ; High participatory development : self reliance, sufficient economyHigh participatory development : self reliance, sufficient economy High efficiency organization : administrative, business, social welfareHigh efficiency organization : administrative, business, social welfare High quality products : food safety, green product, good performance servicesHigh quality products : food safety, green product, good performance services

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมในขบวนการสหกรณ์ เสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมในขบวนการสหกรณ์ สนับสนุนให้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเศรษฐสังคมของสังคม โดยรวม สนับสนุนให้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเศรษฐสังคมของสังคม โดยรวม พัฒนาคุณภาพบุคลากรในขบวนการ สหกรณ์ พัฒนาคุณภาพบุคลากรในขบวนการ สหกรณ์

6 หลัก สำคัญ ระบบ ส่งเสริม สหกรณ์ ทิศทาง เป้าหมายชัดเจน Proactive Working มุ่งเน้นคุณภาพ สร้าง คุณค่าการส่งเสริม มีระเบียบแบบแผน ชัดเจน ใช้หลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องความต้องการ ของผู้รับบริการ

7 แนวคิดของระบบการส่งเสริม สหกรณ์ การส่งเสริมแบบ Training &Visiting วงจรการบริหาร ( Deming Circle)

8 วิธีการทำงานตามวงจร เดมมิ่ง P AC D CD PA P = กำหนดแผน D = ทำตามแผนที่ กำหนด C = ตรวจสอบผลกับ แผน A = หากไม่บรรลุแผน ให้หา สาเหตุ และวางแผนแก้ไข ใหม่ A = หากบรรลุแผนให้รักษา มาตรฐานไว้ P = วางแผนใหม่ ตั้งเป้าหมายใหม่ D = ทำตามแผนที่กำหนด C = ตรวจสอบผลกับแผน A = หากไม่บรรลุแผนให้ วางแผนแก้ไขใหม่

9 ระบบส่งเสริมสหกรณ์ Cooperatives Promotion System P lanning C heck P romotion D evelopment

10 P DC A P DC AP DC A เตรียมคนและ เตรียมงาน เตรียม การ ส่งเสริมและ พัฒนา ติดตามและ ตรวจสอบ เตรียม การ เตรียมคนและ เตรียมงาน เตรียม การ เตรียมคนและ เตรียมงาน เตรียม การ เตรียมคนและ เตรียมงาน เตรียม การ ติดตามและ ตรวจสอบ เตรียมคนและ เตรียมงาน เตรียม การ ส่งเสริมและ พัฒนา ติดตามและ ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา สร้าง มาตรฐาน ประเมิ นผล เตรียมคนและ เตรียมงาน เตรีย มการ

11 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ การ วางแผน  การ วางแผน เชิงกลยุทธ์  การ วางแผน การ ดำเนินงาน การรายงานและ ติดตามผล การประเมินผล และพัฒนา การปฏิบัติงานใน พื้นที่  ตามปฏิทิน ปฏิบัติงาน  การส่งเสริม และพัฒนา  การกำกับ แนะนำ

12 ศึกษาข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร กำหนดประเด็นการเข้า ไปปฏิบัติงาน บันทึก CPD Card จัดเตรียมเนื้อหาตาม ประเด็นที่กำหนด ประชุมใน กลุ่ม ส่งเสริม สหกรณ์ ประชุมใน กลุ่ม ส่งเสริม สหกรณ์ ประชุมระดับ กลุ่มงาน ข้อมูลไม่ เพียงพอ ข้อมูล เพียงพอ - Profile สหกรณ์ - ฐานข้อมูล สหกรณ์ - Supply chain - ฐานข้อมูล สมาชิก - ผลการ วิเคราะห์ สหกรณ์ - วาระการ ประชุม ของสหกรณ์ กระบวนงานเตรียมการส่งเสริมพัฒนา ข้อมูลวิชาการ จากกลุ่มงาน ปฏิบัติงาน ส่งเสริมและ พัฒนา ปฏิบัติงาน ส่งเสริมและ พัฒนา

13 นักส่งเสริมสหกรณ์ - ระบบ ส่งเสริมสหกรณ์ งานตามนโยบาย งานตามผลการวิเคราะห์ องค์ความรู้ ระบบรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System) สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google