งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์
ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 ประเด็น การนำเสนอ ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำห่วงโซ่อุปทาน
การจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมสหกรณ์ การขับเคลื่อนระบบ การส่งเสริมสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดประชุม 3 ฝ่าย การวิเคราะห์สหกรณ์ การตารางการปฏิบัติงาน การดำเนินการส่งเสริมตาม การส่งเสริมสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

4 การจัดทำห่วงโซ่อุปทาน

5 การจัดทำฐานข้อมูล

6 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสหกรณ์

7 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ และการขับเคลื่อน

8 หลักสำคัญ ระบบส่งเสริมสหกรณ์
ทิศทาง เป้าหมายชัดเจน Proactive Working มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างคุณค่าการส่งเสริม มีระเบียบแบบแผนชัดเจน ใช้หลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ มีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบการทำงานเชิงรุก(Proactive Working) ทำงานเชิงกลยุทธ เน้นการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เป็นระบบปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญในการเข้าไปปฏิบัติงานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าไปอย่างมีคุณค่า อำนวยประโยชน์แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นระบบที่สร้างศักยภาพของบุคลากรและให้ความสำคัญในเนื้อหาที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน การเข้าไปปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผนตามกำหนดที่ชัดเจน เป็นระบบที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม ร่วมคิดและร่วมทำ ทั้งในส่วนร่วมในการวางแผน ส่วนร่วมในการการปฏิบัติการส่งเสริมและส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google