งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในขณะที่ Information System ทำให้ สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สื่อแสดงทาง จริยธรรม (ethical implications) ในการ ใช้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจจำเป็นจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในขณะที่ Information System ทำให้ สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สื่อแสดงทาง จริยธรรม (ethical implications) ในการ ใช้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจจำเป็นจะต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในขณะที่ Information System ทำให้ สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สื่อแสดงทาง จริยธรรม (ethical implications) ในการ ใช้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจจำเป็นจะต้อง ได้รับการพิจารณา การตัดสินใจที่มี จริยธรรมคือการตัดสินที่อยู่บนหลักการ ของความถูกต้อง (principles of right and wrong) นักวิชาการอาวุโสในเรื่องนี้ Richard Mason ได้เสนอกรอบแนวคิด ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในเรื่องนี้ ดังที่ปรากฏในตาราง

2 ตาราง มิติในเรื่องจริยธรรมของ Mason มิติ ความเป็นส่วนตัว เพียงแต่ว่าเรา สามารถรวบรวมและเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลแทบทุก เรื่อง เรามีสิทธิที่จะทำ เช่นนี้หรือไม่ เราจะเฝ้าระวังและคอย ติดตามพนักงานได้ ตามใจชอบได้หรือไม่ การเข้าถึงใครมีสิทธิที่จะเข้าถึง ข้อมูลอะไร เพื่อวัตถุประสงค์ อะไร เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล จะถูกจัดหาให้กับแต่ละบุคคล และสังคมอย่างไร

3 มิติ ทรัพย์สิน ใครเป็นเจ้าของข่าวสาร และทรัพย์สินทาง (property) ปัญญา บริษัทจะข่าวสาร รวมทั้งข่าวสาร เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของ พนักงานได้หรือไม่ ความถูกต้องใครรับผิดชอบในเรื่อง ความถูกต้องแม่นยำ แม่นยำ ของข่าวสารและใคร รับผิดชอบในความ ผิดพลาด ตาราง มิติในเรื่องจริยธรรมของ Mason

4 การตัดสินใจที่มีจริยธรรมในเรื่อง ข่าวสารเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องมาจาก ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดได้ระหว่างผู้ ถือหุ้น ตัวอย่าง สิ่งที่ผู้จัดการจำเป็นต้อง รู้อาจจะขัดแย้งสิทธิหรือความเป็น ส่วนตัวของพนักงานหรือลูกค้า เนื่องจากการที่ข่าวสารมีคุณค่าต่อ องค์การ และ ความสะดวกในการ รวบรวม ความขัดแย้งเช่นนี้ยิ่งจะเห็นได้ ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ Internet ในทางธุรกิจมากขึ้น ลูกค้าอาจจะไม่ ทราบหรอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาได้ ถูกเก็บรวบรวม โดยบริษัท เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับความถี่ของการซื้อ ประเภทของ การซื้อ และวิธีจ่ายเงินการทำเช่นนี้ก็ เพื่อช่วยบริษัทในการผลิตและการตลาด

5 และให้การใช้บริการที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า แต่ข่าวสาร เช่นนี้ ถ้าบริษัทจะขายข่าวสารให้บริษัท อื่น ๆ ในเรื่องความเป็นส่วนตัว บริษัท สามารถที่จะติดตามงานที่ทำบน เครือข่าย โดยบันทึกจำนวนของการ ป้อนข้อมูลหรือเวลาที่ใช้ในการป้อน ใน ลักษณะเดียวกับ e – mail หรือ ระบบ โทรศัพท์สามารถติดตามได้เช่นกัน การ ส่ง e – mail เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ ประเด็นที่สำคัญคือองค์การจะต้อง กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อมูลอะไรที่จะต้องรวบรวม ใครจะเข้าถึงได้ และจะใช้เพื่ออะไร ผู้จัดการและพนักงานทุกคนจำเป็นต้อง ทราบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่ง คัด


ดาวน์โหลด ppt ในขณะที่ Information System ทำให้ สามารถเก็บและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งที่สื่อแสดงทาง จริยธรรม (ethical implications) ในการ ใช้ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจจำเป็นจะต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google