งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน การประเมินผลโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน การประเมินผลโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน การประเมินผลโครงการ

2 คุณอภิรัตน์ บุญรัตน์ No.50 คุณรตนปกรณ์ ปานบ้าน แพ้ว No. 54 คุณนุชนภางค์ ภักดีณรงค์ No. 56 คุณประภัสสรา สายสว่าง No. 81 รายชื่อ สมาชิก

3 Project Evaluation Outcomes- Impact Short TermMedium TermLong Term Individual ( ผู้บริจาค ) ผู้บริจาคได้รับ ความรู้และมี แนวทางในการดูแล สุขภาพที่ดี ผู้บริจาคเกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทำให้มี สุขภาพที่ดีขึ้น ผู้บริจาคมีความสุขใน การดำเนินชีวิตและมี อายุยืน Team ( นักศึกษาคณะ HRD) นศ. คณะ HRD มี การเรียนรู้ในการทำ โครงการจาก ประสบการณ์จริง นศ. คณะ HRD มี ความรู้ความสามารถ ในการนำแนว ทางการดำเนิน โครงการไปใช้ใน ปฏิบัติงานได้จริง นศ. คณะ HRD เป็น บุคคลที่มีความสำเร็จ ในการทำงาน และ อาจส่งผลต่อ ความก้าวหน้า Organizatio n (NIDA) NIDA ได้รับการรู้จัก จากบุคคลภายนอก เพิ่มมากขึ้นจาก โครงการนี้ NIDA ได้ ภาพลักษณ์ที่ดีใน การส่งเสริมโครงการ ที่ดีสู่สังคม NIDA เป็นสถาบัน แนวหน้าในการ พัฒนาสังคม Organizatio n ( ชุมชนบ้าน จำรุง ) ชุมชนบ้านจำรุงได้ เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มผู้ บริจาค ชุมชนบ้านจำรุงมี ความรู้เพิ่มจากการ อ่านหนังสือที่ได้รับ จากการบริจาค ชุมชนบ้านจำรุงเกิด การพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และ ก่อให้เกิดชุมชนแห่ง ความสุข


ดาวน์โหลด ppt ปันความรู้ สุขภาพ สร้างโอกาสสู่ชุมชน การประเมินผลโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google