งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกการประชุม บันทึกการประชุมมีปัญหา ในเรื่องของการจะบันทึกการ ประชุม เป็นการจดแจ้งจาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในการ ประชุม เพราะฉะนั้นการประชุมจะ แต่งเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกการประชุม บันทึกการประชุมมีปัญหา ในเรื่องของการจะบันทึกการ ประชุม เป็นการจดแจ้งจาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในการ ประชุม เพราะฉะนั้นการประชุมจะ แต่งเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกการประชุม บันทึกการประชุมมีปัญหา ในเรื่องของการจะบันทึกการ ประชุม เป็นการจดแจ้งจาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในการ ประชุม เพราะฉะนั้นการประชุมจะ แต่งเติม เพิ่มแสดงความ คิดเห็นเพิ่มอะไรลงไปไม่ได้ ผู้ที่จะบันทึกการประชุมคือ เลขานุการทำได้อย่างเดียวคือ เปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาเขียน

2 บันทึกการประชุม การจดบันทึกไม่ใช่การ เขียนสคริปหนัง จดเฉพาะ ประเด็นที่สำคัญที่มีการนำเสนอ และมติเท่านั้น ข้อสำคัญบันทึก การประชุมนั้นจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 1. CONCISE กระชับ 2. CONGREET หนัก แน่นมีน้ำหนัก 3. CLEAN สะอาด โปร่งใส 4. COMPLETE สมบูรณ์มี ประเด็นมีมติ

3 ข้อควรคำนึงในการ บันทึกการประชุม * ในการประชุมจำเป็นหรือ เปล่าที่ต้องมีรองประธานในที่ ประชุม ? * ในที่ประชุมแต่งตั้ง เลขานุการแล้วควรจะมี ผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ ? รองประธานกรรมการไม่ จำเป็นก็ได้ ถ้าเป็นการประชุม สั้นๆและไม่ต่อเนื่องในระยะ ยาว แต่ถ้าเป็นการประชุมที่มี องค์ประชุมติดต่อ ต่อเนื่องกัน

4 เป็นปี หลายครั้ง ก็จำเป็นต้องมี รองประธาน เพื่อว่าในเวลาใด เวลาหนึ่งประธานไม่อยู่ก็จะทำ หน้าที่แทน ข้อควรคำนึงในการ บันทึกการประชุม * ควรจะมี ผู้ช่วยเลขานุการหรือไม่ ? หลายสหกรณ์ ตั้งเอา กรรมการที่มาจากการ เลือกตั้งเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่ถูกต้อง เลขานุการเป็นหัวหน้า ผู้ช่วยเลขานุการ

5 เพระฉะนั้นกรรมการที่ได้รับ เลือกตั้งมาจากที่ ประชุมใหญ่มีศักดิ์และสิทธิ เท่ากัน ไม่ควรเอากรรมการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ถ้า จำเป็นต้องตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ท่านต้องตั้งจากเจ้าหน้าที่ หรือ สมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ นอกเหนือจากคณะกรรมการ ดำเนินการ ข้อควรคำนึงในการ บันทึกการประชุม

6 สิ่งสำคัญในการประชุม จำเป็นอย่างยิ่งที่การประชุมไม่ สามารถหลีกเลี่ยงคือ 1. เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ คนที่มีตำแหน่ง ในการประชุม ให้เชิญเฉพาะเจาะจงผู้ที่ สันทัดกรณี เวลาในการ ประชุมควรเลือกเฉพาะเรื่องที่ สำคัญ 2. เรื่องที่ไม่ควรประชุม คือ เรื่องที่ๆประชุมนั้น ไม่มีอำนาจ ไม่จำเป็นต้องไป ประชุม 3. เรื่องที่มีความแน่ชัดว่าจะ ทำหรือไม่ทำ หาข้อยุติไม่ได้

7 สิ่งสำคัญในการประชุม 4. เรื่องที่อยู่ห่างไกลจาก ข้อเท็จจริง ห่างไกลจากเวลาที่ จะเกิดเยอะ มีเวลาอีกนาน 5. เรื่องที่ต้องการเวลาใน การรอ ขาดข้อมูล หลักฐาน บุคลากร ต้องรอให้พร้อม 6. ความไม่พร้อมใน สิ่งแวดล้อมต่างๆ 7. เรื่องที่ขาดข้อแท้จริง สนับสนุน 8. เรื่องที่ไม่ต้องการ ความเห็นมติ ข้อพิจารณา

8 สิ่งสำคัญในการประชุม 9. เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยชัดเจนเฉพาะของ หน่วยงานใดอยู่ก่อนแล้ว 10. เรื่องเกี่ยวกับความ เหมาะสมในการประชุม เช่น สภาวะการณ์ สถานการณ์ เร่งรัด เวลาน้อย 11. ประธานกรรมการหรือ รองประธานกรรมการหรือ เลขานุการไม่อยู่ ไม่ใช่เรื่อง เร่งด่วน ควรรอ ไม่จำเป็นต้อง ประชุมก็ได้

9 สิ่งสำคัญในการประชุม 12. เรื่องที่อยู่ในกระแส สังคม เรื่องที่อยู่ภายใต้การ กดดัน ถ้าประชุมความเห็นอยู่ ภายใต้การกดดัน ทำให้มติไม่บริสุทธิ์ 13. เรื่องที่ยังมีข้อโต้แย้ง ในทางกฎหมาย ทางระเบียบ ต่างๆ หาข้อยุติไม่ได้ ยัง ฟ้องร้องกันอยู่ศาล ยังไม่ตัดสิน 14. เรื่องที่มตินั้นไม่อาจ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt บันทึกการประชุม บันทึกการประชุมมีปัญหา ในเรื่องของการจะบันทึกการ ประชุม เป็นการจดแจ้งจาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในการ ประชุม เพราะฉะนั้นการประชุมจะ แต่งเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google