งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กร ส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กร ส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กร ส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ

2 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง องค์การ 30 หน่วยงาน ราชการ 1 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน เอกชน 28 หน่วยงาน ผู้ตอบดำรงตำแหน่ง  Executive2 คน  Manager8 คน  Supervisor9 คน  Officer 11 คน

3 โครงการฯที่องค์กรส่วนใหญ่ นิยมทำ พัฒนาความรู้ใน งาน ปรับปรุงระบบงาน ลดต้นทุน / เพิ่ม ผลผลิต เสริมสร้างความ ปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างทักษะ ดำเนินชีวิต เสริมสร้าง จริยธรรม โครงการอื่นๆ

4 ผลสำรวจ โครงการที่องค์การ ส่วนใหญ่นิยมทำ

5 ปัจจัยที่องค์กรส่วนใหญ่ พิจารณา ในการเลือกทำโครงการ ประโยชน์ต่อ พนักงาน ผลกำไรจาก โครงการ สอดคล้องเป้าหมาย องค์การ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ความเป็นไปได้ของ โครงการ ระยะเวลาเหมาะสม ความต้องการ ลูกค้า ผู้บริหารต้องการ พนักงานต้องการ

6 ผลสำรวจปัจจัยที่องค์การส่วน ใหญ่พิจารณา

7 สรุปผลการสำรวจ โครงการที่นิยมทำ 3 อันดับแรก 1. โครงการพัฒนาความรู้ในงาน 2. โครงการปรับปรุงระบบงาน 3. โครงการลดต้นทุน / เพิ่มผลผลิต ปัจจัยที่องค์กรส่วนใหญ่พิจารณา 1. เป็นความต้องการของผู้บริหาร 2. สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 3. ผลกำไรจากโครงการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กร ส่วนใหญ่นิยมทำ และปัจจัยในการพิจารณาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google