งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางการดำเนินงานและ การเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงาน สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055 E-mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางการดำเนินงานและ การเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงาน สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055 E-mail."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางการดำเนินงานและ การเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงาน สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055 E-mail somchaic@moac.go.th

2 2 องค์ประกอบการบรรยาย บทนำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาและเน้นหนัก บทสรุป @ กรมส่งเสริมสหกรณ์

3 3 บทนำ

4 4 Case : Wagoen Heart to Heart WAGOEN We bring up harmony We respect our native district We aim at horticulture The principal concepts of our farming are: autonomy of the producer health environment harmony

5 5 BMW recycle center Packing and cutting center freezing and processing center Union Member (farmer) Correspondent Customer compost Head office product residue product product product residue residue product product product product

6 6 WAGOEN BUSINESSES Head Office Omigawa Farm Packaging and cutting center Freezing and processing center (Saaya’s kitchen) IT mail order office Cultivation control analysis laboratory Supermarket (OTENTO) Hudo-mura : Related facility IVEC ( International Vegetable Ecology Center) BMW Recycle Center

7 7

8 8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน

9 9 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนา ระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

10 10 ทิศทางการพัฒนา และเน้นหนัก

11 11 ฟื้นฟูพื้นฐาน พัฒนาองค์ประกอบ พึ่งพาตนเองได้ มุ่งไปสู่สากล

12 12 ฟื้นฟูพื้นฐาน อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์  บุคลากรภายใน : กลุ่มเกลียวเชือกใหม่  กรรมการสหกรณ์ : หลักสูตรมาตรฐาน  สมาชิกสหกรณ์ : เข้าถึง สัมผัสได้ พวก เดียวกัน จัดสรรทรัพยากร  การบริหารทรัพยากร : ผชช./ ผต. กรม / ผอ. สำนัก  จัดระบบข้อมูล : ฐานข้อมูลบุคลากร / E- สารบรรณ

13 13 พัฒนาองค์ประกอบ งานส่งเสริม - งานควบคุมกำกับดูแล  หน่วยงานส่งเสริม : เพื่อนของสมาชิก - ที่ ปรึกษากรรมการ  หน่วยงานควบคุม / กำกับดูแล : พัฒนา กฎหมายลำดับรอง / ลดการใช้ดุลพินิจ / แยกงาน - แยกคน ขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็ง  ห่วงโซ่อุปทาน -supply chain : ปัจจัย นำเข้า - กระบวนการ - ปัจจัยนำออก

14 14 พัฒนาองค์ประกอบ ( ต่อ ) องค์ความรู้ใหม่  รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ : ตลาด การเงิน - ตลาดซื้อขายล่วงหน้า - e-commerce  ฐานข้อมูลสินค้า / บริการสหกรณ์ : มากกว่า ปริมาณ คือ คุณภาพ  ระบบมาตรฐานสินค้า / บริการอย่างสากล : GAP, GMP. HACCP, ISO, Carbon Footprint, Water Footprint, Low Carbon Product เป็น ต้น

15 15 พึ่งพาตนเองได้ เครือข่ายสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์พี่ - น้อง : same /relative/different product  สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายตาม ธรรมชาติ : เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของ สมาชิก สหกรณ์ต้นแบบ แนวคิด Zero Waste  ใช้ทรัพยากรในชุมชน เพื่อผลประโยชน์ของ ชุมชน

16 16 มุ่งไปสู่สากล สินค้าสหกรณ์ : all requirements you can touch  พัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์  จัดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าสหกรณ์  แสวงหาแนวร่วม - เพื่อนสหกรณ์ Local do global  อัตลักษณ์ของสินค้า / บริการสหกรณ์  Green product

17 17 บทสรุป @ กรมส่งเสริมสหกรณ์

18 18 บทสรุป @ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหรณ์ Today’s work, tomorrow’s heritage

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางการดำเนินงานและ การเน้นหนักเพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงาน สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร 02 628 5133-4 โทรสาร 02 281 0055 E-mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google