งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

2 ประเด็น การ นำเสน อ C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำห่วงโซ่อุปทาน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมสหกรณ์ การจัดทำฐานข้อมูล การขับเคลื่อนระบบ การส่งเสริมสหกรณ์

3 ขั้นตอน การ ดำเนินง าน C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ แต่งตั้งคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สหกรณ์ การจัดประชุม 3 ฝ่าย การดำเนินการส่งเสริมตาม การส่งเสริมสหกรณ์ การตารางการปฏิบัติงาน

4 การจัดทำห่วงโซ่ อุปทาน

5 การจัดทำ ฐานข้อมูล

6 การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ส่งเสริมสหกรณ์

7 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ และการขับเคลื่อน

8 หลัก สำคัญ ระบบ ส่งเสริม สหกรณ์ ทิศทาง เป้าหมาย ชัดเจน Proactive Working มุ่งเน้นคุณภาพ สร้าง คุณค่าการส่งเสริม มีระเบียบแบบแผน ชัดเจน ใช้หลักการมีส่วนร่วม สอดคล้องความ ต้องการของ ผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google