งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการ ปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 502-505, 554 การ สร้างความเข้มแข็งแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการ ปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 502-505, 554 การ สร้างความเข้มแข็งแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการ ปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 502-505, 554 การ สร้างความเข้มแข็งแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน

2 โครงสร้างการจัดระเบียบหมู่บ้านตาม กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 2. ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน 3. คณะกรรมการ หมู่บ้าน ( กม.) 1. ผู้ใหญ่บ้าน

3 มาตรา 28 ตรี กำหนดองค์ประกอบ ของ กม. ไว้ ดังนี้... 1. โดย ตำแหน่ ง 1.1 ฝ่าย ปกครอง ( ผญ. ผช. ผญ. ) 1.2 ท้องถิ่น ( ส. อบต./ สท. ส. จ.) 1.3 ภาค ประชา สังคม ( ผู้นำกลุ่ม / องค์กร / หัวหน้ากลุ่ม บ้าน / คุ้ม บ้าน ) 2. โดยการ เลือก ( ผู้ทรงคุณวุ ฒิ 2-10 คน ) จำนวน กม. แต่ละหมู่บ้านจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นำกลุ่ม / องค์กร / หัวหน้ากลุ่ม บ้าน / คุ้มบ้านและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ

4 หน้าที่ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน ( กม.) ช่วยเหลือ ผู้ใหญ่บ้านใน การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ นายอำเภอ มอบหมายหรือ ผู้ใหญ่บ้านร้อง ขอ เป็นองค์กรหลัก รับผิดชอบบูรณา การจัดทำ แผนพัฒนา หมู่บ้าน บริหารจัดการ กิจกรรม ที่ดำเนินงานใน หมู่บ้านร่วมกับทุก ภาคส่วน 1 2 34

5 ข้อดีของ กม. รูปแบบใหม่ 1. มีกฎหมายรองรับ 2. มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุก ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 3. สามารถบูรณาการงาน ทุกด้าน ไม่ได้เน้นเฉพาะ ด้านใดด้านหนึ่ง 4. มุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

6 ข้อดีของ กม. รูปแบบใหม่ เป็นองค์กร ที่มุ่ง ส่งเสริมวิถี ชีวิตแบบ ประชาธิปไ ตย + การมีส่วน ร่วม ในทุ กระบวนกา ร เป็นองค์กรที่มี ความ หลากหลาย เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน ร่วม ( ไม่เน้นเฉพาะ ของหน่วยงาน ใดหน่วยงาน หนึ่ง ) เป็นองค์กร ตาม โครงสร้าง การบริหาร การ ปกครอง ท้องที่ ( รากฐาน ของ แผ่นดิน ) เป็นองค์กร ที่สามารถ บูรณาการ งาน ทุกด้าน ของทุก ภาคส่วนไม่ เน้นเฉพาะ ด้านใดด้าน หนึ่ง     1. คณะทำงาน ด้านอำนวยการ 2. ด้านการปกครอง และ รักษาความสงบ เรียบร้อย 3. ด้าน แผนพัฒนา หมู่บ้าน 4. ด้าน ส่งเสริม เศรษฐกิจ 5. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 6. ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 7. ด้านอื่น ๆ... การแบ่งหน้าที่ของ กม.... ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน กม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้า * ทั้งนี้ ในแต่ละคณะทำงานจะต้องมี สมาชิกที่เป็น กม. และราษฎรรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่า 3 คน

7 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กม. องค์กรต้อง ชัดเจน 1 1 ใครเป็นกรรมการหมู่บ้าน บ้าง ตำแหน่งหรือที่มา ใครมีหน้าที่อะไร กระบวนการทำงานของ หมู่บ้าน

8 ภารกิจต้องชัด “ หมู่บ้านมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดี กินดี ” “ หมู่บ้านมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดี กินดี ” ร่วม คิด  ปัญหา  พัฒนา ร่วม วางแ ผน ร่วม ปฏิบั ติ ร่วม ปฏิบั ติ ร่วม รับผิด ชอบ 2 2 เป้าหมาย = เป้าหมาย =

9 มีการประชุมสม่ำเสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง โดย 3 3 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ระดมความ คิดเห็น ร่วมคิด วิเคราะห์ เสนอ แนวทางแก้ปัญหาของ หมู่บ้าน

10 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 4 4 ร่วม ประชุม ร่วม ดำเนินกา ร

11 รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน 5 5 ประชาช น

12 1. การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาล เช่น การรับจำนำข้าว โครงการ SML ประเด็นที่ กม. จะต้องนำเข้าที่ ประชุม กม. 2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน 3. การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 4. การประนีประนอมข้อพิพาท

13 6. การวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 7. การเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง ฯลฯ 6. กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การ สอดส่องดูแลร้านเกมส์ คาราโอเกะ ฯลฯ 5. การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันของหมู่บ้าน

14 9. การนำเสนอปัญหาสำคัญของหมู่บ้านและแนว ทางแก้ไข 10. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ หรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ

15 สรุป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรปรับ แนวคิด ดังนี้...... คณะกรรมการหมู่บ้าน... รากฐานของแผ่นดิน 1 1 2 2 3 3 4 4

16 ขอบคุณ โทร. 08-1848-7646 โทร. 08-1944-3602


ดาวน์โหลด ppt ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องที่ สำนักบริหารการ ปกครองท้องที่ โทร. 0-2629-8307-14 ต่อ 502-505, 554 การ สร้างความเข้มแข็งแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google